EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0447

2007/447/EG: Beschikking van de Commissie van 26 juni 2007 tot wijziging, voor de tweede maal, van Beschikking 2005/263/EG houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 94/55/EG van de Raad bepaalde afwijkingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg vast te stellen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2587) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 169, 29.6.2007, p. 64–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2008; stilzwijgende opheffing door 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/447/oj

29.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 169/64


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 26 juni 2007

tot wijziging, voor de tweede maal, van Beschikking 2005/263/EG houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 94/55/EG van de Raad bepaalde afwijkingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg vast te stellen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2587)

(Slechts de teksten in de Deense, de Engelse, de Finse, de Portugese en de Zweedse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/447/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 94/55/EG van de Raad van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (1), en met name op artikel 6, lid 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 9, van Richtlijn 94/55/EG moeten de lidstaten de Commissie uiterlijk op 31 december 2002 of tot twee jaar na de laatste datum van toepassing van de gewijzigde versies van de bijlagen bij de richtlijn, voor het eerst in kennis stellen van hun afwijkingen.

(2)

Bij Beschikking 2005/263/EG van de Commissie van 4 maart 2005 houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 94/55/EG bepaalde afwijkingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg vast te stellen (2), heeft de Commissie de lidstaten toestemming gegeven om de in de bijlagen I en II bij die beschikking vermelde afwijkingen vast te stellen.

(3)

Bij Richtlijn 2006/89/EG van de Commissie zijn bijlagen A en B bij Richtlijn 94/55/EG voor de zesde keer aangepast. Krachtens die richtlijn moeten de lidstaten uiterlijk op 1 juli 2007 de nodige nationale wetgeving in werking doen treden, aangezien de laatste in artikel 6, lid 9, van Richtlijn 94/55/EG vermelde toepassingsdatum 30 juni 2007 is.

(4)

Denemarken, Finland, Ierland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk hebben de Commissie vóór 31 december 2006 meegedeeld dat zij nieuwe afwijkingen wensen vast te stellen en hun bestaande in de bijlagen I en II bij Beschikking 2005/263/EG opgenomen afwijkingen wensen te wijzigen. De Commissie heeft onderzocht of deze kennisgevingen voldoen aan de voorwaarden van artikel 6, lid 9, van Richtlijn 94/55/EG en heeft ze goedgekeurd. Deze lidstaten dienen derhalve toestemming te krijgen om die afwijkingen vast te stellen.

(5)

De bijlagen bij Beschikking 2005/263/EG dienen derhalve te worden gewijzigd.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 9 van Richtlijn 94/55/EG ingestelde Comité voor het vervoer van gevaarlijke goederen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2005/263/EG wordt hierbij als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt gewijzigd zoals uiteengezet in bijlage I bij deze beschikking.

2)

Bijlage II wordt gewijzigd zoals uiteengezet in bijlage II bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Ierland, de Republiek Portugal, de Republiek Finland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 26 juni 2007.

Voor de Commissie

Jacques BARROT

Vicevoorzitter


(1)  PB L 319 van 12.12.1994, blz. 7. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/89/EG van de Commissie (PB L 305 van 4.11.2006, blz. 4).

(2)  PB L 85 van 2.4.2005, blz. 58. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2005/903/EG (PB L 328 van 15.12.2005, blz. 62).


BIJLAGE I

Afwijkingen voor lidstaten voor kleine hoeveelheden van bepaalde gevaarlijke goederen

In bijlage I bij Beschikking 2005/263/EG moeten de volgende afwijkingen als volgt worden gelezen:

DENEMARKEN

RO-SQ 2.1 (gewijzigd)

Betreft: vervoer over de weg van verpakkingen of artikelen met afval of resten van gevaarlijke stoffen die voor verwijdering zijn ingezameld bij huishoudens en bepaalde bedrijven.

Referentie van de bijlage bij de richtlijn: delen 2, 3, punten 4.1, 5.2, 5.4 en 8.2.

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: beginselen van de classificatie, bijzondere bepalingen, bepalingen inzake verpakking, markering en etikettering, vervoersdocument en opleiding.

Referentie van de nationale wetgeving: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk.3.

Inhoud van de nationale wetgeving: binnenverpakkingen of artikelen die afval of resten bevatten van chemische stoffen die zijn ingezameld bij huishoudens en bepaalde bedrijven, mogen samen worden verpakt in buitenverpakkingen. De inhoud van elke binnenverpakking en/of elke buitenverpakking mag de vastgestelde beperkingen inzake gewicht of volume niet overschrijden. Afwijkingen van de bepalingen inzake classificatie, verpakking, markering en etikettering, documentatie en opleiding.

