EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0218

Verordening (EG) nr. 218/2006 van de Commissie van 8 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1262/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad, met betrekking tot de aankoop en verkoop van suiker door de interventiebureaus

OJ L 38, 9.2.2006, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/218/oj

9.2.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 38/19


VERORDENING (EG) Nr. 218/2006 VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1262/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad, met betrekking tot de aankoop en verkoop van suiker door de interventiebureaus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), en met name op artikel 7, lid 5, en artikel 9, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1262/2001 van de Commissie (2) zijn de uitvoeringsbepalingen voor de interventieregeling in de sector suiker vastgesteld. Blijkens de opgedane ervaring zijn aanpassingen wenselijk om de regeling te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met de gang van zaken bij andere producten zoals granen of melkpoeder.

(2)

De prijs- en afzetgarantie waarin Verordening (EG) nr. 1260/2001 voorziet, geldt slechts voor binnen een quotum geproduceerde suiker. De toegang tot de interventie dient derhalve te worden beperkt tot de fabrikanten met een quotum, die als tegenprestatie voor de prijsgarantie de minimumprijs moeten betalen voor de betrokken bieten, evenwel met inachtneming van het gewettigde vertrouwen van de gespecialiseerde suikerhandelaren die reeds in het bezit zijn van de nodige erkenning om suiker voor interventie aan te bieden.

(3)

De recente ervaring bij de interventie voor suiker heeft de noodzaak aangetoond om de criteria voor de interventieopslag van suiker en voor de erkenning van de opslagplaatsen en silo’s aan te scherpen, met name door de beoordelingsmarge voor de interventiebureaus te verruimen. Voorts kan suiker gedurende een zeer lange periode zonder gevaar voor kwaliteitsverlies worden opgeslagen als dat onder geschikte omstandigheden gebeurt. Daarom dienen de regels inzake de uiterste data van overneming te worden gewijzigd behalve, in verband met het gewettigde vertrouwen, voor de suiker die vóór een bepaalde datum voor interventie is aangeboden.

(4)

De interventieprocedures voor suiker moeten worden geharmoniseerd met die voor andere producten zoals granen of melkpoeder, met name wat de betalingstermijn te rekenen vanaf de aanvaarding van de offerte voor interventie betreft.

(5)

Bij Verordening (EG) nr. 1262/2001 zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1498/2005 zijn de voorwaarden vastgesteld waaraan de verpakkingsvormen waarin de gekochte suiker moet worden geleverd, moeten voldoen. Voor een goede toepassing van de betrokken bepaling zijn enige preciseringen nodig.

(6)

Om het dagelijkse beheer van de interventie te vergemakkelijken, met name door de vorming van homogene partijen, is het dienstig de minimumhoeveelheid te verhogen waaronder het interventiebureau een offerte niet hoeft te aanvaarden.

(7)

Verordening (EG) nr. 1262/2001 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1262/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

„1.   Het interventiebureau koopt slechts suiker indien deze wordt aangeboden door:

a)

een fabrikant aan wie een productiequotum is toegewezen;

b)

een gespecialiseerde suikerhandelaar die vóór 1 maart 2006 is erkend door de lidstaat op het grondgebied waarvan zijn bedrijf is gevestigd.”;

b)

lid 3 wordt vervangen door:

„3.   Alleen onder een quotum vallende suiker die ten tijde van de offerte apart is opgeslagen in een erkende opslagplaats of silo die de laatste maal niet voor de opslag van andere producten dan suiker is gebruikt, kan worden overgenomen.”.

2)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„De interventiebureaus kunnen aan de erkenning van een silo of opslagplaats aanvullende voorwaarden verbinden.”;

b)

in lid 2 wordt punt c) vervangen door:

„c)

voor een totale hoeveelheid van ten hoogste vijftigmaal de dagelijkse uitslagcapaciteit van onverpakte suiker die de aanvrager zich verbindt bij de overneming aan het betrokken interventiebureau ter beschikking te zullen stellen, wanneer het een silo of een opslagplaats voor losse opslag van suiker betreft.”;

c)

in lid 3, eerste alinea, wordt de tweede zin geschrapt.

