EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1837

Verordening (EG) nr. 1837/2006 van de Commissie van 13 december 2006 tot opheffing van het verbod op de visserij op haring in ICES-zones IVc en VIId door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

OJ L 354, 14.12.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1837/oj

14.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 354/35


VERORDENING (EG) Nr. 1837/2006 VAN DE COMMISSIE

van 13 december 2006

tot opheffing van het verbod op de visserij op haring in ICES-zones IVc en VIId door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 26, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (2), en met name op artikel 21, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 51/2006 van de Raad van 22 december 2005 tot vaststelling, voor 2006, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (3) zijn de quota voor 2006 vastgesteld.

(2)

Op 28 februari 2006 heeft Frankrijk de Commissie overeenkomstig artikel 21, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2847/93 meegedeeld dat het de visserij op haring in de wateren van ICES-zones IVc en VIId door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren of daar geregistreerd zijn, met ingang van 1 maart 2006 stopzet.

(3)

Op 26 april 2006 heeft de Commissie overeenkomstig artikel 21, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en artikel 26, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2371/2002 bij Verordening (EG) nr. 636/2006 de visserij op haring in de wateren van ICES-zone IVc, VIId door vaartuigen die de vlag van Frankrijk (4) voeren of daar geregistreerd zijn, met ingang van dezelfde datum verboden.

(4)

Volgens de gegevens die de Commissie van de Franse autoriteiten heeft ontvangen, is er binnen het Franse quotum nog steeds een hoeveelheid haring beschikbaar in ICES-zones IVc en VIId. Bijgevolg moet het verbod op de visserij op haring in deze wateren voor vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren of daar geregistreerd zijn, worden opgeheven.

(5)

Dit verbod moet worden opgeheven met ingang van 19 oktober 2006 om ervoor te zorgen dat de betrokken hoeveelheid haring nog voor het einde van het lopende jaar kan worden gevist.

(6)

Bijgevolg moet Verordening (EG) nr. 636/2006 van de Commissie met ingang van 19 oktober 2006 worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Intrekking

Verordening (EG) nr. 636/2006 wordt ingetrokken.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 19 oktober 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 december 2006.

Voor de Commissie

Jörgen HOLMQUIST

Directeur-generaal Visserij en maritieme zaken


(1)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59.

(2)  PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 768/2005 (PB L 128 van 21.5.2005, blz. 1).

(3)  PB L 16 van 20.1.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1642/2006 van de Commissie (PB L 308 van 8.11.2006, blz. 5).

(4)  PB L 112 van 26.4.2006, blz. 10.


BIJLAGE

Nr.

59

Lidstaat

Frankrijk

Bestand

HER/4CXB7D — Opheffing van het verbod

Soort

Haring (Clupea harengus)

Zone

IVc, VIId

Datum

19 oktober 2006


Top