EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E0243

Gemeenschappelijk Optreden 2006/243/GBVB van de Raad van 20 maart 2006 betreffende de ondersteuning van activiteiten van de Voorbereidende Commissie van de Organisatie van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBTO) op het gebied van opleiding en capaciteitsopbouw voor verificatie en in het kader van de uitvoering van de strategie van de Europese Unie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens

OJ L 88, 25.3.2006, p. 68–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 362–366 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 8 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 8 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 20/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2006/243/oj

25.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 88/68


GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2006/243/GBVB VAN DE RAAD

van 20 maart 2006

betreffende de ondersteuning van activiteiten van de Voorbereidende Commissie van de Organisatie van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBTO) op het gebied van opleiding en capaciteitsopbouw voor verificatie en in het kader van de uitvoering van de strategie van de Europese Unie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 12 december 2003 heeft de Europese Raad de strategie van de Europese Unie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens aangenomen, waarvan hoofdstuk III een lijst van maatregelen bevat ter bestrijding van deze verspreiding die zowel binnen de Europese Unie als in derde landen dienen te worden genomen.

(2)

De Europese Unie geeft momenteel actief uitvoering aan de strategie van de Unie en aan de in hoofdstuk III ervan genoemde maatregelen, met name door het verlenen van financiële steun aan specifieke projecten die worden uitgevoerd door multilaterale instellingen.

(3)

De staten die het door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 september 1996 goedgekeurde Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT) hebben ondertekend, hebben besloten een Voorbereidende Commissie — met handelingsbekwaamheid — op te richten om, in afwachting van de oprichting van de Organisatie van het CTBT (CTBTO), voor de daadwerkelijke uitvoering van het CTBT te zorgen.

(4)

Op 17 november 2003 heeft de Raad Gemeenschappelijk Standpunt 2003/805/GBVB betreffende de universalisering en versterking van multilaterale overeenkomsten op het gebied van de non-proliferatie van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen daarvoor (1) vastgesteld.

(5)

Een spoedige inwerkingtreding en universalisering van het CTBT en de versterking van het systeem voor toezicht en verificatie van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO zijn belangrijke doelstellingen van de strategie van de Europese Unie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens.

(6)

De doelstellingen welke in de overwegingen 4 en 5 zijn genoemd, worden ook door de Voorbereidende Commissie van de CTBTO nagestreefd; deze commissie gaat reeds na hoe zij haar verificatiesysteem het best kan versterken door tijdig deskundigheid en opleiding te verstrekken aan personeel van de ondertekenende staten dat betrokken is bij de uitvoering van de verificatieregeling. Het is derhalve passend de Voorbereidende Commissie van de CTBTO met de technische uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden te belasten,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Om onverwijld een praktische uitvoering te geven aan enkele onderdelen van de EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens steunt de Europese Unie de activiteiten van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO op het gebied van opleiding en capaciteitsopbouw voor verificatie met betrekking tot de volgende doelstellingen:

verbetering van de operationele prestaties van het verificatiesysteem van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO;

vergroting van de capaciteit van de staten die het CTBT hebben ondertekend om hun verificatietaken in het kader van het CTBT te kunnen vervullen en om volledig profijt te kunnen trekken van de deelname aan de regelingen uit hoofde van het verdrag en mogelijke civiele en wetenschappelijke toepassingen.

2.   Het project van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO, dat bij de maatregelen van de EU-strategie aansluit, is gericht op:

het verstrekken van opleidingen met het oog op capaciteitsopbouw ten behoeve van het verificatiesysteem van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO;

het verstrekken van interactieve elektronische toegang tot opleidingscursussen en technische workshops alsook permanente toegang tot opleidingsmodules.

Alle staten die het CTBT hebben ondertekend, komen voor dit project in aanmerking.

De bijlage bevat een nadere omschrijving van het project.

Artikel 2

1.   Het voorzitterschap draagt, bijgestaan door de secretaris-generaal van de Raad/hoge vertegenwoordiger (SG/HV) voor het GBVB, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden, waarbij de Commissie van de Europese Gemeenschappen volledig betrokken wordt.

