EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_200_R_0007_01

2006/511/EG: Besluit van de Raad van 11 juli 2006 betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007

OJ L 200, 22.7.2006, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.7.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 200/7


BESLUIT VAN DE RAAD

van 11 juli 2006

betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007

(2006/511/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 300, lid 2,

Gelet op het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau (1), verbinden de overeenkomstsluitende partijen zich ertoe om, vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het aan de Overeenkomst gehechte Protocol, onderhandelingen te voeren om in gemeenschappelijk overleg de inhoud van het Protocol voor de volgende periode vast te stellen en te bepalen welke wijzigingen of aanvullingen eventueel in de bijlage moeten worden aangebracht.

(2)

De twee partijen hebben besloten om, bij Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, het huidige Protocol, dat is goedgekeurd bij Verordening (EG) nr. 249/2002 van de Raad (2) en zoals gewijzigd krachtens de overeenkomst die werd goedgekeurd bij Verordening (EG) nr. 829/2004, met een jaar te verlengen in afwachting dat onderhandelingen worden gevoerd over de onderling af te spreken wijzigingen aan het Protocol.

(3)

Op grond van die briefwisseling mogen de vissers van de Gemeenschap van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007 gebruik maken van de desbetreffende vangstmogelijkheden in de wateren die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Guinee-Bissau vallen.

(4)

Om een onderbreking van de visserijactiviteiten van de visservaartuigen van de Gemeenschap te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk dat de verlenging zo spoedig mogelijk wordt toegepast. Daarom moet de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling worden ondertekend en voorlopig worden toegepast, tot de procedures die voor de sluiting ervan moeten worden gevolgd, zijn afgesloten.

(5)

De in het aflopende Protocol bepaalde sleutel voor de verdeling van de vangstmogelijkheden over de lidstaten moet worden bevestigd,

BESLUIT:

Artikel 1

De ondertekening van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd, onder voorbehoud van de vaststelling van het besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Overeenkomst wordt met ingang van 16 juni 2006 voorlopig toegepast.

Artikel 3

1.   De in het Protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden als volgt over de lidstaten verdeeld:

a)

visserij op garnalen:

Italië

1 776 BT

Spanje

1 421 BT

Portugal

1 066 BT

Griekenland

137 BT

b)

visserij op vis/koppotigen:

Spanje

3 143 BT

Italië

786 BT

Griekenland

471 BT

c)

tonijnvisserij met de zegen:

Spanje

20 vaartuigen

Frankrijk

19 vaartuigen

Italië

1 vaartuig

d)

visserij met de hengel en met de drijvende beug:

Spanje

21 vaartuigen

Frankrijk

5 vaartuigen

Portugal

4 vaartuigen

2.   Als met de vergunningsaanvragen van de in lid 1 vermelde lidstaten niet alle in het Protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, kan de Commissie vergunningsaanvragen van andere lidstaten in overweging nemen.

Artikel 4

De lidstaten waarvan vissersvaartuigen in het kader van de onderhavige Overeenkomst vissen, dienen de in de visserijzone van Guinee-Bissau van elk bestand gevangen hoeveelheden aan de Commissie te melden overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 500/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad wat betreft de controle op de vangsten van de vissersvaartuigen van de Gemeenschap in de wateren van derde landen en in volle zee (3).

Artikel 5

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen aan de wijzen die bevoegd zijn de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling namens de Gemeenschap te ondertekenen, onder voorbehoud van de sluiting van die Overeenkomst.

Gedaan te Brussel, 11 juli 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

E. HEINÄLUOMA


(1)  PB L 226 van 29.8.1980, blz. 34.

(2)  Verordening (EG) nr. 249/2002 van de Raad van 21 januari 2002 betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de voor de periode van 16 juni 2001 tot en met 15 juni 2006 geldende vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 829/2004 (PB L 127 van 29.4.2004, blz. 25).

(3)  PB L 73 van 15.3.2001, blz. 8.


OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007

Excellentie,

Met het oog op de verlenging van het huidige, met ingang van 16 juni 2004 herziene Protocol (voor de periode van 16 juni 2001 tot en met 15 juni 2006) tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau, en in afwachting dat onderhandelingen worden gevoerd over de onderling af te spreken wijzigingen aan het Protocol, heb ik de eer u te bevestigen dat wij overeenstemming hebben bereikt over de volgende tussentijdse regeling:

1.

De sinds 16 juni 2004 geldende regeling wordt met ingang van 16 juni 2006 verlengd tot en met 15 juni 2007.

De financiële tegenprestatie van de Gemeenschap voor de tussentijdse regeling is gelijk aan het bedrag dat bepaald is in artikel 3 van het geldende, gewijzigde Protocol (7 260 000 euro). Dit bedrag geldt volledig als financiële tegenprestatie en wordt uiterlijk 31 december 2006 betaald.

2.

Gedurende die periode worden visvergunningen afgegeven met inachtneming van de maxima die zijn vastgesteld in artikel 1 van het geldende, gewijzigde Protocol, tegen betaling van rechten of voorschotten die gelijk zijn aan die welke in punt 1 van de bijlage bij het Protocol zijn bepaald.

Mag ik u verzoeken mij de ontvangst van deze brief te willen bevestigen en mij mee te delen dat u instemt met de inhoud ervan?

Hoogachtend,

Namens de Raad van de Europese Unie

Excellentie,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, die als volgt luidt:

„Met het oog op de verlenging van het huidige, met ingang van 16 juni 2004 herziene Protocol (voor de periode van 16 juni 2001 tot en met 15 juni 2006) tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau, en in afwachting dat onderhandelingen worden gevoerd over de onderling af te spreken wijzigingen aan het Protocol, heb ik de eer u te bevestigen dat wij overeenstemming hebben bereikt over de volgende tussentijdse regeling:

1.

De sinds 16 juni 2004 geldende regeling wordt met ingang van 16 juni 2006 verlengd tot en met 15 juni 2007.

De financiële tegenprestatie van de Gemeenschap voor de tussentijdse regeling is gelijk aan het bedrag dat bepaald is in artikel 3 van het geldende, gewijzigde Protocol (7 260 000 euro). Dit bedrag geldt volledig als financiële tegenprestatie en wordt uiterlijk 31 december 2006 betaald.

2.

Gedurende die periode worden visvergunningen afgegeven met inachtneming van de maxima die zijn vastgesteld in artikel 1 van het geldende, gewijzigde Protocol, tegen betaling van rechten of voorschotten die gelijk zijn aan die welke in punt 1 van de bijlage bij het Protocol zijn bepaald.”.

Ik heb de eer u te bevestigen dat de inhoud van uw brief voor de regering van de Republiek Guinee-Bissau aanvaardbaar is en dat uw brief en deze brief, overeenkomstig uw voorstel, een overeenkomst vormen.

Hoogachtend,

Voor de regering van de Republiek Guinee-Bissau


Top