EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_090_R_0001_01

2006/233/EG: Besluit van de Raad van  27 februari 2006 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat over samenwerking op het gebied van statistiek
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat over samenwerking op het gebied van statistiek
Slotakte

OJ L 90, 28.3.2006, p. 1–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 90/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 27 februari 2006

betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat over samenwerking op het gebied van statistiek

(2006/233/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 2, juncto artikel 300, lid 2, eerste zin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 20 juli 2000 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen met de Zwitserse Bondsstaat aan te gaan over een overeenkomst op het gebied van statistiek.

(2)

Overeenkomstig Besluit van de Raad van 26 oktober 2004, en onder voorbehoud van de sluiting op een latere datum, werd de overeenkomst op 26 oktober 2004 namens de Europese Gemeenschap ondertekend.

(3)

Deze overeenkomst moet worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat over samenwerking op het gebied van statistiek wordt bij dezen namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Gemeenschap wordt in het ingevolge artikel 3 van de overeenkomst opgerichte gemengd comité vertegenwoordigd door de Commissie, die wordt bijgestaan door vertegenwoordigers van de lidstaten.

Het door de Gemeenschap in te nemen standpunt ten aanzien van besluiten van het gemengd comité over de financiële bijdrage van Zwitserland en over wezenlijke afwijkingen met betrekking tot de uitbreiding van Gemeenschapswetgeving tot Zwitserland wordt door de Raad, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid vastgesteld. Voor alle andere besluiten van het gemengd comité en voor aanbevelingen wordt het standpunt van de Gemeenschap vastgesteld door de Commissie.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad doet namens de Europese Gemeenschap de in artikel 13 van de overeenkomst bedoelde kennisgeving (2).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, op 27 februari 2006.

Voor de Raad

De voorzitster

U. PLASSNIK


(1)  Advies uitgebracht op 14 december 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat over samenwerking op het gebied van statistiek

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna „de Gemeenschap” genoemd,

en

De ZWITSERSE BONDSSTAAT, hierna „Zwitserland” genoemd,

hierna samen de „overeenkomstsluitende partijen” genoemd,

VERLANGENDE de samenwerking tussen de Gemeenschap en Zwitserland op het gebied van statistiek te verbeteren en te dien einde door middel van deze overeenkomst de beginselen van en voorwaarden voor die samenwerking vast te stellen;

OVERWEGENDE dat passende maatregelen moeten worden vastgesteld om een geleidelijke harmonisatie tot stand te brengen en een coherente ontwikkeling van het rechtskader voor de gegevensverzameling, de classificaties, de definities en de methoden op statistisch gebied te waarborgen;

OVERWEGENDE dat gemeenschappelijke regels voor de productie van statistieken binnen het door de Gemeenschap en Zwitserland bestreken gebied moeten worden vastgesteld;

ERKENNENDE dat deze regels op de in de Gemeenschap van kracht zijnde wetgeving moeten worden gebaseerd;

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Onderwerp

1.   Deze overeenkomst is van toepassing op de samenwerking tussen de overeenkomstsluitende partijen op het gebied van statistiek; zij heeft ten doel te zorgen voor de productie en de verspreiding van samenhangende en vergelijkbare statistische informatie, met behulp waarvan alle aspecten van het voor de bilaterale samenwerking relevante economische, sociale en milieubeleid kunnen worden beschreven en gevolgd.

2.   Daartoe ontwikkelen de overeenkomstsluitende partijen geharmoniseerde methoden, definities en classificaties, alsmede gemeenschappelijke programma's en procedures voor de organisatie van de statistische werkzaamheden op de juiste administratieve niveaus en in overeenstemming met de bepalingen in deze overeenkomst, en passen zij deze toe.

3.   Bij de productie van statistieken nemen de overeenkomstsluitende partijen de beginselen van onpartijdigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit, wetenschappelijke onafhankelijkheid, kosteneffectiviteit en statistische geheimhouding in acht; hierbij mogen de marktdeelnemers geen buitensporige lasten worden opgelegd.

Artikel 2

Wetgeving op het gebied van statistiek

De in bijlage A genoemde besluiten, zoals aangepast bij deze overeenkomst, zijn verbindend voor de overeenkomstsluitende partijen.

Artikel 3

Gemengd Comité

1.   Er wordt een comité, „Statistisch Comité Gemeenschap/Zwitserland” geheten (hierna het „gemengd comité” genoemd), opgericht, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de overeenkomstsluitende partijen.

Het gemengd comité is verantwoordelijk voor het beheer van deze overeenkomst en draagt zorg voor een goede uitvoering ervan. Het doet hiertoe aanbevelingen en neemt besluiten in de in deze overeenkomst bedoelde gevallen. Het spreekt zich uit in onderlinge overeenstemming. Een besluit van het gemengd comité is bindend voor de overeenkomstsluitende partijen.

2.   Het gemengd comité en het bij Besluit 89/382 (EEG/Euratom) van de Raad van 19 juni 1989 opgerichte Comité statistisch programma (CSP) organiseren hun werkzaamheden ten behoeve van deze overeenkomst in gemeenschappelijke vergaderingen.

3.   Het gemengd comité stelt bij besluit zijn reglement van orde vast, dat onder meer bepalingen omvat over de procedure voor het bijeenroepen van vergaderingen, de benoeming van de voorzitter en de vaststelling van het mandaat van de voorzitter.

4.   Het gemengd comité komt bijeen wanneer dat nodig is. Elk van de overeenkomstsluitende partijen kan verzoeken een vergadering te beleggen. Het gemengd comité kan besluiten subcomités of werkgroepen op te richten om zich bij de uitoefening van zijn taken te laten bijstaan.

5.   Een overeenkomstsluitende partij kan op elk moment een onderwerp bij het gemengd comité aan de orde stellen.

6.   In elk besluit wordt de datum van tenuitvoerlegging aangegeven. De besluiten worden zo nodig ter ratificatie of goedkeuring aan de overeenkomstsluitende partijen, in overeenstemming met hun eigen procedures, voorgelegd; die doen de besluiten overeenkomstig hun eigen regels in werking treden.

Artikel 4

Nieuwe wetgeving

1.   De overeenkomst laat het recht van elk van de overeenkomstsluitende partijen onverlet om haar wetgeving inzake een bij deze overeenkomst geregeld punt unilateraal te wijzigen, mits zij dit doet met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst.

2.   Gedurende de periode die aan de formele goedkeuring van nieuwe wetgeving voorafgaat, informeren en consulteren de overeenkomstsluitende partijen elkaar zo uitgebreid mogelijk. Op verzoek van elk van de overeenkomstsluitende partijen kan in het gemengd comité vooroverleg plaatsvinden.

3.   Zodra een overeenkomstsluitende partij een wijziging van haar wetgeving heeft goedgekeurd, stelt zij de andere overeenkomstsluitende partij daarvan in kennis.

