EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0314

2006/314/EG: Beschikking van de Commissie van 16 maart 2006 tot goedkeuring van de onderzoekprogramma’s van de lidstaten met betrekking tot aviaire influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels in 2006 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 780)

OJ L 116, 29.4.2006, p. 61–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 655–661 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/314/oj

29.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 116/61


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 16 maart 2006

tot goedkeuring van de onderzoekprogramma’s van de lidstaten met betrekking tot aviaire influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels in 2006

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 780)

(2006/314/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name op artikel 20,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 90/424/EEG voorziet in een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor het ondernemen van acties op technisch en wetenschappelijk gebied die voor de ontwikkeling van de communautaire wetgeving op veterinair gebied, alsmede voor de ontwikkeling van onderwijs en opleiding op veterinair gebied nodig zijn.

(2)

Beschikking 2006/101/EG van de Commissie betreffende de uitvoering van programma’s voor onderzoek naar aviaire influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels in de lidstaten in 2006 (2) voorziet in de uitvoering van dergelijk onderzoek van februari tot en met december 2006, mits die onderzoekprogramma’s door de Commissie worden goedgekeurd. In het kader van dat onderzoek moet worden nagegaan of een eventuele besmetting van pluimvee van zodanige aard is dat de geldende communautaire wetgeving moet worden herzien en worden nieuwe inzichten verkregen in de mate waarin in het wild levende dieren een bedreiging vormen voor mens en dier.

(3)

De door de lidstaten ingediende onderzoekprogramma’s zijn door de Commissie overeenkomstig die beschikking onderzocht.

(4)

De Commissie heeft geconcludeerd dat de door de lidstaten ingediende onderzoekprogramma’s aan Beschikking 2006/101/EG voldoen. Die onderzoekprogramma's moeten daarom worden goedgekeurd.

(5)

Gezien het belang van die onderzoekprogramma's voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Gemeenschap inzake dier- en volksgezondheid moet de financiële bijdrage van de Gemeenschap worden vastgesteld op 50 % van de uitgaven die de betrokken lidstaten voor de in deze beschikking vermelde maatregelen doen, tot een bepaald maximumbedrag voor elk onderzoekprogramma.

(6)

Uitgaven in verband met de bij deze beschikking goedgekeurde onderzoekprogramma’s, die sinds 1 februari 2006 zijn gedaan, moeten ook voor medefinanciering door de Gemeenschap in aanmerking komen.

(7)

Verder is het dienstig dat regels worden vastgesteld voor de rapportering van de resultaten van de onderzoeken en voor de subsidiabiliteit van de kosten vervat in het verzoek om een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de door de lidstaten gemaakte kosten voor de uitvoering van de onderzoekprogramma’s.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in bijlage I opgenomen programma’s van de lidstaten met betrekking tot aviaire influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels worden goedgekeurd voor de in die bijlage vastgestelde periode („de programma’s”).

Artikel 2

De lidstaten voeren overeenkomstig de programma’s onderzoek uit naar aviaire influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels.

Artikel 3

De financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten voor de analyse van monsters wordt aan elke lidstaat toegekend naar rata van 50 % van de gemaakte kosten en tot het in bijlage I vastgestelde maximumbedrag voor medefinanciering.

Die communautaire financiële bijdrage wordt toegekend op voorwaarde dat de desbetreffende lidstaat aan de volgende voorwaarden voldoet:

a)

hij doet de voor de uitvoering van zijn programma vereiste wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden;

b)

hij dient uiterlijk op 31 maart 2007 bij de Commissie en het communautaire referentielaboratorium voor aviaire influenza, als bedoeld in artikel 51, lid 1, van Richtlijn 2005/94/EG van de Raad (3) een eindrapport over de technische uitvoering van het programma en over de verkregen resultaten in overeenkomstig de rapporteringsmodellen van de bijlagen II tot en met V bij deze beschikking;

c)

hij legt aan de Commissie passende bewijsstukken voor betreffende de uitgaven die zijn gedaan voor de analyse van monsters tijdens de periode waarvoor het programma wordt goedgekeurd;

d)

hij voert het programma doelmatig uit; de bevoegde autoriteit moet er met name voor zorgen dat passende monsters worden genomen.

Artikel 4

De maximumbedragen van de aan de lidstaten te vergoeden kosten voor de in het kader van de programma’s uitgevoerde tests zijn:

a)

:

ELISA-test

:

1 EUR per test;

b)

:

agargel-immunodiffusietest

:

1,2 EUR per test;

c)

:

hemagglutinatieremmingstest (HAR) op H5/H7

:

12 EUR per test;

d)

:

virusisolatietest

:

30 EUR per test;

e)

:

PCR-test

:

15 EUR per test.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, op 16 maart 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/53/EG van de Raad van 23 januari 2006 (PB L 29 van 2.2.2006, blz. 37).

(2)  PB L 46 van 16.2.2006, blz. 40.

(3)  PB L 10 van 14.1.2006, blz. 16.