Opmerkingen: het is niet mogelijk tot een nauwkeurige classificatie te komen en alle ADR-bepalingen toe te passen wanneer afvalstoffen of resten van gevaarlijke stoffen bij huishoudens en bepaalde bedrijven worden ingezameld met het oog op verwijdering. Het afval wordt meestal verpakt in verpakkingen die in de detailhandel zijn verkocht.

IERLAND

RO-SQ 7.4 (gewijzigd)

Betreft: afwijking van sommige van ADR-bepalingen voor het verpakken, markeren en etiketteren voor het vervoer van kleine hoeveelheden (beneden de grenswaarden van punt 1.1.3.6) verlopen vuurwerk van de classificatiecodes 1.3G, 1.4G en 1.4S van klasse 1 van het ADR met als respectieve identificatienummers UN0092, UN0093, UN0191, UN0195, UN0197, UN0240, UN312, UN0403, UN0404 of UN0453 naar de dichtstbijzijnde militaire kazerne voor verwijdering.

Referentie van de bijlage bij de richtlijn: punten 1.1.3.6, 4.1, 5.2 en 6.1.

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: verwijdering van verlopen vuurwerk.

Inhoud van de nationale wetgeving: de bepalingen van de ADR inzake de verpakking, kenmerking en etikettering voor vervoer van verlopen vuurwerk met als UN-identificatienummers UN0092, UN0093, UN0403 of UN0404 naar de dichtstbijzijnde militaire kazerne zijn niet van toepassing, mits aan de algemene bepalingen van de ADR inzake verpakking wordt voldaan en in het vervoersdocument aanvullende informatie wordt opgenomen. Dit geldt alleen voor lokaal vervoer van kleine hoeveelheden verlopen vuurwerk naar de dichtstbijzijnde militaire kazerne voor veilige verwijdering.

Referentie van de nationale wetgeving: Regulation 82(10) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Opmerkingen: het vervoer van kleine hoeveelheden „verlopen” fakkels voor noodgevallen op zee, met name van eigenaren van pleziervaartuigen en scheepsbevoorraders, naar militaire kazernes voor een veilige verwijdering daarvan heeft problemen opgeleverd, vooral wat de verpakkingsvoorschriften betreft. De afwijking geldt voor het lokale vervoer van kleine hoeveelheden (beneden de grenswaarden van 1.1.3.6).

VERENIGD KONINKRIJK

RO-SQ 15.4 (gewijzigd)

Betreft: afwijking van het voorschrift dat voertuigen die laagradioactieve materialen vervoeren, brandblusapparatuur aan boord moeten hebben (E4).

Referentie van de bijlage bij de richtlijn: 8.1.4.

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: voorschrift dat voertuigen brandblusapparatuur aan boord moeten hebben.

Referentie van de nationale wetgeving: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5 (4) (d).

Inhoud van de nationale wetgeving: afwijking van het voorschrift brandblusapparatuur aan boord te hebben wanneer uitsluitend vrijgestelde pakketten worden vervoerd (UN2908, 2909, 2910 en 2911).

Beperking van het voorschrift wanneer slechts een klein aantal pakketten wordt vervoerd.

Opmerkingen: het aan boord hebben van brandblusapparatuur is in de praktijk niet relevant bij het vervoer van UN2908, UN2909, UN2910 en UN2911, die vaak in kleine voertuigen worden vervoerd.

RO-SQ 15.11 (gewijzigd)

Betreft: alternatief voor het aanbrengen van oranje platen op kleine voertuigen bij het vervoer van kleine partijen radioactief materiaal.

Referentie van de bijlage bij de richtlijn: 5.3.2.

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: verplichting voor kleine voertuigen tot het voeren van oranje platen bij het vervoer van radioactief materiaal.

Referentie van de nationale wetgeving: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5 (4) (d).

Inhoud van de nationale wetgeving: laat iedere in het kader van dit proces goedgekeurde afwijking toe. De aangevraagde afwijking luidt als volgt:

Voertuigen moeten:


BIJLAGE II

Afwijkingen voor lidstaten voor plaatselijk vervoer dat beperkt blijft tot hun grondgebied

Aan bijlage II bij Beschikking 2005/263/EG worden de volgende afwijkingen toegevoegd:

DENEMARKEN

RO-LT 2.2

Betreft: vaststelling van RO-LT 14.6

Referentie van de nationale wetgeving: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, zoals gewijzigd.

RO-LT 2.3

Betreft: vaststelling van RO-LT 15.1

Referentie van de nationale wetgeving: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, zoals gewijzigd.

PORTUGAL

RO-LT 12.1

Betreft: vervoersdocumentatie voor UN1965

Referentie van de bijlage bij de richtlijn: 5.4.1.

