EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2006

Verordening (EG) nr. 2006/2006 van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 950/2006 ten einde rekening te houden met de jaarlijkse tariefcontingenten voor suikerproducten uit Kroatië

OJ L 379, 28.12.2006, p. 95–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 472–474 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 254 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 254 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; stilzwijgende opheffing door 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2006/oj

28.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 379/95


VERORDENING (EG) Nr. 2006/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 950/2006 ten einde rekening te houden met de jaarlijkse tariefcontingenten voor suikerproducten uit Kroatië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 318/2006 van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 40, lid 1, onder e), iii),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 27, lid 5, en bijlage IV (h) van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds (2), zoals gewijzigd bij het Protocol dat bij Besluit 2006/882/EG van de Raad van 13 november 2006 (3) is goedgekeurd, worden producten van de GN-posten 1701 en 1702 van oorsprong uit Kroatië binnen een jaarlijks tariefcontingent van 180 000 ton (nettogewicht) rechtenvrij in de Gemeenschap ingevoerd.

(2)

Het Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kroatië treedt op 1 januari 2007 in werking. De tariefcontingenten voor suikerproducten uit Kroatië dienen derhalve met ingang van die datum te worden geopend.

(3)

Deze contingenten moeten overeenkomstig Verordening nr. 950/2006 van de Commissie van 28 juni 2006 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer en de raffinage van suikerproducten in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten (4), worden geopend en beheerd als „Balkansuiker” in de zin van vorengenoemde verordening. Aangezien bij artikel 28 van bedoelde verordening tariefcontingenten voor Balkansuiker worden geopend voor elk verkoopseizoen, moeten de jaarlijkse tariefcontingenten voor suikerproducten uit Kroatië worden aangepast voor de resterende negen maanden van het verkoopseizoen 2006/2007.

(4)

Verordening (EG) nr. 950/2006 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 950/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 1, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

„h)

Artikel 27, lid 5, van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatie, anderzijds.”.

2)

Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Bijlage I bevat de volgnummers van de hoeveelheden die in de verkoopseizoenen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009 worden ingevoerd op grond van de in lid 1, onder c) tot en met h), bedoelde bepalingen (hierna „de tariefcontingenten” genoemd) en op grond van de in lid 1, onder a) en b), bedoelde bepalingen (hierna „de leveringsverplichtingen” genoemd).”.

3)

Artikel 2, onder d), wordt vervangen door:

„d)

„Balkansuiker” de producten van de sector suiker van de GN-codes 1701 en 1702 van oorsprong uit Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro, Kosovo, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië of Kroatië, die in de Gemeenschap worden ingevoerd op grond van Verordening (EG) nr. 2007/2000, op grond van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en op grond van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de Republiek Kroatië;”.

4)

Artikel 28 wordt vervangen door:

„Artikel 28

1.   Voor elk verkoopseizoen worden tariefcontingenten geopend voor in totaal 380 000 ton producten van de sector suiker van de GN-codes 1701 en 1702, die tegen nulrecht worden ingevoerd als Balkansuiker.

Voor het verkoopseizoen 2006/2007 bedraagt de hoeveelheid producten van de sector suiker van de GN-codes 1701 en 1702 echter 381 500 ton.

2.   De in lid 1 bedoelde hoeveelheden worden als volgt verdeeld naar land van oorsprong:

Albanië

1 000 ton,

Bosnië en Herzegovina

12 000 ton,

Servië en Montenegro

180 000 ton,

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

7 000 ton,

Kroatië

180 000 ton.

Voor het verkoopseizoen 2006/2007 ziet de verdeling naar land van oorsprong er echter als volgt uit:

Albanië

1 250 ton,

Bosnië en Herzegovina

15 000 ton,

Servië en Montenegro

225 000 ton,

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

5 250 ton,

Kroatië

135 000 ton.

De contingenten voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en voor Kroatië voor het verkoopseizoen 2006/2007 worden pas op 1 januari 2007 geopend.”.

5)

Artikel 29, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   De invoercertificaataanvraag voor Balkansuiker van oorsprong uit het douanegebied van Montenegro, Servië, Kosovo of Kroatië gaat vergezeld van het origineel van het uitvoercertificaat volgens het in bijlage II opgenomen model dat door de bevoegde autoriteiten van het douanegebied van Montenegro, Servië, Kosovo of Kroatië is afgegeven voor een hoeveelheid die gelijk is aan die in de certificaataanvraag.”.

6)

Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 december 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1585/2006 van de Commissie (PB L 294 van 25.10.2006, blz. 19).

(2)  PB L 26 van 28.1.2005, blz. 3.

(3)  PB L 341 van 7.12.2006, blz. 31.

(4)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 1.


BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening nr. 950/2006 wordt de tabel met de volgnummers voor Balkansuiker vervangen door:

„Volgnummers voor Balkansuiker

Derde land

Volgnummer

Albanië

09.4324

Bosnië en Herzegovina

09.4325

Servië, Montenegro en Kosovo

09.4326

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

09.4327

Kroatië

09.4328”


Top