EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_169_R_0053_01

2007/444/EG: Besluit van de Raad van 22 februari 2007 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada betreffende de sluiting van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada betreffende de afsluiting van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

OJ L 169, 29.6.2007, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 169/53


BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 februari 2007

betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada betreffende de sluiting van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

(2007/444/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 maart 2004 heeft de Raad de Commissie gemachtigd met enkele andere WTO-leden onderhandelingen te openen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994, in verband met de toetreding tot de Europese Gemeenschap van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek.

(2)

De onderhandelingen zijn door de Commissie gevoerd in overleg met het comité dat is ingesteld bij artikel 133 van het Verdrag en volgens de door de Raad vastgestelde onderhandelingsrichtsnoeren.

(3)

De Commissie heeft de onderhandelingen voor een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada betreffende de sluiting van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT afgerond. De overeenkomst dient te worden goedgekeurd.

(4)

De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1),

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en regering van Canada betreffende de sluiting van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT inzake de intrekking van specifieke concessies in het kader van de intrekking van de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Gemeenschap, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Commissie stelt volgens de in artikel 3, lid 2, van dit besluit bedoelde procedure de bepalingen voor de uitvoering van de overeenkomst vast.

Artikel 3

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor granen dat is ingesteld bij artikel 25 van Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (2), of door het relevante comité dat is ingesteld bij het overeenkomstige artikel van de verordening houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van het betrokken product.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3.   Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 4

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn de in artikel 1 bedoelde overeenkomst te ondertekenen, teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Gedaan te Brussel, 22 februari 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MÜNTEFERING


(1)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

(2)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78.


VERTALING

OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada betreffende de afsluiting van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

INGEVOLGE de opening van onderhandelingen tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van Canada uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 over wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek in verband met hun toetreding tot de EG en ingevolge de kennisgeving van de EG van 19 januari 2004 aan de WTO op grond van artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994,

zijn DE EUROPESE GEMEENSCHAP (EG)

en

DE REGERING VAN CANADA,

hierna samen de „partijen” genoemd,

HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1)

De EG verwerkt in haar lijst van verbintenissen, die geldig is voor het douanegebied van de Europese Gemeenschappen van 25, de concessies die in haar vorige lijst van verbintenissen CLX voor de Europese Gemeenschappen van 15 waren opgenomen.

2)

Bovendien verwerkt de EG in haar lijst van verbintenissen, die geldig is voor het douanegebied van de EG-25, de concessies die zijn vervat in de bijlage bij deze overeenkomst.

3)

De EG zal uiterlijk op 1 augustus 2007 de in de bijlage vermelde tarieven verlagen en de tariefcontingenten aanpassen.

4)

Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van de kennisgeving door Canada van de voltooiing van zijn interne procedures, na ondertekening van de overeenkomst door de partijen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juni tweeduizend zeven, in twee originele exemplaren, in de Engelse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Europese Gemeenschap

Voor de regering van Canada

BIJLAGE

een aan Canada toegewezen tariefcontingent van 4 624 ton varkensvlees (tariefposten 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 en 0203 29 59), met een recht van 233-434 EUR/t voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

vermeerdering met 35 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor delen van varkens (huisdieren) (tariefposten 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 en 0203 29 59), met een recht van 233-434 EUR/t voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

vermeerdering met 1 265 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor strengen en hammen, zonder been, bevroren (ex 0203 19 55 en ex 0203 29 55), met een recht van 250 EUR/t voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

vermeerdering met 49 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor hanen of kippen, vers, gekoeld of bevroren (tariefposten 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90), met een recht van 131-162 EUR/t voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

vermeerdering met 4 070 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor delen van hanen of kippen, vers, gekoeld of bevroren (tariefposten 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60), met een recht van 93-512 EUR/t voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

vermeerdering met 1 605 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor delen van hanen of kippen (tariefpost 0207 14 10), met een recht van 795 EUR/t voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

vermeerdering met 201 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor vlees van kalkoenen, vers, gekoeld of bevroren (tariefposten 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70), met een recht van 93-425 EUR/t voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

vermeerdering met 2 485 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor delen van kalkoen, bevroren (tariefposten 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80), met een recht van 0 % voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

vermeerdering met 537 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor mageremelkpoeder (tariefpost 0402 10 19), met een recht van 47 EUR/t voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

opening van een tariefcontingent van 20 000 hl (erga omnes) wijn (tariefposten 2204 29 65, 2204 29 75), met een recht van 8,0 EUR/hl voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

opening van een tariefcontingent van 40 000 hl (erga omnes) wijn (tariefposten 2204 21 79, 2204 21 80), met een recht van 10,0 EUR/hl voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

opening van een tariefcontingent van 13 810 hl (erga omnes) wijn (tariefpost 2205 90 10), met een recht van 7,0 EUR/hl voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

opening van een tariefcontingent van 2 838 ton (erga omnes) conserven van ananas, citrusvruchten, peren, abrikozen, kersen, perziken en aardbeien (tariefposten 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70), met een recht van 20 % voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

vermeerdering met 6 215 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor gerst, (tariefpost 1003 00), met een recht van 16 EUR/t voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

uitbreiding met 853 ton van de bestaande toewijzing aan Canada van het EG-tariefcontingent voor zachte tarwe (tariefpost 1001 90 99 ), met een recht van 12 EUR/t voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

opening van een tariefcontingent van 242 074 ton (erga omnes) maïs (tariefposten 1005 90 00, 1005 10 90), met een recht van 0 % voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

opening van een tariefcontingent van 2 058 ton (erga omnes) honden- en kattenvoer (tariefposten 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), met een recht van 7 % voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen,

vermeerdering met 2 700 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren (tariefposten 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 95, 2309 90 99), met een recht van 7 % voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen.


Top