4.   Het gemengd comité:

keurt een besluit tot herziening van bijlage A en/of bijlage B goed, of stelt zo nodig een herziening van de bepalingen van deze overeenkomst voor, ten einde de wijzigingen in de wetgeving in kwestie, zo nodig op basis van wederkerigheid, daarin te verwerken; of

keurt een besluit goed waarbij de wijzigingen in de wetgeving in kwestie in overeenstemming met de goede werking van deze overeenkomst worden beschouwd; of

neemt een ander besluit ter waarborging van de goede werking van deze overeenkomst.

Artikel 5

Statistische samenwerking

1.   Het in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek bedoelde communautair statistisch programma, zoals dat van tijd tot tijd bij besluit van het Europees Parlement en de Raad wordt goedgekeurd, vormt het kader voor de statistische maatregelen die Zwitserland gedurende de looptijd van elk statistisch programma moet uitvoeren. Alle belangrijke sectoren en statistische thema's van het communautair statistisch programma worden relevant geacht voor de statistische samenwerking tussen de Gemeenschap en Zwitserland en staan open voor volwaardige deelneming door Zwitserland.

2.   Ieder jaar wordt een specifiek statistisch jaarprogramma Gemeenschap/Zwitserland opgesteld als onderdeel van, en op één lijn met, het jaarlijks werkprogramma dat de Commissie ingevolge het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het desbetreffende communautair statistisch programma opstelt. Ieder statistisch jaarprogramma Gemeenschap/Zwitserland wordt voor onderzoek en ter goedkeuring voorgelegd aan het gemengd comité. Binnen de thema's van dit programma worden met name de maatregelen aangegeven die gedurende de looptijd van het programma relevant zijn en prioriteit hebben voor de statistische samenwerking tussen de Gemeenschap en Zwitserland.

3.   Statistische gegevens uit Zwitserland worden voor opslag, verwerking en verspreiding aan Eurostat toegezonden. Hiertoe werkt het Zwitserse bondsbureau voor de statistiek (Bundesamt für Statistik) nauw samen met Eurostat, ten einde ervoor te zorgen dat de gegevens uit Zwitserland op de juiste wijze worden verzonden, en via de normale kanalen aan de diverse gebruikersgroepen worden doorgegeven als onderdeel van de statistiek voor de Gemeenschap/Zwitserland.

De statistieken uit Zwitserland worden behandeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad.

4.   Het gemengd comité onderzoekt de vorderingen die in het kader van de statistische maatregelen voor de Gemeenschap/Zwitserland worden gemaakt. Het gaat met name na of de doelen, prioriteiten en maatregelen die voor de eerste drie jaar waarin de overeenkomst wordt toegepast, zijn gepland, ook zijn bereikt. Verder gaat het na of de inhoud van bijlage I een goede afspiegeling vormt van de in artikel 1, lid 1, bedoelde relevantie.

Artikel 6

Deelnemers

1.   In Zwitserland gevestigde instellingen zijn gerechtigd aan specifieke door Eurostat beheerde communautaire programma's deel te nemen met dezelfde contractuele rechten en plichten als in de Gemeenschap gevestigde instellingen. In Zwitserland gevestigde instellingen hebben evenwel geen recht op financiële bijdragen van Eurostat.

2.   Nationale deskundigen uit Zwitserland kunnen bij Eurostat worden gedetacheerd. De kosten in verband met hun detachering, waaronder lonen, sociale premies, pensioenbijdragen en reis- en dagvergoedingen, worden volledig gedragen door Zwitserland.

3.   In de Gemeenschap gevestigde instellingen zijn gerechtigd aan specifieke door het Bundesamt für Statistik beheerde programma's deel te nemen met dezelfde contractuele rechten en plichten als in Zwitserland gevestigde instellingen.

Artikel 7

Andere vormen van samenwerking

1.   In onderling overleg kunnen het Bundesamt für Statistik en Eurostat technologie op het gebied van statistiek aan elkaar overdragen.

2.   De overeenkomstsluitende partijen kunnen iedere informatie op het gebied van statistiek uitwisselen.

3.   De statistische diensten van de overeenkomstsluitende partijen kunnen ambtenaren uitwisselen. Ook de statistische diensten van de lidstaten van de Gemeenschap kunnen ambtenaren met Zwitserland uitwisselen. De voorwaarden voor deze uitwisselingen worden direct door de betrokken statistische diensten overeengekomen.

Artikel 8

Financiële bepalingen

1.   Ter dekking van alle kosten van zijn deelneming draagt Zwitserland vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst op jaarbasis financieel bij aan de kosten van het communautair statistisch programma.

2.   De regels betreffende de financiële bijdrage van Zwitserland zijn uiteengezet in bijlage B.

Artikel 9

Non-discriminatie

Binnen de werkingssfeer van deze overeenkomst en onverminderd de daarin vervatte bijzondere bepalingen is elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden.

Artikel 10

Voldoen aan verplichtingen

De overeenkomstsluitende partijen nemen alle algemene of bijzondere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst wordt voldaan. Zij onthouden zich van maatregelen die de doelstellingen van deze overeenkomst in gevaar kunnen brengen.

Artikel 11

Bijlagen

De bijlagen vormen een integrerend onderdeel van deze overeenkomst.

Artikel 12

Territoriale toepassing

Deze overeenkomst is onder de in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap neergelegde voorwaarden van toepassing op de gebieden waar dat Verdrag van toepassing is, enerzijds, en op het grondgebied van Zwitserland, anderzijds.

Artikel 13

Inwerkingtreding en duur

1.   Deze overeenkomst wordt door de overeenkomstsluitende partijen geratificeerd of goedgekeurd volgens hun eigen procedures. Zij treedt in werking op de eerste dag van januari van het jaar volgende op de dag waarop de overeenkomstsluitende partijen elkaar van de voltooiing van de procedures in kennis stellen.

2.   Deze overeenkomst wordt gesloten voor een eerste periode van vijf jaar. Tenzij de overeenkomst zes maanden voor afloop van deze periode schriftelijk wordt opgezegd, wordt zij geacht voor onbepaalde tijd te zijn verlengd.

3.   Elk van de overeenkomstsluitende partijen kan de overeenkomst schriftelijk bij de andere overeenkomstsluitende partijen opzeggen. De overeenkomst treedt dan zes maanden na de datum van deze kennisgeving buiten werking.

Artikel 14

Authentieke teksten

1.   Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

2.   De versie van deze overeenkomst in de Maltese taal wordt op basis van een briefwisseling door de overeenkomstsluitende partijen authentiek verklaard. Zij is gelijkelijk authentiek, op dezelfde wijze als de in lid 1 genoemde talen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder de overeenkomst hebben geplaatst.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

BIJLAGE A

WETGEVING OP HET GEBIED VAN STATISTIEK (BEDOELD IN ARTIKEL 2)

SECTORALE AANPASSING

1.

De tem „lidstaat” of „lidstaten” in de in deze bijlage genoemde besluiten wordt geacht om, naast de betekenis in de desbetreffende besluiten van de Gemeenschap, ook Zwitserland te omvatten.

2.

Bepalingen waarin is vastgelegd voor wiens rekening de kosten van uitvoering van enquêtes en dergelijke komen, zijn voor deze overeenkomst niet van toepassing.

