EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0786

Verordening (EG) nr. 786/2007 van de Commissie van 4 juli 2007 tot verlening van een vergunning voor het gebruik van endo-1,4-bèta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) als toevoegingsmiddel voor dierenvoeding (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 175, 5.7.2007, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 94 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2020; opgeheven door 32020R0165 . Latest consolidated version: 19/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/786/oj

5.7.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 175/8


VERORDENING (EG) Nr. 786/2007 VAN DE COMMISSIE

van 4 juli 2007

tot verlening van een vergunning voor het gebruik van endo-1,4-bèta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) als toevoegingsmiddel voor dierenvoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De toelating van toevoegingsmiddelen voor dierenvoeding, met inbegrip van de toelatingsgronden en -procedure, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor een vergunning voor het in de bijlage opgenomen preparaat ingediend. De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en bescheiden zijn bij de aanvraag verstrekt.

(3)

De aanvraag betreft de toelating van het preparaat endo-1,4-bèta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell), geproduceerd door Bacillus lentus (ATCC 55045), als toevoegingsmiddel in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” voor mestkippen.

(4)

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 21 november 2006 geconcludeerd dat het preparaat endo-1,4-bèta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell), geproduceerd door Bacillus lentus (ATCC 55045), geen ongunstige gevolgen heeft voor de dierengezondheid, de menselijke gezondheid of het milieu (2). Ook kwam zij tot de conclusie dat aan dat preparaat geen andere risico's verbonden zijn die op grond van artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 de verlening van een vergunning in de weg zouden staan. De EFSA adviseert om passende maatregelen te nemen met het oog op de veiligheid van de gebruiker. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde communautaire referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van het preparaat blijkt dat aan de voorwaarden voor vergunningverlening van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is voldaan. Het gebruik van het preparaat zoals omschreven in de bijlage moet daarom worden toegestaan.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „verteringsbevorderaars”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor dierenvoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 juli 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 378/2005 van de Commissie (PB L 59 van 5.3.2005, blz. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the enzymatic preparation Hemicell® Feed Enzyme (beta-D-mannanase) as a feed additive for chickens for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Goedgekeurd op 21 november 2006. The EFSA Journal (2006) 412, blz. 1-12.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

(handelsnaam)

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheid/kg volledig dierenvoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verteringsbevorderaars.

4a3

ChemGen Corp., vertegenwoordigd door Disproquima S.L.

Endo-1,4-bèta-mannanase

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Samenstelling toevoegingsmiddel:

Bereiding van endo-1,4-bèta-mannanase, geproduceerd door Bacillus lentus (ATCC 55045), met een minimale activiteit van:

vloeibaar:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Karakterisering van de werkzame stof:

Endo-1,4-bèta-mannanase, geproduceerd door Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Analysemethode (2):

Test op reducerende suikers voor endo-1,4-bèta-mannanase door colorimetrische reactie van dinitrosalicylzuurreagens op de verkregen reducerende suikers.

Mestkippen

79 200 U

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Ademhalingsbescherming tijdens hantering en veiligheidsbril gebruiken.

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan galactomannaanhoudende hemicellulosen (bv. soja en mais)

25 juli 2017


(1)  De eenheid van activiteit wordt gedefinieerd als de hoeveelheid enzym die bij pH 7,5 en 40 °C 0,72 microgram reducerende suikers (mannose-equivalent) per minuut produceert uit een mannaanhoudend substraat (johannesbroodpitmeel).

(2)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het communautaire referentielaboratorium: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


Top