BIJLAGE I

Programma’s van de lidstaten voor onderzoek naar aviaire influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels

Code

Lidstaat

Periode

Maximumbedrag voor medefinanciering van monsters

(EUR)

BE

België

1 februari 2006-31 december 2006

38 400,00

CZ

Tsjechië

1 februari 2006-31 december 2006

33 400,00

DK

Denemarken

1 februari 2006-31 december 2006

168 500,00

DE

Duitsland

1 februari 2006-31 december 2006

268 000,00

EE

Estland

1 februari 2006-31 december 2006

1 450,00

EL

Griekenland

1 februari 2006-31 december 2006

39 300,00

ES

Spanje

1 februari 2006-31 december 2006

88 100,00

FR

Frankrijk

1 februari 2006-31 december 2006

204 800,00

IE

Ierland

1 februari 2006-31 december 2006

42 500,00

IT

Italië

1 februari 2006-31 december 2006

427 300,00

CY

Cyprus

1 februari 2006-31 december 2006

20 700,00

LV

Letland

1 februari 2006-31 december 2006

11 600,00

LT

Litouwen

1 februari 2006-31 december 2006

15 400,00

LU

Luxemburg

1 februari 2006-31 december 2006

4 400,00

HU

Hongarije

1 februari 2006-31 december 2006

109 500,00

MT

Malta

1 februari 2006-31 december 2006

3 700,00

NL

Nederland

1 februari 2006-31 december 2006

54 500,00

AT

Oostenrijk

1 februari 2006-31 december 2006

28 550,00

PL

Polen

1 februari 2006-31 december 2006

94 500,00

PT

Portugal

1 februari 2006-31 december 2006

71 600,00

SI

Slovenië

1 februari 2006-31 december 2006

23 500,00

SK

Slowakije

1 februari 2006-31 december 2006

11 600,00

FI

Finland

1 februari 2006-31 december 2006

32 600,00

SE

Zweden

1 februari 2006-31 december 2006

77 200,00

UK

Verenigd Koninkrijk

1 februari 2006-31 december 2006

93 700,00

Totaal

1 964 800,00


BIJLAGE II

EINDRAPPORT BETREFFENDE BEMONSTERDE PLUIMVEEHOUDERIJEN (1)

(met uitzondering van eenden en ganzen)

Serologisch onderzoek overeenkomstig punt B van de bijlage bij Beschikking 2006/101/EG van de Commissie op bedrijven met vleeskuikens (alleen wanneer risico bestaat)/mestkalkoenen/fokkippen/fokkalkoenen/legkippen/legkippen met vrije uitloop/loopvogels/gekweekt vederwild (fazanten, patrijzen, kwartels en andere)/„niet-commerciële bedrijven” (als omschreven in artikel 2 van Richtlijn 2005/94/EG van de Raad/andere [schrappen wat niet van toepassing is]

GEBRUIK ÉÉN FORMULIER PER PLUIMVEECATEGORIE

 

Lidstaat:

 

Datum:

 

Rapporteringsperiode: van:

 

tot:


Gebied (2)

Totaal aantal bedrijven (3)

Totaal aantal bemonsterde bedrijven

Totaal aantal positieve bedrijven

Aantal bedrijven dat positief is voor subtype H5

Aantal bedrijven dat positief is voor subtype H7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 


(1)  „Bedrijven” staat voor koppels, beslagen of inrichtingen, naargelang het geval.

(2)  Gebied als gedefinieerd in het goedgekeurde programma van de lidstaat.

(3)  Totaal aantal bedrijven voor een categorie pluimvee in een gebied.


BIJLAGE III

EINDRAPPORT OVER GEGEVENS BETREFFENDE EENDEN- EN GANZENHOUDERIJBEDRIJVEN (1)

overeenkomstig punt C van de bijlage bij Beschikking 2006/101/EG van de Commissie Serologisch onderzoek (2)

 

Lidstaat:

 

Datum:

 

Rapporteringsperiode van:

 

tot:


Gebied (2)

Totaal aantal eenden- en ganzenhouderijbedrijven

Totaal aantal bemonsterde eenden- en ganzenhouderijbedrijven

Totaal aantal serologisch positieve bedrijven

Aantal bedrijven serologisch positief voor subtype H5

Aantal bedrijven serologisch positief voor subtype H7

Totaal aantal virologisch positieve bedrijven

Aantal bedrijven virologisch positief voor subtype H5

Aantal bedrijven virologisch positief voor subtype H7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  „Bedrijven” staat voor beslagen, koppels of inrichtingen, naargelang het geval.

(2)  Gebied als gedefinieerd in het goedgekeurde programma van de lidstaat.


BIJLAGE IV

EINDRAPPORT OVER GEGEVENS BETREFFENDE IN HET WILD LEVENDE VOGELS

Onderzoek overeenkomstig punt D van de bijlage bij Beschikking 2006/101/EG van de Commissie

 

Lidstaat:

 

Datum:

 

Rapporteringsperiode: van:

 

tot:


Gebied (1)

Soort bemonsterde in het wild levende vogels

Totaal aantal voor onderzoek genomen monsters

Totaal aantal positieve monsters

Aantal monsters positief voor subtype H5

Aantal monsters positief voor subtype H7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

 

 


(1)  Gebied als gedefinieerd in het goedgekeurde programma van de lidstaat of vermelding van de ligging van de vogelwaarnemingsstations.


BIJLAGE V

FINANCIEEL EINDRAPPORT EN AANVRAAG TOT BETALING

Eén tabel per onderzoek bij pluimvee/in het wild levende vogels (1)

 

Lidstaat:

 

Datum:

 

Rapporteringsperiode: van:

 

tot:


Voor medefinanciering in aanmerking komende maatregelen (2)

Methode laboratoriumanalyse

Aantal verrichte tests per methode

Kosten

Serologische pre-screening (3)

 

 

Hemagglutinatieremmingstest (HAR) voor H5/H7

 

 

Virusisolatietest

 

 

PCR-test

 

 

Andere betrokken maatregelen

Specificatie activiteiten

 

Bemonstering

 

 

Andere

 

 

Totaal

 

 

Ik verklaar hierbij dat de bovenstaande gegevens correct zijn en dat geen andere bijdrage van de Gemeenschap is gevraagd voor deze maatregelen.


(1)  Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2)  Gegevens in nationale valuta, exclusief BTW ... (Plaats, datum)

(3)  De gebruikte test vermelden. ... (Handtekening)


Top