EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0779

Verordening (EG) nr. 779/2006 van de Commissie van 24 mei 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 488/2005 betreffende de door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart in rekening gebrachte vergoedingen en rechten (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 330M , 28.11.2006, p. 415–420 (MT)
OJ L 137, 25.5.2006, p. 3–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 226 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 226 - 231
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 54 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; stilzwijgende opheffing door 32007R0593

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/779/oj

25.5.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 137/3


VERORDENING (EG) Nr. 779/2006 VAN DE COMMISSIE

van 24 mei 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 488/2005 betreffende de door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart in rekening gebrachte vergoedingen en rechten

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (1), en met name op artikel 53, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 488/2005 van de Commissie van 21 maart 2005 betreffende de door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart in rekening gebrachte vergoedingen en rechten (2), met name op artikel 6, lid 5,

Na raadpleging van de raad van beheer van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om het evenwicht tussen de totale uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart in het kader van haar certificeringswerkzaamheden en de inkomsten uit de door haar geïnde rechten te waarborgen, dienen de rechten te worden aangepast op basis van de financiële resultaten en de ramingen van het Agentschap.

(2)

De administratieve procedures voor de inning van de rechten en de tenuitvoerlegging daarvan door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en de aanvragers mogen de certificeringsprocedures niet vertragen.

(3)

Verordening (EG) nr. 488/2005 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 54, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1592/2002 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 488/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2, onder g) wordt als volgt gewijzigd:

„g)

„indirecte kosten”: het gedeelte van de algemene infrastructuur-, organisatie- en beheerskosten van het Agentschap dat is toe te schrijven aan de certificeringswerkzaamheden dat niet onder directe en specifieke kosten valt, inclusief de kosten voor het opstellen van een gedeelte van de regelgevende documenten,”.

2)

Artikel 12 komt als volgt te luiden:

„Artikel 12

1.   De rechten zijn verschuldigd door de aanvrager. Zij moeten worden betaald in euro.

2.   Een certificaat of goedkeuring wordt pas afgegeven, gehandhaafd of gewijzigd wanneer de verschuldigde rechten volledig zijn betaald, tenzij anders is overeengekomen tussen het Agentschap en de aanvrager. Wanneer de rechten niet worden betaald, kan het Agentschap het certificaat of de goedkeuring intrekken na de aanvrager hiervan formeel in kennis te hebben gesteld.

3.   De schaal van de door het Agentschap in rekening gebrachte rechten en de wijze waarop deze moeten worden betaald, worden aan de aanvrager meegedeeld wanneer hij zijn aanvraag indient.

4.   Indien voor de certificeringswerkzaamheden een variabel gedeelte moet worden betaald, deelt het Agentschap de aanvrager op verzoek een kostenraming mee. Deze raming kan door het Agentschap worden aangepast indien blijkt dat de werkzaamheden eenvoudiger en sneller kunnen worden uitgevoerd dan aanvankelijk gepland of, in het tegenovergestelde geval, indien zij complexer zijn en meer tijd in beslag nemen dan het Agentschap redelijkerwijze kon verwachten.

5.   De rechten voor de handhaving van bestaande certificaten en goedkeuringen dienen te worden betaald volgens een tijdschema dat door het Agentschap wordt vastgesteld en aan de houders van deze certificaten en goedkeuringen wordt meegedeeld. Dit tijdschema is gebaseerd op de inspecties die het Agentschap uitvoert om na te gaan of de geldigheid van de certificaten en goedkeuringen kan worden gehandhaafd.

6.   Indien het Agentschap, na een eerste onderzoek, besluit om geen gevolg te geven aan een aanvraag, worden alle reeds betaalde rechten aan de aanvrager terugbetaald, met uitzondering van een bedrag dat de administratieve kosten van de behandeling van de aanvraag dekt. Dit bedrag stemt overeen met het in de bijlage vermelde vaste recht D.