BESLUITEN

ONDERNEMINGENSTATISTIEK

397 R 0058: Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van 20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken (PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1), gewijzigd bij:

398 R 0410: Verordening (EG, Euratom) nr. 410/98 van de Raad van 16 februari 1998 (PB L 52 van 21.2.1998, blz. 1),

32002 R 2056: Verordening (EG) nr. 2056/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 (PB L 317 van 21.11.2002, blz. 1).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

a)

het eerste referentiejaar waarvoor Zwitserland statistieken moet opstellen is:

voor bijlage 1, sectie 5 (Eerste referentiejaar) en sectie 11 (Overgangsperiode): het kalenderjaar 2002,

voor bijlage 2, sectie 5 (Eerste referentiejaar) en sectie 10 (Overgangsperiode): het kalenderjaar 2002 voor alle jaarlijkse statistieken, het kalenderjaar 2003 voor de tweejaarlijkse kenmerken 20210 tot en met 20310, het kalenderjaar 2002 voor het driejaarlijkse kenmerk 23110, het kalenderjaar 2004 voor het vierjaarlijkse kenmerk 16135 en het kalenderjaar 2003 voor de vierjaarlijkse kenmerken 15420, 15441 en 15442,

voor bijlage 3, sectie 5 (Eerste referentiejaar) en sectie 10 (Overgangsperiode): het kalenderjaar 2002 voor alle jaarlijkse statistieken, het kalenderjaar 2002 voor de vijfjaarlijkse kenmerken betreffende afdeling 52, het kalenderjaar 2003 voor de vijfjaarlijkse kenmerken betreffende afdeling 51 en het kalenderjaar 2005 voor de vijfjaarlijkse kenmerken betreffende afdeling 50,

voor bijlage 4, sectie 5 (Eerste referentiejaar) en sectie 10 (Overgangsperiode): het kalenderjaar 2002 voor alle jaarlijkse statistieken, het kalenderjaar 2003 voor de tweejaarlijkse kenmerken 20210 tot en met 20310, het kalenderjaar 2002 voor de vierjaarlijkse kenmerken 16131 en 16132, en het kalenderjaar 2003 voor de driejaarlijkse kenmerken 23110, 23120, 15420, 15441 en 15442,

voor bijlage 5, sectie 5 (Eerste referentiejaar) en sectie 9 (Overgangsperiode): het kalenderjaar 2002,

voor bijlage 6, sectie 5 (Eerste referentiejaar) en sectie 10 (Overgangsperiode): het kalenderjaar 2004,

voor bijlage 7, sectie 5 (Eerste referentiejaar) en sectie 10 (Overgangsperiode): het kalenderjaar 2003;

b)

wat de bijlagen 1 tot en met 7 betreft, bedraagt de overgangsperiode voor de opstelling van de statistieken die zijn vermeld in sectie 5 van deze bijlagen, zoals gewijzigd onder a), niet meer dan vier jaar na het desbetreffende eerste referentiejaar;

c)

voor de bijlagen 1, 2, 3, 4 en 5 is Zwitserland vrijgesteld van het verschaffen van gegevens, in de overeenkomstig punt a) gewijzigde versie, voor de jaren 2002, 2003, 2004 en 2005;

d)

voor de bijlagen 6 en 7 is Zwitserland vrijgesteld van het verschaffen van gegevens, in de overeenkomstig punt a) gewijzigde versie, voor de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006;

e)

Zwitserland is niet gebonden aan de door de verordening verlangde regionale indeling van de gegevens;

f)

Zwitserland is vrijgesteld van het verschaffen van gegevens op 4-cijferniveau van de NACE REV 1;

g)

Zwitserland is vrijgesteld van het verschaffen van de door de verordening verlangde gegevens voor eenheden van economische activiteit.

398 R 2700: Verordening (EG) nr. 2700/98 van de Commissie van 17 december 1998 betreffende de definities van kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken (PB L 344 van 18.12.1998, blz. 49), gewijzigd bij:

32002 R 2056: Verordening (EG) nr. 2056/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 (PB L 317 van 21.11.2002).

398 R 2701: Verordening (EG) nr. 2701/98 van de Commissie van 17 december 1998 betreffende reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken (PB L 344 van 18.12.1998, blz. 81), gewijzigd bij:

32002 R 2056: Verordening (EG) nr. 2056/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 (PB L 317 van 21.11.2002, blz. 1).

398 R 2702: Verordening (EG) nr. 2702/98 van de Commissie van 17 december 1998 betreffende het technische formaat voor de indiening van structurele bedrijfsstatistieken (PB L 344 van 18.12.1998, blz. 102), gewijzigd bij:

32002 R 2056: Verordening (EG) nr. 2056/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 (PB L 317 van 21.11.2002, blz. 1).

399 R 1618: Verordening (EG) nr. 1618/1999 van de Commissie van 23 juli 1999 inzake de criteria voor de kwaliteitsbeoordeling van structurele bedrijfsstatistieken (PB L 192 van 24.7.1999, blz. 11).

399 R 1225: Verordening (EG) nr. 1225/99 van de Commissie van 27 mei 1999 betreffende de definities van kenmerken voor de statistieken van verzekeringsdiensten (PB L 154 van 19.6.1999, blz. 1).

399 R 1227: Verordening (EG) nr. 1227/99 van de Commissie van 28 mei 1999 betreffende het technische formaat voor de indiening van statistieken van verzekeringsdiensten (PB L 154 van 19.6. 1999, blz. 75).

399 R 1228: Verordening (EG) nr. 1228/99 van de Commissie van 28 mei 1999 betreffende de reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de statistieken van verzekeringsdiensten (PB L 154 van 19.6.1999, blz. 91).

398 R 1165: Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 inzake kortetermijnstatistieken (PB L 162 van 5.6.1998, blz. 1), gewijzigd bij:

32001 R 0586: Verordening (EG) nr. 586/2001 van de Commissie van 26 maart 2001 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat de definitie van belangrijke industriegroepen (BIG's) betreft (PB L 86 van 27.3.2001, blz. 11),

32001 R 0588: Verordening (EG) nr. 588/2001 van de Commissie van 26 maart 2001 @ (PB L 86 van 27.3.2001, blz. 18).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

a)

Zwitserland levert gegevens vanaf het eerste kwartaal van 2007;

b)

Zwitserland is vrijgesteld van het verschaffen van gegevens op 4-cijferniveau van de NACE REV 1;

393 R 2186: Verordening (EEG) nr. 2186/93 van de Raad van 22 juli 1993 betreffende de communautaire coördinatie van de inrichting van ondernemingsregisters voor statistische doeleinden (PB L 196 van 5.8.1993, blz. 1).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

a)

Zwitserland doet de nodige maatregelen in werking treden om met ingang van 1 januari 2006 aan deze verordening te voldoen;

b)

Punt 1 k) van bijlage II bij de verordening is voor Zwitserland niet van toepassing.

VERVOERS- EN TOERISMESTATISTIEK

398 R 1172: Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad van 25 mei 1998 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (PB L 163 van 6.6.1998, blz. 1), gewijzigd bij:

399 R 2691: Verordening (EG) nr. 2691/99 van de Commissie van 17 december 1999 (PB L 326 van 18.12.1999, blz. 39).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

Zwitserland verzamelt de op grond van deze verordening verlangde gegevens uiterlijk vanaf 2006.