2.   De Commissie oefent toezicht uit op de correcte implementatie van de in artikel 3 genoemde financiële bijdrage.

3.   De technische uitvoering van het in artikel 1, lid 2, bedoelde project wordt toevertrouwd aan de Voorbereidende Commissie van de CTBTO, die deze taak verricht onder verantwoordelijkheid van het voorzitterschap en onder toezicht van de SG/HV. De SG/HV treft daartoe met de Voorbereidende Commissie van de CTBTO de nodige regelingen.

Artikel 3

1.   Het financiële referentiebedrag voor de uitvoering van het in artikel 1, lid 2, bedoelde project bedraagt 1 133 000 EUR.

2.   De in lid 1 genoemde uitgaven die gefinancierd worden uit de algemene begroting van de Europese Unie, worden beheerd met inachtneming van de procedures en voorschriften van de Gemeenschap die van toepassing zijn op de begroting, met dien verstande dat eventuele voorfinanciering niet het eigendom van de Gemeenschap blijft.

3.   Voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde uitgaven sluit de Commissie een specifieke financieringsovereenkomst met de Voorbereidende Commissie van de CTBTO overeenkomstig de voorschriften en regels van de CTBTO. In die financieringsovereenkomst wordt bepaald dat de Voorbereidende Commissie van de CTBTO er zorg voor draagt dat de bijdrage van de Europese Unie zichtbaar is in een mate die overeenstemt met haar omvang.

Artikel 4

Het voorzitterschap brengt, bijgestaan door de SG/HV, aan de Raad verslag uit over de uitvoering van dit gemeenschappelijk optreden, op basis van de geregelde verslagen die worden opgesteld door de Voorbereidende Commissie van de CTBTO. De Commissie wordt hier volledig bij betrokken en verstrekt informatie over de financiële aspecten van de uitvoering van het in artikel 1, lid 2, bedoelde project.

Artikel 5

Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Het verstrijkt 15 maanden na de vaststelling.

Artikel 6

Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 20 maart 2006.

Voor de Raad

De voorzitster

U. PLASSNIK


(1)  PB L 302 van 20.11.2003, blz. 34.


BIJLAGE

Ondersteuning door de Europese Unie van activiteiten van de Voorbereidende Commissie van de Organisatie van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBTO) op het gebied van opleiding en capaciteitsopbouw voor verificatie en in het kader van de uitvoering van de strategie van de Europese Unie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens

1.   Omschrijving

De Voorbereidende Commissie van de CTBTO is bezig met de invoering van een wereldwijd verificatiesysteem dat zal bestaan uit 321 meetstations, 16 referentielaboratoria, het Internationale Datacentrum (IDC) en een capaciteit voor inspectie ter plaatse (on-site inspection, OSI). Een essentieel kenmerk van het systeem is de gedecentraliseerde aard ervan, waarbij door de meetstations verzamelde gegevens tezamen met producten van het IDC voor de uiteindelijke analyse aan de ondertekenende staten worden doorgegeven en OSI-teams voor inspectie ter plaatse worden samengesteld volgens een internationaal roulatieschema. Het systeem berust derhalve op de beschikbaarheid van deskundigen in de ondertekenende staten, die de stations moeten doen functioneren en die via hun nationale gegevenscentra (NDC's) gebruikmaken van de gegevens van het Internationaal Toezichtsysteem en van de producten van het IDC, alsook op de beschikbaarheid van capaciteit voor de OSI-teams.

Om de staten die het CTBT hebben ondertekend, te helpen hun capaciteit voor de uitvoering van de hun in het verdrag toegewezen verificatietaken te vergroten en volledig profijt te trekken van hun deelname aan de regeling uit hoofde van het CTBT, heeft de Voorbereidende Commissie van de CTBTO sinds haar oprichting gewezen op het belang van opleiding en capaciteitsopbouw. In aanvulling op de traditionele opleidingsmethoden bieden de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën een scala aan mogelijkheden om de capaciteitsopbouw in de toekomst te intensiveren en uit te breiden.