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: voorschriften voor vervoersdocumentatie.

Referentie van de nationale wetgeving: Despacho DGTT 7560/2004, 16 april 2004, art. 5, nr. 1, van Decreto-Lei n.o 267-A/2003, van 27 oktober.

Inhoud van de nationale wetgeving: de eigenlijke vervoersnaam die op het vervoersdocument moet worden vermeld, zoals bepaald in punt 5.4.1 van het RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), voor in cilinders vervoerde commerciële butaan- en propaangassen die onder de collectieve titel „UN No 1965 hydrocarbon gas mixture, liquefied, n.o.s.” vallen, mag als volgt worden vervangen door andere handelsnamen:

„UN1965 Butane” in het geval van de mengsels A, A01, A02 en A0, zoals beschreven in subsectie 2.2.2.3 van het RPE, vervoerd in cilinders;

„UN1965 Propane” in het geval van mengsel C, zoals beschreven in subsectie 2.2.2.3 van het RPE, vervoerd in cilinders.

Opmerkingen: algemeen wordt erkend dat het belangrijk is het invullen van vervoersdocumenten voor gevaarlijke goederen te vergemakkelijken voor economische operatoren, voor zover de veiligheid van die activiteiten niet in het gedrang komt.

RO-LT 12.2

Betreft: vervoersdocumentatie voor lege ongereinigde tanks en containers.

Referentie van de bijlage bij de richtlijn: 5.4.1.

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: voorschriften voor vervoersdocumentatie.

Referentie van de nationale wetgeving: Despacho DGTT 15162/2004, 28 juli 2004, art. 5, nr. 1, van Decreto-Lei n.o 267-A/2003, van 27 oktober.

Inhoud van de nationale wetgeving: voor de terugritten van lege tanks en containers waarmee gevaarlijke goederen zijn vervoerd, mag het in punt 5.4.1 van het RPE vermelde vervoersdocument worden vervangen door het vervoersdocument dat is afgegeven voor de onmiddellijk daaraan voorafgaande rit die is uitgevoerd voor het leveren van de goederen.

Opmerkingen: de verplichting dat voor het vervoer van lege tanks en containers waarmee gevaarlijke goederen zijn vervoerd een vervoersdocument moet zijn afgegeven dat voldoet aan de RPE, veroorzaakt in sommige gevallen praktische problemen die tot een minimum kunnen worden beperkt zonder dat de veiligheid hierdoor in het gedrang komt.

FINLAND

RO-LT 13.4

Betreft: vaststelling van RO-LT 14.10

Referentie van de nationale wetgeving: wordt in de aangekondigde wetgeving gespecificeerd.

VERENIGD KONINKRIJK

RO-LT 15.3

Betreft: vaststelling van RO-LT 14.12

Referentie van de nationale wetgeving: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1.

RO-LT 15.4

Betreft: het verzamelen van gebruikte batterijen voor verwijdering of recyclage.

Referentie van de bijlage bij de richtlijn: bijlagen A en B.

Inhoud van de bijlage bij de richtlijn: bijzonder voorschrift 636.

Referentie van de nationale wetgeving: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007, Part 1.

Inhoud van de nationale wetgeving: de volgende alternatieven worden toegestaan voor bijzonder voorschrift 636 van hoofdstuk 3.3:

Gebruikte lithiumcellen en -batterijen (UN3090 en UN3091) die samen met andere non-lithiumcellen of -batterijen (UN2800 en UN3028) worden verzameld en met het oog op verwijdering aangeboden voor vervoer tussen het inzamelpunt voor de consumenten en de tussenliggende verwerkingsinstallatie, vallen niet onder de overige ADR-voorschriften als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

ze moeten worden verpakt in IH2-vaten of 4H2-dozen die voldoen aan het in verpakkingsgroep II vastgestelde prestatieniveau voor vaste stoffen;

hoogstens 5 % van elke verpakking mag uit lithium- en lithiumionbatterijen bestaan;

het brutogewicht van elke verpakking mag niet meer dan 25 kg bedragen;

de totale hoeveelheid verpakkingen per vervoerseenheid mag niet meer dan 333 kg wegen;

er mogen geen andere gevaarlijke goederen worden vervoerd.

Opmerkingen: inzamelpunten voor consumenten bevinden zich gewoonlijk in detailhandelszaken en het is niet praktisch om grote aantallen mensen op te leiden in het sorteren en verpakken van gebruikte batterijen volgens ADR. Het systeem van het VK werkt op basis van richtsnoeren die door het UK Waste and Resources Action Programme zijn vastgesteld en omvat onder meer het geven van passende instructies en het aanleveren van geschikte verpakkingen die aan de ADR-voorschriften voldoen.


Top