EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0533

Verordening (EG) nr. 533/2007 van de Commissie van 14 mei 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vlees van pluimvee

OJ L 125, 15.5.2007, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 194 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; opgeheven door 32020R0760 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/533/oj

15.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 125/9


VERORDENING (EG) Nr. 533/2007 VAN DE COMMISSIE

van 14 mei 2007

houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vlees van pluimvee

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee (1), en met name op artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Gemeenschap heeft zich binnen de Wereldhandelsorganisatie ertoe verbonden tariefcontingenten te openen voor bepaalde producten in de sector vlees van pluimvee. Er moeten derhalve uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld voor het beheer van deze contingenten.

(2)

Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (2) en Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (3) zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

(3)

Verordening (EG) nr. 1251/96 van de Commissie van 28 juni 1996 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector slachtpluimvee (4) is verscheidene malen ingrijpend gewijzigd en moet opnieuw worden gewijzigd. Daarom moet Verordening (EEG) nr. 1251/96 worden ingetrokken en door een nieuwe verordening worden vervangen.

(4)

Met het oog op een regelmatige invoer moet de contingentperiode, die van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar loopt, in verschillende deelperioden worden onderverdeeld. Bij Verordening (EG) nr. 1301/2006 is in ieder geval bepaald dat de certificaten geldig zijn tot en met de laatste dag van de tariefcontingentperiode.

(5)

De tariefcontingenten moeten aan de hand van invoercertificaten worden beheerd. Hiertoe moeten uitvoeringsbepalingen inzake de indiening van de aanvragen en de in de aanvragen en certificaten op te nemen vermeldingen worden vastgesteld.

(6)

Vanwege het aan deze regeling inherente gevaar voor speculatie in de sector vlees van pluimvee moeten precieze voorwaarden worden vastgesteld waaraan de marktdeelnemers moeten voldoen om van de tariefcontingentregeling gebruik te kunnen maken.

(7)

Met het oog op een doeltreffend beheer van het tariefcontingent moet de zekerheid voor invoercertificaten worden vastgesteld op 20 EUR per 100 kg.

(8)

In het belang van de marktdeelnemers moet worden bepaald dat de Commissie de hoeveelheden vaststelt waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 aan de volgende deelperiode worden toegevoegd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De in bijlage I vermelde tariefcontingenten worden geopend voor de invoer van producten van de sector vlees van pluimvee van de in bijlage I genoemde GN-codes.

De tariefcontingenten worden ieder jaar geopend voor de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.

2.   De hoeveelheid producten waarvoor de in lid 1 bedoelde contingenten gelden, het toepasselijke douanerecht, de volgnummers en de daarmee overeenstemmende nummers van de groepen zijn vastgesteld in bijlage I.

Artikel 2

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1291/2000 en van Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

Artikel 3

De voor de jaarlijkse contingentperiode voor elk volgnummer vastgestelde hoeveelheid wordt als volgt over vier deelperioden verdeeld:

a)

25 % voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september;

b)

25 % voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december;

c)

25 % voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart;

d)

25 % voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni.

Artikel 4

1.   Voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 moet een aanvrager van een invoercertificaat bij de indiening van zijn eerste aanvraag voor een bepaalde contingentperiode bewijzen dat hij ten minste 50 ton producten van Verordening (EEG) nr. 2777/75 heeft ingevoerd gedurende elk van beide in genoemd artikel 5 bedoelde perioden.

2.   De certificaataanvraag mag slechts betrekking hebben op een van de in bijlage I bij deze verordening genoemde volgnummers. De aanvraag mag betrekking hebben op verscheidene producten die onder verschillende GN-codes vallen. In dat geval moeten in vak 16 van de certificaataanvraag en het certificaat alle GN-codes en in vak 15 ervan de desbetreffende omschrijvingen worden vermeld.

De certificaataanvraag moet betrekking hebben op ten minste 10 ton en ten hoogste 10 % van de hoeveelheid die in de betrokken deelperiode voor het betrokken contingent beschikbaar is.

3.   In de certificaataanvraag en het certificaat worden de volgende gegevens vermeld:

a)

in vak 8, het land van oorsprong;

b)

in vak 20, één van de vermeldingen van bijlage II, deel A.

Vak 24 van het certificaat bevat een van de in bijlage II, deel B, opgenomen vermeldingen.

Artikel 5

1.   Een certificaataanvraag kan alleen gedurende de eerste zeven dagen van de maand vóór elke in artikel 3 genoemde deelperiode worden ingediend.