Het e-onderwijsproject is wereldomspannend. Het staat open voor alle ondertekende staten van het CTBT en biedt, voor daartoe gemachtigde gebruikers, elektronische, interactieve toegang tot opleidingscursussen en technische workshops alsmede permanente toegang tot opleidingsmodules via het Expert Communication System van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO.

2.   Beschrijving van het project

In november 2005 is met daartoe geselecteerde ondertekenende staten uit alle regio's een proefproject van start gegaan ter verkenning van de technologische mogelijkheden voor webcasting, internetconferenties en computerondersteund leren. De methodologie en de technische infrastructuur, alsook de inhoud van de activiteiten ten behoeve van de capaciteitsopbouw, zullen worden ontwikkeld aan de hand van de resultaten van deze proeffase, waarin in het bijzonder aandacht zal worden geschonken aan de verschillende technologische omgevingen waarin de diverse methoden van e-opleiding moeten worden toegepast.

Het project betreft ontwikkeling en uitvoering van capaciteitsopbouw op basis van het volgende concept:

Computerondersteund leren (CBT)/zelfstudie

Computerondersteund leren/zelfstudie (CBT) biedt de gemachtigde gebruiker enige interactiviteit en voorts de permanente beschikbaarheid van de opleidingsmodules. Voor CBT is een lange ontwikkelingstijd nodig, aangezien de hoofdlijn van de cursus („story board”), alvorens deze voor de eerste maal aan studenten wordt aangeboden, moet worden ontwikkeld, besproken en getest en vele malen moet worden herzien. Indien de lesstof slechts weinig verandert, kan dit een doeltreffende methode zijn om opleidingsmateriaal op samenhangende wijze aan grote groepen studenten aan te bieden. Het personeel van de NDC's moet bijvoorbeeld vertrouwd worden gemaakt met de voornaamste concepten en instrumenten die het voorlopige technische secretariaat van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO gebruikt. Er moet een groot aantal deelnemers aan OSI-activiteiten (geïntegreerde oefening op het terrein 2008) worden opgeleid.

Na de proeffase, die uit bilaterale vrijwillige bijdragen wordt gefinancierd, wordt het project in twee fasen uitgevoerd:

Fase 1: Ontwikkeling van een prototype van e-leersysteem en introductie van educatieve software

Op basis van de resultaten van de proeffase moet een concept worden opgesteld dat zowel in technische termen als inhoudelijk aan de uiteenlopende eisen van de mogelijke gebruikers beantwoordt.

Prototypes van cursusmodules voor computerondersteund leren zullen worden ontwikkeld en getest.

Onder meer de volgende zaken zouden bij het leren op afstand aan de orde kunnen komen:

e-onderwijsmodules ten behoeve van onderdelen van het systeem

onderwijspakketten en lezingen waarin statische informatie of volledig ontwikkelde processen worden aangeboden;

beschikbaarstellen, via een website, van opleidingsmateriaal, met inbegrip van documentatie op technisch en politiek gebied;

testsystemen waarop medewerkers van meetstations sessies inzake routinematige bedrijfs- en onderhoudsprocedures kunnen simuleren;

praktische opleiding in Geotool aan de hand van de inleidende gids. Dit zou een onderdeel kunnen vormen van een cursus ter voorbereiding op een meer gespecialiseerde opleiding;

modules van de opleidingscyclus voor de deelnemers aan de geïntegreerde oefening op het terrein van de OSI.

Fase 2: Volledige uitvoering van de educatieve software

In de tweede fase worden alle overige modules voor het computerondersteund leren ontwikkeld en uitgevoerd. De ontwikkeling van de inhoud van bepaalde modules zal worden uitbesteed aan partnerinstellingen in de ondertekenende staten van het CTBT die een essentiële rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de in de Voorbereidende Commissie van de CTBTO gebruikte technieken en procedures. De in fase 2 ontwikkelde modules zullen profiteren van de ervaring die in fase 1 met de ontwikkeling van het prototype is opgedaan.