7.   Indien het Agentschap certificeringswerkzaamheden moet onderbreken omdat de aanvrager over ontoereikende middelen beschikt of zijn verplichtingen niet naleeft, dient het saldo van de verschuldigde rechten volledig te worden betaald op het ogenblik dat het Agentschap zijn werkzaamheden beëindigt.”.

3)

De punten i), ii), v), vi), x), xii) en xiii) van de bijlage worden vervangen als vermeld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De in de tabellen in punt 3 vermelde jaarlijkse rechten en de in de tabellen 4, 5 en 7 van de bijlage vermelde toezichtrechten zijn betaalbaar vanaf de eerste jaarlijkse termijn na de inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 mei 2006.

Voor de Commissie

Jacques BARROT

Vice-voorzitter


(1)  PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1643/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 7).

(2)  PB L 81 van 30.3.2005, blz. 7.


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 488/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan de inleiding van punt i) wordt een vierde streepje toegevoegd:

„—

voor elke door het Agentschap verleende dienst die, hetzij direct, hetzij indirect, verband houdt met de afgifte, handhaving of wijziging van certificaten en goedkeuringen als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1592/2002, wordt een recht aangerekend overeenkomstig hoofdstuk II van deze verordening.”.

2)

De tabel onder punt ii) wordt vervangen door:

„Producttype

Opmerkingen

Coëfficiënt vast recht

CS-25

Grote vliegtuigen

significant

5

niet significant

4

niet-significant volgens een eenvoudig ontwerp

2

CS-23.A

Luchtvaartuigen gedefinieerd in CS-23 artikel 1.a.2 (pendelvliegtuigen)

significant

5

niet significant

4

CS-23.B

Luchtvaartuigen gedefinieerd in CS-23 art 1.a.1 met MSG tussen 2 000 kg en 5 670 kg

significant

3

niet significant

2

CS-29

Grote draagschroefvliegtuigen

significant

4

niet significant

4

CS-27

Kleine draagschroefvliegtuigen

0,5

CS-E.T.A

Turbinemotoren met een startstuwkracht gelijk aan of groter dan 25 000 N of een afgegeven vermogen gelijk aan of groter dan 2 000 kW

significant

1

niet significant

1

CS-E.T.B

Turbinemotoren met een startstuwkracht van minder dan 25 000 N of een afgegeven vermogen van minder dan 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

Niet-turbinemotoren

0,2


CS-23.C

Luchtvaartuigen gedefinieerd in CS-23 artikel 1.a.1 met MSG van minder dan 2 000 kg

1

CS-22

Zweefvliegtuigen en gemotoriseerde zweefvliegtuigen

0,2

CS-VLA

heel lichte luchtvaartuigen

0,2

CS-VLR

heel lichte draagschroefvliegtuigen

0,2

CS-APU

hulpaggregaat

0,25

CS-P.A

Voor gebruik op luchtvaartuigen gecertificeerd volgens CS-25 (of gelijkwaardig)

0,25

CS-P.B

Voor gebruik op luchtvaartuigen gecertificeerd volgens CS-23, CS-VLA and CS-22 (of gelijkwaardig)

0,15

CS-22.J

Voor gebruik op luchtvaartuigen gecertificeerd volgens CS-22

0,15

CS-22.H

niet-turbinemotoren

0,15

CS-balloons

nog niet beschikbaar

0,2

CS-airships

nog niet beschikbaar

0,5”.

