EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2000

Verordening (EG) nr. 2000/2006 van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1870/2005 in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

OJ L 379, 28.12.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 468–469 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 211 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 211 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007; stilzwijgende opheffing door 32007R0341

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2000/oj

28.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 379/37


VERORDENING (EG) Nr. 2000/2006 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1870/2005 in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 41,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overgangsmaatregelen moeten worden vastgesteld om de importeurs uit Bulgarije en Roemenië in staat te stellen gebruik te maken van het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1870/2005 van de Commissie van 16 november 2005 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en houdende invoering van een stelsel van invoer- en oorsprongscertificaten voor uit derde landen ingevoerde knoflook (1). Deze maatregelen moeten in het bijzonder gelden voor de definitie van „referentiehoeveelheid” en voor de definitie van traditionele en nieuwe importeurs.

(2)

Verordening (EG) nr. 1870/2005 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1870/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de eerste alinea, punt 5, onder c), wordt vervangen door:

„c)

voor traditionele importeurs die knoflook in Bulgarije of Roemenië hebben ingevoerd tussen 2003 en 2005, de maximumhoeveelheid knoflook die zij hebben ingevoerd in

i)

hetzij de kalenderjaren 2003, 2004 of 2005,

ii)

hetzij de invoerseizoenen 2003/2004, 2004/2005 of 2005/2006;

d)

voor traditionele importeurs die niet onder a), b) of c) vallen, de maximumhoeveelheid knoflook die zij hebben ingevoerd in de eerste drie afgesloten invoerseizoenen waarin zij invoercertificaten hebben ontvangen op grond van Verordening (EG) nr. 565/2002 of de onderhavige verordening.”

b)

de tweede alinea wordt vervangen door:

„Knoflook van oorsprong uit de lidstaten van de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 2006 of uit Bulgarije en Roemenië wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de referentiehoeveelheid.”

c)

de volgende alinea wordt toegevoegd:

„Bulgarije en Roemenië kiezen één van de twee onder c) vermelde methoden en passen deze toe voor alle traditionele importeurs op grond van objectieve criteria en op zodanige wijze dat een gelijke behandeling tussen marktdeelnemers wordt gegarandeerd.”

2)

Aan artikel 3 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

„4.   In afwijking van de leden 1 en 2, wordt voor de invoerseizoenen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009 en uitsluitend in Bulgarije en Roemenië:

a)

onder „traditionele importeurs” verstaan natuurlijke of rechtspersonen, individuele marktdeelnemers of volgens het nationale recht opgerichte groeperingen van marktdeelnemers, die kunnen bewijzen dat:

i)

zij in ten minste twee van de voorgaande drie invoerseizoenen knoflook hebben ingevoerd uit andere landen van oorsprong dan de Gemeensschap in haar samenstelling op 31 december 2006 of Bulgarije en Roemenië;

ii)

zij in het voorgaande kalenderjaar ten minste 50 ton groenten en fruit als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2200/96 hebben ingevoerd;

iii)

de onder i) en ii) bedoelde invoer heeft plaatsgevonden in Bulgarije of Roemenië, waar het hoofdkantoor van de betrokken importeur gelegen is;

b)

onder „nieuwe importeurs” verstaan andere dan onder a) bedoelde traditionele importeurs of handelaren, natuurlijke of rechtspersonen, individuele marktdeelnemers of volgens het nationale recht opgerichte groeperingen van marktdeelnemers, die kunnen bewijzen dat:

i)

zij in elk van de voorgaande twee kalenderjaren ten minste 50 ton groenten en fruit als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2200/96 uit andere landen van oorsprong dan de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 2006 of Bulgarije en Roemenië hebben ingevoerd;

ii)

de onder i) bedoelde invoer heeft plaatsgevonden in Bulgarije of Roemenië, waar het hoofdkantoor van de betrokken importeur gelegen is.”

3)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende vermelding wordt ingevoegd vóór de vermelding in het Spaans:

„—

in het Bulgaars: Мито 9,6 % — Регламент (ЕО) № 1870/2005,”

b)

de volgende vermelding wordt ingevoegd na de vermelding in het Portugees:

„—

in het Roemeens: Taxa vamală: 9,6 % — Regulamentul (CE) nr. 1870/2005,”

4)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende vermelding wordt ingevoegd vóór de vermelding in het Spaans:

„—

in het Bulgaars: Лицензия, издадена и валидна само за тримесечие от 1 (месец) до 28/29/30/31 (месец)”

b)

de volgende vermelding wordt ingevoegd na de vermelding in het Portugees:

„—

in het Roemeens: licență emisă și valabilă numai pentru trimestrul de la 1 [luna] pana la 28/29/30/31[luna]”

Artikel 2

Deze verordening treedt onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië op de datum van die inwerkingtreding in werking.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 300 van 17.11.2005, blz. 19. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 991/2006 (PB L 179 van 1.7.2006, blz. 15).


Top