32001 R 2163: Verordening (EG) nr. 2163/2001 van de Commissie van 7 november 2001 betreffende de technische aspecten van de toezending van gegevens voor de statistiek van het goederenvervoer over de weg (PB L 291 van 8.11.2001, blz. 13).

32003 R 0006: Verordening (EG) nr. 6/2003 van de Commissie van 30 december 2002 betreffende de verspreiding van statistieken inzake het goederenvervoer over de weg (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 45).

32003 R 0091: Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer (PB L 14 van 21.1.2003, blz. 1), gewijzigd bij:

32003 R 1192: Verordening (EG) nr. 1192/2003 van de Commissie van 3 juli 2003 (PB L 167 van 4.7.2003, blz. 13).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

Zwitserland verzamelt de op grond van deze verordening verlangde gegevens uiterlijk vanaf 2006.

380 L 1119: Richtlijn 80/1119/EEG van de Raad van 17 november 1980 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de binnenwateren (PB L 339 van 15.12.1980, blz. 30).

395 L 0064: Richtlijn 95/64/EG van de Raad van 8 december 1995 betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (PB L 320 van 30.12.1995, blz. 25), gewijzigd bij:

398 D 0385: Beschikking 98/385/EG van de Commissie van 13 mei 1998 (PB L 174 van 18.6.1998, blz. 1),

32000 D 0363: Beschikking 363/2000/EG van de Commissie van 28 april 2000 (PB L 132 van 5.6.2000, blz. 1).

32001 D 0423: Beschikking 2001/423/EG van de Commissie van 22 mei 2001 betreffende regelingen voor de bekendmaking of verspreiding van statistische gegevens die zijn verzameld ingevolge Richtlijn 95/64/EG van de Raad betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (PB L 151 van 7.6.2001, blz. 41).

32003 R 0437: Verordening (EG) nr. 437/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 betreffende de statistische registratie van het passagiers-, vracht- en postvervoer door de lucht (PB L 66 van 11.3.2003, blz. 1), gewijzigd bij:

32003 R 1358: Verordening (EG) nr. 1358/2003 van de Commissie van 31 juli 2003 (PB L 194 van 1.8.2003, blz. 9).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

Zwitserland verzamelt de op grond van deze verordening verlangde gegevens uiterlijk vanaf het begin van 2006.

393 D 0704: Beschikking 93/704/EG van de Raad van 30 november 1993 betreffende de oprichting van een communautaire gegevensbank inzake ongevallen in het wegverkeer (PB L 329 van 30.12.1993, blz. 63).

395 L 0057: Richtlijn 95/57/EG van de Raad van 23 november 1995 betreffende de verzameling van statistische informatie op het gebied van het toerisme (PB L 291 van 6.12.1995, blz. 32).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de richtlijn als volgt gelezen:

Zwitserland verzamelt de op grond van deze richtlijn verlangde gegevens uiterlijk vanaf 2007.

399 D 0035: Beschikking 1999/35/EG van de Commissie van 9 december 1998 inzake de procedures ter uitvoering van Richtlijn 95/57/EG van de Raad betreffende de verzameling van statistische informatie op het gebied van het toerisme (PB L 9 van 15.1.1999, blz. 23).

STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL

395 R 1172: Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad van 22 mei 1995 betreffende de statistieken van het goederenverkeer van de Gemeenschap en haar lidstaten met derde landen (PB L 118 van 25.5.1995, blz. 10), gewijzigd bij:

397 R 0476: Verordening (EG) nr. 476/97 van de Raad van 13 maart 1997 (PB L 75 van 15.3.1997, blz. 1),

398 R 0374: Verordening (EG) nr. 374/98 van de Raad van 12 februari 1998 (PB L 48 van 19.2.1998, blz. 6).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

a)

het statistische registratiegebied van Zwitserland omvat het douanegebied;

b)

Zwitserland is niet verplicht statistieken voor het handelsverkeer tussen Zwitserland en Liechtenstein op te stellen;

c)

de in artikel 8, lid 2, bedoelde indeling vindt ten minste op 6-cijferniveau plaats;

d)

artikel 10, lid 1, onder h) en j), is niet van toepassing;

e)

artikel 10, lid 1, onder i): de nationaliteit van het vervoermiddel dat de grens overschrijdt, is alleen van toepassing voor het wegvervoer.

32000 R 1917: Verordening (EG) nr. 1917/2000 van de Commissie van 7 september 2000 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad wat de statistiek van de buitenlandse handel betreft (PB L 229 van 9.9.2000, blz. 14), gewijzigd bij:

32001 R 1669: Verordening (EG) nr. 1669/2001 van de Commissie van 20 augustus 2001 (PB L 224 van 21.8.2001, blz. 3).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

a)

de verwijzing in artikel 6, lid 1, naar Verordening (EG) nr. 2454/96 is niet van toepassing;

b)

aan artikel 7, lid 1, onder a), wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor Zwitserland is het „land van oorsprong” het land waar de goederen hun oorsprong hebben in de zin van de nationale oorsprongsregels.”;

c)

aan artikel 9, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor Zwitserland wordt de douanewaarde gedefinieerd overeenkomstig de nationale regels.”;

d)

artikel 11, lid 2, is niet van toepassing;

e)

hoofdstuk 2 (artikelen 16-19) is niet van toepassing.

32002 R 1779: Verordening (EG) nr. 1779/2002 van de Commissie van 4 oktober 2002 betreffende de nomenclatuur van landen en gebieden voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten (PB L 269 van 5.10.2002, blz. 6).

STATISTISCHE BEGINSELEN, STATISTISCHE GEHEIMHOUDING

390 R 1588: Verordening (Euratom/EEG) nr. 1588/90 van de Raad van 11 juni 1990 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (PB L 151 van 15.6.1990, blz. 1).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

a)

aan artikel 2 wordt het volgende punt toegevoegd:

11.

„personeelsleden van het Bureau van de statistisch adviseur van de EVA: personeelsleden van het EVA-secretariaat die ten kantore van het BSEG werkzaam zijn.”;

b)

in de tweede zin van artikel 5, lid 1, wordt „BSEG” vervangen door „BSEG en van het Bureau van de statistisch adviseur van de EVA”;

c)

aan artikel 5, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De vertrouwelijke statistische gegevens die door het Bureau van de statistisch adviseur van de EVA aan het BSEG worden toegezonden, zijn ook toegankelijk voor de personeelsleden van dat Bureau.”;

d)

in artikel 6 wordt onder „BSEG” in dit verband ook het Bureau van de statistisch adviseur van de EVA verstaan.

397 R 0322: Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek (PB L 52 van 22. 2.1997, blz. 1).

32002 R 0831: Verordening (EG) nr. 831/2002 van de Commissie van 17 mei 2002 tot tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek, met betrekking tot de toegang tot vertrouwelijke gegevens voor wetenschappelijke doeleinden (PB L 133 van 18.5.2002, blz. 7).