2.   Bij de indiening van de certificaataanvraag wordt een zekerheid van 20 EUR per 100 kg gesteld.

3.   In afwijking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 mag elke aanvrager voor producten van één volgnummer meerdere aanvragen voor invoercertificaten indienen, als deze producten van oorsprong zijn uit verschillende landen. De aanvragen, die elk slechts betrekking hebben op één land van oorsprong, worden gelijktijdig bij de bevoegde autoriteit van een lidstaat ingediend. Zij worden voor het in artikel 4, lid 2, tweede alinea, van de onderhavige verordening bedoelde maximum als één enkele aanvraag beschouwd.

4.   De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op de vijfde dag na het einde van de periode voor de indiening van de aanvragen voor elke groep mee welke hoeveelheden, uitgedrukt in kilogram, in totaal zijn aangevraagd.

5.   De certificaten worden afgegeven vanaf de zevende werkdag en uiterlijk op de elfde werkdag na afloop van de in lid 4 bedoelde kennisgevingsperiode.

6.   De Commissie stelt zo nodig de hoeveelheden vast waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die automatisch aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid worden toegevoegd.

Artikel 6

1.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie vóór het einde van de eerste maand van iedere deelperiode de in kilogram uitgedrukte totale hoeveelheden mee als bedoeld in artikel 11, lid 1, onder b), van die verordening waarvoor certificaten zijn afgegeven.

2.   De lidstaten delen de Commissie vóór het einde van de vierde maand na iedere jaarlijkse contingentperiode mee welke hoeveelheden van elk volgnummer in de loop van de betrokken periode daadwerkelijk op grond van deze verordening in het vrije verkeer zijn gebracht, uitgedrukt in kilogram.

3.   In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie een eerste maal tegelijk met de aanvraag voor de laatste deelperiode en vervolgens nogmaals aan het einde van de vierde maand volgende op iedere jaarlijkse periode de hoeveelheden mee waarvoor de invoercertificaten helemaal niet of gedeeltelijk niet zijn gebruikt.

Artikel 7

1.   In afwijking van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 zijn de invoercertificaten 150 dagen geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode waarvoor ze zijn afgegeven.

2.   Onverminderd artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 mogen de uit de certificaten voortvloeiende rechten alleen worden overgedragen aan cessionarissen die voldoen aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 en artikel 4, lid 1, van de onderhavige verordening vastgestelde voorwaarden.

Artikel 8

Verordening (EG) nr. 1251/96 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen overeenkomstig de in bijlage III opgenomen concordantietabel.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juni 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 mei 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).

(2)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 341/2007 (PB L 90 van 30.3.2007, blz. 12).

(3)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).

(4)  PB L 161 van 29.6.1996, blz. 136. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1179/2006 (PB L 212 van 2.8.2006, blz. 7).


BIJLAGE I

Nummer van de groep

Volgnummer

GN-code

Toepasselijk recht

(in EUR/t)

Jaarlijkse hoeveelheden

(in t)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


BIJLAGE II

A.   In artikel 4, lid 3, eerste alinea, onder b), bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

Spaans

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

Tsjechisch

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

Deens

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

Duits

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

Ests

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

Grieks

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

Engels

:

Regulation (EC) No 533/2007.

Frans

:

Règlement (CE) no 533/2007.

Italiaans

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

Lets

:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

Litouws

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

Hongaars

:

533/2007/EK rendelet.

Maltees

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

Nederlands

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

Pools

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

Portugees

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

Roemeens

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

Slowaaks

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

Sloveens

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

Fins

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

Zweeds

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B.   In artikel 4, lid 3, tweede alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

Spaans

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

Tsjechisch

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

Deens

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

Duits

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

Ests

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

Grieks

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

Engels

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

Frans

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

Italiaans

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

Lets

:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

Litouws

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

Hongaars

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

Maltees

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

Nederlands

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

Pools

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

Portugees

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

Roemeens

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

Slowaaks

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

Sloveens

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

Fins

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

Zweeds

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


BIJLAGE III

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 1251/96

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, lid 1, onder a)

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 1, onder b)

Artikel 4, lid 2

Artikel 4, lid 1, onder c)

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 1, onder d)

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 1, onder e)

Artikel 4, lid 3

Artikel 5, lid 1, eerste alinea

Artikel 5, lid 1

Artikel 5, lid 1, tweede alinea

Artikel 5, lid 2

Artikel 5, lid 2, derde alinea

Artikel 5, lid 3

Artikel 5, lid 3

Artikel 5, lid 2

Artikel 5, lid 4, eerste alinea

Artikel 5, lid 4

Artikel 5, lid 4, tweede alinea

Artikel 5, lid 5

Artikel 5, lid 6

Artikel 5, lid 7

Artikel 5, lid 8, eerste alinea

Artikel 6, lid 2

Artikel 5, lid 8, tweede alinea

Artikel 6, eerste alinea

Artikel 7, lid 1

Artikel 6, tweede alinea

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV


Top