Het is de bedoeling dat de ontwikkelings- en uitvoeringsfase gepaard gaat met een uitvoerige evaluatie teneinde de toegepaste methoden en technieken nauwkeurig op de diverse behoeften van de potentiële ontvangers af te stemmen. Hiertoe zal er, naast de lopende evaluatie van de door de Voorbereidende Commissie van de CTBTO georganiseerde opleidings- en capaciteitsopbouwactiviteiten, een specifiek evaluatiemechanisme worden ingesteld. Enkele ondertekenende staten van het CTBT uit alle regio's zullen worden uitgenodigd om gedurende het gehele project nauw met de Voorbereidende Commissie van de CTBTO samen te werken en hun ervaringen inzake de bruikbaarheid van de voor capaciteitsopbouw bestemde producten aan de Voorbereidende Commissie terug te spelen. In het bijzonder het onderdeel computerondersteund leren van het project moet diverse malen getest en geëvalueerd worden alvorens een eindproduct kan worden geïmplementeerd.

Projectresultaten

Er komen meer opgeleide deskundigen die het verificatiestelsel van het CTBT kunnen testen, evalueren en voorlopig doen functioneren.

De deelnemers aan technische workshops worden beter voorbereid.

Het aantal deelnemers aan technische workshops wordt vergroot en de resultaten daarvan worden beter verspreid en uitgevoerd.

De opleidingsmodules worden makkelijker toegankelijk, onafhankelijk van tijdszones en de technologische ontwikkeling van de ontvangende staat.

Opleiding en capaciteitsopbouw worden via elektronische middelen aan alle ondertekenende staten van het CTBT verstrekt.

3.   Duur

De totale duur van de twee achtereenvolgende fasen van het project zal 15 maanden bedragen.

4.   Begunstigden

De begunstigden van de e-opleidingen zijn alle ondertekenende staten van het CTBT. De capaciteit van deze staten om het CTBT en het verificatiesysteem van dit verdrag uit te voeren en ten volle de vruchten van hun deelname aan de werkzaamheden van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO te plukken, is van wezenlijk belang voor de goede werking van het CTBT. Er zal de nodige aandacht worden besteed aan de taalkundige verscheidenheid van de begunstigden, onder meer, indien nodig, door opleidingsmodules in verschillende talen te ontwikkelen.

5.   Uitvoeringsorgaan

De uitvoering van het project zal in handen zijn van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO. De uitvoering van het project geschiedt rechtstreeks door het personeel van het voorlopige technische secretariaat van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO, door deskundigen uit de ondertekenende staten van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO of door contractanten. In het geval van contractanten moet de levering van goederen, werken of diensten door de Voorbereidende Commissie van de CTBTO in het kader van dit gemeenschappelijk optreden geschieden volgens de desbetreffende regels en procedures van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO, zoals omschreven in de bijdrageovereenkomst tussen de Europese Unie en de Voorbereidende Commissie van de CTBTO.

6.   Deelneming door derde partijen

Het project wordt voor 100 % uit dit gemeenschappelijk optreden gefinancierd. Deskundigen uit ondertekenende staten van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO mogen als deelnemende derde partijen worden beschouwd. Zij zullen hun werkzaamheden verrichten volgens de standaardwerkwijze van deskundigen van de Voorbereidende Commissie van de CTBTO.

7.   Raming van de benodigde middelen

De bijdrage van de Europese Unie zal de volledige uitvoering dekken van de twee in deze bijlage beschreven fasen van het project. De geraamde kosten zijn:

Fase 1 (opstelling van de eisen, ontwikkeling van een prototype, met inbegrip van het testen van de eerste modules):

519 400 EUR

Fase 2 (ontwikkeling van de resterende modules, testen en evalueren van modules met geselecteerde begunstigden):

580 600 EUR

Voorts is er een noodreserve voor onvoorziene uitgaven opgenomen ten belope van ongeveer 3 % van de in aanmerking komende kosten (in totaal 33 000 EUR).

8.   Financieel referentiebedrag voor de kosten van het project

De totale kosten van het project bedragen 1 133 000 EUR.


Top