SOCIALE EN BEVOLKINGSSTATISTIEK

376 R 0311: Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de opstelling van statistieken over buitenlandse werknemers (PB L 39 van 14.2.1976, blz. 1).

398 R 0577: Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap (PB L 77 van 14.3.1998, blz. 3), gewijzigd bij:

32002 R 1991: Verordening (EG) nr. 1991/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 8 oktober 2002 (PB L 308 van 9.11.2002, blz. 1),

32002 R 2104: Verordening (EG) nr. 2104/2002 van de Commissie van 28 november 2002 (PB L 324 van 29.11.2002, blz. 14).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

a)

ongeacht de bepalingen van artikel 1 mag Zwitserland tot 2007 een jaarlijkse enquête houden;

b)

voor Zwitserland is de steekproefeenheid ongeacht de bepalingen van artikel 2, lid 4, het individu en kan de informatie voor de andere leden van het huishouden ten minste de in artikel 4, lid 1, genoemde kenmerken omvatten.

32000 R 1575: Verordening (EG) nr. 1575/2000 van de Commissie van 19 juli 2000 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap, wat de te gebruiken codering voor de overbrenging van de gegevens vanaf het jaar 2001 betreft (PB L 181 van 20.7.2000 blz. 16)

32000 R 1897: Verordening (EG) nr. 1897/2000 van de Commissie van 7 september 2000 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap, wat de operationele definitie van werkloosheid betreft (PB L 228 van 8.9.2000, blz. 18).

32002 R 2104: Verordening (EG) nr. 2104/2002 van de Commissie van 28 november 2002 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap, alsmede van Verordening (EG) nr. 1575/2000 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad, wat de lijst van variabelen voor onderwijs en opleiding en de vanaf 2003 voor de indiening van gegevens te gebruiken codering van deze variabelen betreft (PB L 324 van 29.11.2002, blz. 14).

32003 R 0246: Verordening (EG) nr. 246/2003 van de Commissie van 10 februari 2003 tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2004-2006 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (PB L 34 van 11.2.2003, blz. 3).

399 R 0530: Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad van 9 maart 1999 betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten (PB L 63 van 12.3.1999, blz. 6).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

a)

Zwitserland verzamelt de in deze verordening verlangde gegevens voor het eerst in 2008 wat de statistiek van het peil en de samenstelling van de loonkosten betreft, en in 2006 wat de structuur en de spreiding van de lonen betreft;

b)

voor 2006 en 2008 mag Zwitserland de in artikel 6, lid 1, onder a), en lid 2, onder a), verlangde gegevens op basis van ondernemingen verstrekken.

32000 R 0452: Verordening (EG) nr. 452/2000 van de Commissie van 28 februari 2000 betreffende de toepassing van Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten, wat de kwaliteitsbeoordeling van loonkostenstatistieken betreft (PB L 55 van 29.2.2000, blz. 53).

32000 R 1916: Verordening (EG) nr. 1916/2000 van de Commissie van 8 september 2000 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten, wat de definitie en de indiening van gegevens over de loonstructuur betreft (PB L 229 van 9.9.2000, blz. 3).

399 R 1726: Verordening (EG) nr. 1726/1999 van de Commissie van 27 juli 1999 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten, wat de definitie en de indiening van gegevens over de loonkosten betreft (PB L 203 van 3.8.1999, blz. 28).

32002 R 0072: Verordening (EG) nr. 72/2002 van de Commissie van 16 januari 2002 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad, wat de kwaliteitsbeoordeling van loonstructuurstatistieken betreft (PB L 15 van 17.1.2002, blz. 7).

32003 R 0450: Verordening (EG) nr. 450/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 betreffende de loonkostenindex (PB L 69 van 13.3.2003, blz. 1), geïmplementeerd bij:

32003 R 1216: Verordening (EG) nr. 1216/2003 van de Commissie van 7 juli 2003 betreffende de loonkostenindex (PB L 169 van 8.7.2003, blz. 37).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

Zwitserland stelt de bij deze verordening verlangde gegevens begin 2007 voor het eerst op en vervolgens ieder kwartaal.

32003 R 1177: Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) (PB L 165 van 3.7.2003, blz. 1).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

Zwitserland verzamelt de op grond van deze verordening verlangde gegevens uiterlijk vanaf 2007.

ECONOMISCHE STATISTIEK

32003 R 1287: Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen („BNI-verordening”) (PB L 181 van 19.7.2003, blz. 1).

395 R 2494: Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (PB L 257 van 27.10.1995, blz. 1).

Voor Zwitserland is de verordening van toepassing op de harmonisatie van de indexcijfers van de consumptieprijzen voor internationale vergelijkingen. Zij is daarentegen niet relevant voor zover het uitdrukkelijk gaat om de berekening van geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen in het kader van de Economische en Monetaire Unie.

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

a)

artikel 2, onder c), en de verwijzingen naar het MUICP in artikel 8, lid 1, en artikel 11 zijn niet van toepassing;

b)

artikel 5, lid 1, onder a), is niet van toepassing;

c)

artikel 5, lid 2, is niet van toepassing;

d)

de in artikel 5, lid 3, genoemde raadpleging van het EMI is niet van toepassing;

e)

Zwitserland levert de bij deze verordening verlangde gegevens uiterlijk vanaf het indexcijfer voor januari 2007.

396 R 1749: Verordening (EG) nr. 1749/96 van de Commissie van 9 september 1996 inzake initiële maatregelen tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (PB L 229 van 10.9.1996, blz. 3), gewijzigd bij:

398 R 1687: Verordening (EG) nr. 1687/98 van de Raad van 20 juli 1998 (PB L 214 van 31.7.1998, blz. 12).

398 R 1688: Verordening (EG) nr. 1688/98 van de Raad van 20 juli 1998 (PB L 214 van 31.7.1998, blz. 23).

396 R 2214: Verordening (EG) nr. 2214/96 van de Commissie van 20 november 1996 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen: indiening en verspreiding van subindexcijfers van het GICP (PB L 296 van 21.11.1996, blz. 8), gewijzigd bij:

399 R 1617: Verordening (EG) nr. 1617/1999 van de Commissie van 23 juli 1999 (PB L 192 van 24.7.1999, blz. 9),

399 R 1749: Verordening (EG) nr. 1749/1999 van de Commissie van 23 juli 1999 (PB L 214 van 13.8.1999, blz. 1), gerectificeerd in PB L 267 van 15.10.1999, blz. 59,

32001 R 1920: Verordening (EG) nr. 1920/2001 van de Commissie van 28 september 2001 (PB L 261 van 29.9.2001, blz. 46), gerectificeerd in PB L 295 van 13.11.2001, blz. 34.