3)

Punt v) wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de inleidende tekst wordt het eerste streepje vervangen door de volgende tekst:

„—

Jaarlijkse rechten worden geheven van alle huidige houders van typecertificaten, beperkte typecertificaten en ETSO-vergunningen van het Agentschap.”.

b)

de eerste tabel wordt vervangen door:

„Producttype (1)

Typecertificaat Producten ontworpen door een ontwerp-organisatie uit een EU-lidstaat

in (EUR)

Typecertificaat Producten ontworpen door een ontwerp-organisatie uit een derde land

in (EUR)

Beperkt typecertificaat Producten ontworpen door een ontwerp-organisatie uit een EU-lidstaat

in (EUR)

Beperkt typecertificaat Producten ontworpen door een ontwerp-organisatie uit een derde land

in (EUR)

CS-25 (grote vliegtuigen met MSG van meer dan 50 t)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (grote vliegtuigen met MSG tussen 22 ton en 50 t)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (grote vliegtuigen met MSG van minder dan 22 t)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-balloons

300

100

100

100

CS-airships

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0


Type uitrusting

Vergunning voor onderdelen of toepassingen ontworpen door een ontwerporganisatie uit een EU-lidstaat

in (EUR)

Vergunning voor onderdelen of toepassingen ontworpen door een ontwerporganisatie uit een derde land

in (EUR)

CS-ETSO.A (Waarde van de uitrusting meer dan 20 000 EUR)

2 000

666

CS-ETSO.B (Waarde van de uitrusting tussen 2 000 en 20 000 EUR)

1 000

333

CS-ETSO.A (Waarde van de uitrusting van minder dan 2 000 EUR)

500

200”.

4)

De tabel onder vi) wordt vervangen door:

„Categorie rechten volgens de waarde van de aan erkenning onderworpen activiteiten (in EUR)

Coëfficiënt

Minder dan 500 001

0,1

tussen 500 001 en 700 000

0,2

tussen 700 001 en 1 200 000

0,5

tussen 1 200 001 en 2 800 000

1

tussen 2 800 001 en 4 200 000

1,5

tussen 4 200 001 en 5 000 000

2,5

tussen 5 000 001 en 7 000 000

3

tussen 7 000 001 en 9 800 000

3,5

tussen 9 800 001 en 14 000 000

4,8

tussen 14 000 001 en 50 000 000

7

tussen 50 000 001 en 140 000 000

12,8

tussen 140 000 001 en 250 000 000

18

tussen 250 000 001 en 500 000 000

50

tussen 500 000 001 en 750 000 000

200

meer dan 750 000 000

600”.

5)

De tabel onder x) wordt vervangen door:

„Categorie rechten volgens de waarde van de aan erkenning onderworpen activiteiten (in EUR)

Coëfficiënt

minder dan 500 001

0,5

tussen 500 001 en 700 000

0,75

tussen 700 001 en 1 400 000

1

tussen 1 400 001 en 2 800 000

1,75

tussen 2 800 001 en 5 000 000

2,5

tussen 5 000 001 en 7 000 000

4

tussen 7 000 001 en 14 000 000

6

tussen 14 000 001 en 21 000 000

8

tussen 21 000 001 en 42 000 000

8,5

tussen 42 000 001 en 70 000 000

9

tussen 70 000 001 en 84 000 000

9,5

tussen 84 000 001 en 105 000 000

10

meer dan 105 000 000

10,5”.

6)

De titel van punt xii) wordt als volgt gewijzigd:

7)

De tabel onder xiii) wordt vervangen door:

„Categorie rechten volgens de waarde van de aan erkenning onderworpen activiteiten (in EUR)

Coëfficiënt

Minder dan 500 001

0,5

tussen 500 001 en 700 000

0,75

tussen 700 001 en 1 400 000

1

tussen 1 400 001 en 2 800 000

1,75

tussen 2 800 001 en 5 000 000

2,5

tussen 5 000 001 en 7 000 000

4

tussen 7 000 001 en 14 000 000

6

tussen 14 000 001 en 21 000 000

8

tussen 21 000 001 en 42 000 000

9,5

tussen 42 000 001 en 84 000 000

10

meer dan 84 000 000

10,5”.


(1)  Voor vrachtversies van een luchtvaartuig wordt een coëfficiënt van 0,85 toegepast op de rechten voor de equivalente passagiersversie.


Top