396 R 2223: Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1), gewijzigd bij:

398 R 0448: Verordening (EG) nr. 448/98 van de Raad van 16 februari 1998 (PB L 58 van 27.2.1998, blz. 1),

32000 R 1500: Verordening (EG) nr. 1500/2000 van de Commissie van 10 juli 2000 (PB L 172 van 12.7.2000, blz. 3),

32000 R 2516: Verordening (EG) nr. 2516/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 7 november 2000 (PB L 290 van 17.11.2000, blz. 1),

32001 R 0995: Verordening (EG) nr. 995/2001 van de Commissie van 22 mei 2001 (PB L 139 van 23.5.2001, blz. 3),

32001 R 2558: Verordening (EG) nr. 2558/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 1),

32002 R 113: Verordening (EG) nr. 113/2002 van de Commissie van 23 januari 2002 (PB L 21 van 24.1.2002, blz. 3),

32002 R 1889: Verordening (EG) nr. 1889/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002 (PB L 286 van 24.10.2002, blz. 1),

32003 R 1267: Verordening (EG) nr. 1267/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 (PB L 180 van 18.7.2003, blz. 1).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

a)

Zwitserland mag de gegevens opstellen naar institutionele eenheid wanneer de verordening spreekt van bedrijfstak;

b)

Zwitserland is niet gebonden aan de in de verordening verlangde regionale indeling van de gegevens;

c)

Zwitserland is niet gebonden aan de in de verordening verlangde indeling van de in- en uitvoer van diensten in EU en derde landen;

d)

Zwitserland doet de nodige maatregelen in werking treden om de IGDFI uiterlijk vanaf 2006 toe te rekenen;

e)

in bijlage B, Afwijkingen met betrekking tot de tabellen die moeten worden geleverd in het kader van de „ESR 1995”-vragenlijst per land, wordt na punt 15 (IJsland) het volgende toegevoegd:

16.   „ZWITSERLAND

16.1

Afwijkingen voor de tabellen

Tabel nr.

Tabel

Afwijking

Tot

1

Belangrijkste aggregaten, jaarlijks en driemaandelijks

Indiening vanaf 1990

 

2

Belangrijkste aggregaten van de overheid

Indieningstermijn: t+8 maanden

Frequentie: jaarlijks

Indiening vanaf 1990

Onbeperkt

Onbeperkt

3

Tabellen per bedrijfstak

Indiening vanaf 1990

 

4

In- en uitvoer ingedeeld naar EU en derde landen

Indiening vanaf 1998

 

5

Consumptieve bestedingen van huishoudens naar functie

Indiening vanaf 1990

 

6

Financiële rekeningen naar institutionele sector

Indiening vanaf 1998

2006

7

Balansen voor vorderingen en schulden

Indiening vanaf 1998

2006

8

Niet-financiële rekeningen naar institutionele sector

Indieningstermijn: t+18 maanden

Indiening vanaf 1990

Onbeperkt

9

Gedetailleerde opbrengsten van de belastingen en de sociale premies naar sector

Indieningstermijn: t+18 maanden

Indiening vanaf 1998

Onbeperkt

10

Tabellen naar bedrijfstak en regio, NUTS II, A17

Geen regionale indeling

 

11

Overheidsuitgaven naar functie

Indiening vanaf 205

Geen retropolaties

2007

12

Tabellen naar bedrijfstak en regio, NUTS III, A3

Geen regionale indeling

 

13

Rekeningen van de huishoudens naar regio, NUTS II

Geen regionale indeling

 

14-22

In overeenstemming met afwijking a) op deze verordening is Zwitserland vrijgesteld van het verstrekken van gegevens voor de tabellen 14 tot en met 22.”

 

398 D 0715: Beschikking 98/715/EG van de Commissie van 30 november 1998 ter verduidelijking van bijlage A van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap met betrekking tot de beginselen voor prijs- en volumemetingen (PB L 340 van 16.12.1998, blz. 33).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de beschikking als volgt gelezen:

Artikel 3 (Classificatie van methoden per product) geldt niet voor Zwitserland.

397 D 0178: Beschikking 97/178/EG, Euratom van de Commissie van 10 februari 1997 inzake de vaststelling van methoden voor de overgang tussen het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (ESR 95) en het Europees stelsel van economische rekeningen (ESER, 2e druk) (PB L 75 van 15.3.1997, blz. 44).

397 R 2454: Verordening (EG) nr. 2454/97 van de Commissie van 10 december 1997 houdende vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad met betrekking tot minimumnormen voor de kwaliteit van GICP-wegingen (PB L 340 van 11.12.1997, blz. 24).

398 R 2646: Verordening (EG) nr. 2646/98 van de Commissie van 9 december 1998 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor de behandeling van tarieven in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (PB L 335 van 10.12.1998, blz. 30).

399 R 1617: Verordening (EG) nr. 1617/1999 van de Commissie van 23 juli 1999 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor de behandeling van verzekeringen in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 (PB L 192 van 24.7.1999, blz. 9).

399 R 2166: Verordening (EG) nr. 2166/1999 van de Raad van 8 oktober 1999 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 voor wat betreft de minimumnormen voor de behandeling van tot de sectoren gezondheid, onderwijs en sociale bescherming behorende producten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (PB L 266 van 14.10.1999, blz. 1).

399 D 0622: Beschikking 1999/622/EG, Euratom van de Commissie van 8 september 1999 over de behandeling van BTW-teruggaven aan niet-belastingplichtige eenheden en aan belastingplichtige eenheden voor vrijgestelde handelingen bij de uitvoering van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad betreffende de harmonisatie van de opstelling van het bruto nationaal product tegen marktprijzen (PB L 245 van 17.9.1999, blz. 51).

32000 R 2601: Verordening (EG) nr. 2601/2000 van de Commissie van 17 november 2000 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat het moment van registratie van aankoopprijzen in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (PB L 300 van 29.11.2000, blz. 16).

32000 R 2602: Verordening (EG) nr. 2602/2000 van de Commissie van 17 november 2000 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor de behandeling van kortingen in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (PB L 300 van 29.11.2000, blz. 16), gewijzigd bij:

32001 R 1921: Verordening (EG) nr. 1921/2001 van de Commissie van 28 september 2001 (PB L 261 van 29.9.2001, blz. 49), gerectificeerd in PB L 295 van 13.11.2001, blz. 34.

32001 R 1920: Verordening (EG) nr. 1920/2001 van de Commissie van 28 september 2001 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor de behandeling van in een percentage van de transactiewaarde uitgedrukte kosten van diensten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 (PB L 261 van 29.9.2001, blz. 46), gerectificeerd in PB L 295 van 13.11.2001, blz. 34.

32001 R 1921: Verordening (EG) nr. 1921/2001 van de Commissie van 28 september 2001 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor de behandeling van in een percentage van de transactiewaarde uitgedrukte kosten van diensten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2602/2000 (PB L 261 van 29.9.2001, blz. 49), gerectificeerd in PB L 295 van 13.11.2001, blz. 34.

NOMENCLATUREN

390 R 3037: Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (PB nr. L 293 van 24.10.1990, blz. 1), gewijzigd bij:

393 R 0761: Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Raad van 24 maart 1993 (PB L 83 van 3.4.1993, blz. 1),

32002 R 0029: Verordening (EG) nr. 29/2002 van de Commissie van 19 december 2001 (PB L 6 van 10.1.2002, blz. 3).

393 R 0696: Verordening (EEG) nr. 696/93 van de Raad van 15 maart 1993 inzake de statistische eenheden voor waarneming en analyse van het productiestelsel in de Gemeenschap (PB L 76 van 30.3.1993, blz. 1).

393 R 3696: Verordening (EEG) nr. 3696/93 van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de statistische classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Economische Gemeenschap (CPA) (PB L 342 van 31.12.1993, blz. 1), gewijzigd bij:

398 R 1232: Verordening (EG) nr. 1232/98 van de Commissie van 17 juni 1998 (PB L 177 van 22.6.1998, blz. 1),

32002 R 0204: Verordening (EG) nr. 204/2002 van de Commissie van 19 december 2001 (PB L 36 van 6.2.2002, blz. 1).

32003 R 1059: Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

LANDBOUWSTATISTIEK

396 L 0016: Richtlijn 96/16/EG van de Raad van 19 maart 1996 betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten (PB L 78 van 28.3.1996, blz. 27).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de richtlijn als volgt gelezen:

Zwitserland is niet gebonden aan de in de richtlijn verlangde regionale indeling van de gegevens.

397 D 0080: Beschikking 97/80/EG van de Commissie van 18 december 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 96/16/EG betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten (PB L 24 van 25.1.1997, blz. 26), gewijzigd bij:

398 D 0582: Beschikking 98/582/EG van de Raad van 6 oktober 1998 (PB L 281 van 17.10.1998, blz. 36).

388 R 0571: Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad van 29 februari 1988 houdende organisatie van communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven in het tijdvak van 1988 tot en met 1997 (PB L 56 van 2.3.1988, blz. 1), gewijzigd bij:

396 R 2467: Verordening (EG) nr. 2467/96 van de Raad van 17 december 1996 (PB L 335 van 24.12.1996, blz. 3),

32002 R 143: Verordening (EG) nr. 143/2002 van de Commissie van 24 januari 2002 (PB L 24 van 26.1.2002, blz. 16).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

a)

in artikel 4 is het tekstgedeelte dat begint met „en in de mate waarin de volgende regionale eenheden van lokaal belang zijn” en eindigt met „de bijzondere productierichtingen in de zin van dezelfde beschikking” niet van toepassing;

b)

in artikel 6, tweede alinea, wordt „bruto standaardsaldo, in de zin van Beschikking 85/377/EEG” vervangen door:

„bruto standaardsaldo, in de zin van Beschikking 85/377/EEG, of aan de waarde van de totale landbouwproductie”;

c)

de artikelen 10, 12 en 13 en bijlage II zijn niet van toepassing;

d)

Zwitserland is niet gehouden de in de artikelen 6, 7, 8 en 9 en in bijlage I bij deze verordening bedoelde indeling naar type toe te passen. Zwitserland verschaft evenwel de nodige aanvullende informatie om een dergelijke indeling achteraf mogelijk te maken;

e)

ongeacht de bepalingen van de verordening mag Zwitserland de enquête in mei houden en de gegevens uiterlijk 18 maanden daarna te leveren.

390 R 0837: Verordening (EEG) nr. 837/90 van de Raad van 26 maart 1990 inzake door de lidstaten te verstrekken statistische informatie over de graanproductie (PB L 88 van 3.4.1990, blz. 1).

393 R 0959: Verordening (EEG) nr. 959/93 van de Raad van 5 april 1993 betreffende door de lidstaten te verstrekken statistische informatie over andere gewassen dan granen (PB L 98 van 24.4.1993, blz. 1), gewijzigd bij:

32003 R 0296: Verordening (EG) nr. 296/2003 van de Commissie van 17 februari 2003 (PB L 43 van 18.2.2003, blz. 18).

VISSERIJSTATISTIEK

391 R 1382: Verordening (EEG) nr. 1382/91 van de Raad van 21 mei 1991 inzake de indiening van gegevens over de aanvoer van visserijproducten in de lidstaten (PB L 133 van 28.5.1991, blz. 1), gewijzigd bij:

393 R 2104: Verordening (EG) nr. 2104/93 van de Raad van 22 juli 1993 (PB L 191 van 31.7.1993, blz. 1).

391 R 3880: Verordening (EEG) nr. 3880/91 van de Raad van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (PB L 365 van 31.12.1991, blz. 1), gewijzigd bij:

32001 R 1637: Verordening (EG) nr. 1637/2001 van de Commissie van 23 juli 2001 (PB nr. L 222 van 17.8.2001, blz. 20).

393 R 2018: Verordening (EEG) nr. 2018/93 van de Raad van 30 juni 1993 inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (PB L 186 van 28.7.1993, blz. 1), gewijzigd bij:

32001 R 1636: Verordening (EG) nr. 1636/2001 van de Commissie van 23 juli 2001 (PB L 222 van 17.8.2001, blz. 1).

395 R 2597: Verordening (EG) nr. 2597/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan (PB L 270 van 13.11.1995, blz. 1), gewijzigd bij:

32001 R 1638: Verordening (EG) nr. 1638/2001 van de Commissie van 24 juli 2001 (PB nr. L 222 van 17.8.2001, blz. 29).

396 R 0788: Verordening (EG) nr. 788/96 van de Raad van 22 april 1996 betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over de aquacultuurproductie (PB L 108 van 1.5.1996, blz. 1).

ENERGIESTATISTIEK

390 L 0377: Richtlijn 90/377/EEG van de Raad van 29 juni 1990 betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindgebruikers (PB L 185 van 17.7.1990, blz. 16).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de richtlijn als volgt gelezen:

Zwitserland doet de nodige maatregelen in werking treden om met ingang van 1 januari 2006 aan deze richtlijn te voldoen.

BIJLAGE B

FINANCIËLE REGELING BETREFFENDE DE BIJDRAGE VAN ZWITSERLAND ALS BEDOELD IN ARTIKEL 8

1.   Vaststelling van de financiële bijdrage

1.1.

Zwitserland levert ieder jaar een financiële bijdrage aan het communautair statistisch programma.

1.2.

Deze bijdrage wordt gebaseerd op drie elementen

de totale kosten van Eurostat [kosten];

het aantal lidstaten van de Europese Unie [# lidstaten];

het deel van statistische programma waaraan Zwitserland geacht wordt deel te nemen [deel].

1.3.

De financiële bijdrage beloopt: [kosten] * [deel]/[# lidstaten]

1.4.

De afzonderlijke elementen worden als volgt berekend:

1.4.1.

De totale kosten van Eurostat worden vastgesteld als het bedrag aan vastleggingskredieten voor het beleidsterrein Statistiek (titel 29) van de begroting van de Europese Unie, volgens de classificatie van het op activiteiten gebaseerde begrotingssysteem. Hiertoe behoren de uitgaven voor beheer en ondersteuning voor het beleidsterrein Statistiek (uitgaven voor personeel in actieve dienst, extern personeel en andere beheersuitgaven, gebouwen en daarmee samenhangende uitgaven en ondersteunende uitgaven voor maatregelen) en de financiële steun voor de productie van statistische informatie. [kosten]

1.4.2.

Het aantal lidstaten wordt gedefinieerd als het aantal lidstaten van de Europese Unie op 1 januari van het desbetreffende jaar. [# lidstaten]

1.4.3.

Het deel van het statistisch programma waaraan Zwitserland geacht wordt deel te nemen wordt gedefinieerd als de verhouding tussen Eurostats schatting van de totale omvang van de middelen die ingevolge artikel 29 02 01 van de begroting van de Europese Unie of het desbetreffende artikel in een latere begroting bestemd zijn voor de modules van het jaarlijkse statistische programma van de Commissie waaraan Zwitserland deelneemt en het totaal van alle middelen die voor dat artikel bestemd zijn. [deel]

1.5.

Onmiddellijk na de goedkeuring van het voorontwerp van begroting van de Europese Unie voor het desbetreffende jaar wordt een ontwerpberekening van de financiële bijdrage gemaakt. De definitieve berekening wordt onmiddellijk na de goedkeuring van de begroting voor dat jaar gemaakt.

2.   Betalingsprocedures

2.1.

Uiterlijk op 15 maart en 15 juni van elk begrotingsjaar doet de Commissie aan Zwitserland een verzoek tot storting in verband met de bijdrage van Zwitserland in het kader van deze overeenkomst. Dit verzoek tot storting betreft de betaling van onderscheidenlijk:

 

zes twaalfden van de bijdrage van Zwitserland uiterlijk op 20 april, en

 

zes twaalfden van de bijdrage van Zwitserland uiterlijk op 15 juli.

2.2.

De bijdragen van Zwitserland worden uitgedrukt en betaald in euro.

2.3.

Zwitserland betaalt zijn bijdrage in het kader van deze overeenkomst volgens het in punt 2.1 vermelde tijdschema. Voor elke te late betaling wordt interest betaald ten belope van de Interbank Offered Rate voor één maand in euro (EURIBOR) op de vervaldatum, als vermeld op pagina 248 van Telerate. Dit percentage wordt met 1,5 procentpunt verhoogd voor elke maand vertraging. De verhoogde interest geldt voor de gehele periode van de betalingsachterstand. De interest is evenwel pas verschuldigd als de betaling meer dan dertig dagen na de in punt 2.1 genoemde termijnen plaatsvindt.

2.4.

De kosten van Zwitserse vertegenwoordigers en deskundigen die deelnemen aan vergaderingen die door de Commissie in het kader van deze overeenkomst worden bijeengeroepen, worden niet door de Commissie vergoed. Zoals in artikel 6, lid 2, wordt bepaald, komen de kosten in verband met de detachering van Zwitserse nationale ambtenaren bij Eurostat geheel ten laste van Zwitserland.

Onder voorbehoud van een overeenkomst tussen Eurostat en het Bundesamt für Statistik mag Zwitserland de kosten van gedetacheerde nationale deskundigen van zijn financiële bijdrage aftrekken. Het maximumbedrag dat per ambtenaar mag worden afgetrokken, is niet hoger dan het maximum dat wordt afgetrokken voor ambtenaren uit de EER-EVA-landen die in het kader van de EER-overeenkomst bij Eurostat gedetacheerd zijn. Dit bedrag wordt jaarlijks overeengekomen.

2.5.

Betalingen door Zwitserland worden gecrediteerd als begrotingsontvangsten die bestemd zijn voor de desbetreffende begrotingsregel van de staat van ontvangsten van de algemene begroting van de Europese Unie. Het financieel reglement dat van toepassing is op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, is ook van toepassing op het beheer van de kredieten.

3.   Uitvoeringsvoorwaarden

3.1.

Normaliter wordt de financiële bijdrage van Zwitserland overeenkomstig artikel 8 in de loop van het begrotingsjaar in kwestie niet gewijzigd.

3.2.

Bij de afsluiting van de rekeningen over elk begrotingsjaar (n) gaat de Commissie in het kader van de opstelling van de jaarrekening over tot een regularisering van de rekeningen in verband met de bijdrage van Zwitserland; daarbij houdt zij rekening met de wijzigingen die zich in de loop van het begrotingsjaar hebben voorgedaan door overschrijvingen, annuleringen, overboekingen of aanvullende en gewijzigde begrotingen. Met deze regularisering, die geschiedt in het kader van de opstelling van de begroting voor het volgende jaar (n+2), moet rekening worden gehouden in het verzoek tot storting.

4.   Informatie

4.1.

Uiterlijk op 31 mei van elk begrotingsjaar (n+1) wordt de staat van de kredieten voor de operationele en administratieve financiële verplichtingen van Eurostat in verband met het voorgaande begrotingsjaar (n) opgesteld en ter informatie aan Zwitserland toegezonden in de voor de jaarrekening van de Commissie gebruikelijke opmaak.

4.2.

De Commissie verstrekt Zwitserland alle andere algemene financiële gegevens met betrekking tot Eurostat die ook beschikbaar wordt gesteld aan de EVA-EER-landen.


SLOTAKTE

De gevolmachtigden

van de EUROPESE GEMEENSCHAP

en

van de ZWITSERSE BONDSSTAAT

op 26 oktober 2004 in vergadering bijeen te Luxemburg voor de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat over samenwerking op het gebied van statistiek hebben nota genomen van de Gezamenlijke Verklaring, die aan deze slotakte is gehecht.

Gezamenlijke Verklaring van de overeenkomstsluitende partijen betreffende de herziening van bijlagen A en B door het Gemengd Comité.

Zij hebben tevens nota genomen van de volgende verklaring die aan de Slotakte is gehecht:

Verklaring van de Raad over het bijwonen door Zwitserland van vergaderingen van comités en commissies.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

betreffende de herziening van bijlagen A en B door het Gemengd Comité

Het Gemengd Comité komt zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van de overeenkomst bijeen om een herziening van bijlage A voor te bereiden met het oog op de bijwerking van de lijst van daarin vermelde rechtshandelingen en om het geldende communautair statistisch programma daarin op te nemen. Het Gemengd Comité werkt de bijlagen A en B bij en herziet deze op de inwerkingtreding van elk in artikel 5, lid 1, bedoeld nieuw meerjarig statistisch programma om een verwijzing naar dat programma toe te voegen en om rekening te houden met de bijzonderheden daarvan, met inbegrip van de regelingen voor de financiële bijdrage.

VERKLARING VAN DE RAAD

over het bijwonen door Zwitserland van vergaderingen van comités en commissies

De Raad komt overeen dat vertegenwoordigers van Zwitserland vanaf het begin van de samenwerking in verband met de in artikel 5, lid 2, van de overeenkomst bedoelde programma's en maatregelen, voor zover de onderwerpen voor hen van belang zijn, mogen deelnemen aan vergaderingen van de comités, commissies en andere organen die de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij het beheer van de ontwikkeling van deze programma's en maatregelen bijstaan, maar dat zij geen stemrecht hebben.

In het geval van andere comités en commissies die onderwerpen behandelen waarop deze overeenkomst van toepassing is en op welk gebied Zwitserland hetzij de Gemeenschapswetgeving heeft overgenomen hetzij gelijkwaardige wetgeving toepast, raadpleegt de Commissie de deskundigen van Zwitserland overeenkomstig het bepaalde in artikel 100 van de EER-Overeenkomst.


Top