3)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 2 wordt vervangen door:

„2.   Om suiker voor interventie te mogen aanbieden moet de in lid 1 bedoelde handelaar door de betrokken lidstaat zijn erkend. De erkenning wordt door de lidstaat op het grondgebied waarvan het bedrijf van de handelaar is gevestigd, vóór 1 maart 2006 verleend aan elke aanvrager die voor het betrokken verkoopseizoen voldoet of geacht wordt te kunnen voldoen aan de in lid 1 genoemde voorwaarden en, in voorkomend geval, aan de aanvullende voorwaarden die de lidstaat aan de verlening van de erkenning kan verbinden.”;

b)

lid 3, tweede alinea, en lid 4 worden geschrapt;

c)

lid 5 wordt vervangen door:

„5.   De erkenning wordt ingetrokken wanneer wordt geconstateerd dat de betrokkene niet meer aan een van de in de leden 1 en 2 genoemde voorwaarden voldoet, of wanneer hij daaraan niet meer kan voldoen. De erkenning kan tijdens het verkoopseizoen worden ingetrokken. De intrekking heeft geen terugwerkende kracht.”;

d)

het volgende lid 6 wordt toegevoegd:

„6.   De op grond van dit artikel genomen maatregelen betreffende de verlening of de intrekking van de erkenning worden schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld.”.

4)

In artikel 4 wordt lid 1 vervangen door:

„1.   De voor interventie aangeboden suiker moet:

a)

binnen een quotum zijn geproduceerd in hetzelfde verkoopseizoen als dat waarin de offerte wordt gedaan;

b)

kristalsuiker zijn.”.

5)

In artikel 6 wordt de tweede alinea vervangen door:

„In deze verordening wordt onder „partij” verstaan een minimumhoeveelheid van 2 000 ton suiker van dezelfde kwaliteit en dezelfde aanbiedingsvorm, die op dezelfde plaats is opgeslagen.”.

6)

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 2 wordt vervangen door:

„2.   Het opslagcontract gaat in vijf weken na de in artikel 8, lid 2, bedoelde datum waarop de offerte is aanvaard, en loopt af aan het einde van de decade waarin de overneming van de betrokken hoeveelheid suiker wordt beëindigd.”;

b)

lid 4 wordt vervangen door:

„4.   De opslagkosten zijn voor rekening van het interventiebureau voor de periode die loopt vanaf het begin van de decade waarin het in lid 2 bedoelde contract ingaat, tot aan het verstrijken van dat contract.”;

c)

in lid 5 wordt de tweede alinea geschrapt.

7)

In artikel 10 wordt lid 1 vervangen door:

„1.   De eigendomsoverdracht met betrekking tot de suiker waarvoor het opslagcontract wordt gesloten, heeft plaats bij de betaling van de betrokken suiker.”.

8)

Artikel 16 wordt vervangen door:

„Artikel 16

Het interventiebureau verricht de betaling niet eerder dan op de 120e dag te rekenen vanaf de dag van aanvaarding van de offerte mits de controles om het gewicht en de kwaliteitskenmerken van de aangeboden partijen te verifieren zijn uitgevoerd.”.

9)

In artikel 17 wordt lid 4 vervangen door:

„4.   De gekochte suiker wordt overgenomen:

a)

voor de vóór 30 september 2005 aanvaarde offertes, uiterlijk aan het einde van de zevende maand volgende op de maand waarin de offerte is aanvaard, onverminderd artikel 34;

b)

voor de in de periode van 1 oktober 2005 tot en met 9 februari 2006 aanvaarde offertes, uiterlijk op 30 september 2006, onverminderd artikel 34;

c)

voor de op of na 10 februari 2006 aanvaarde offertes, uiterlijk op de datum van overneming zoals bedoeld in artikel 34.”.

10)

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 3 wordt de derde alinea vervangen door:

„Het forfaitaire bedrag voor de kosten van de door het interventiebureau verlangde of aanvaarde verpakkingsvormen zoals bedoeld in lid 2, tweede alinea, wordt vastgesteld op 15,70 EUR per ton suiker.”;

b)

lid 4 wordt geschrapt.

11)

In artikel 19, lid 1, wordt de eerste zin vervangen door:

„1.   Bij de overneming voor de in artikel 17, lid 4, onder a) en b), bedoelde suiker en binnen de in artikel 16 bedoelde termijn voor de in artikel 17, lid 4, onder c), bedoelde suiker worden voor analyse vier monsters genomen, hetzij door deskundigen die door de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat zijn erkend, hetzij door deskundigen die door het interventiebureau en de verkoper in onderling overleg zijn aangewezen.”.

12)

In artikel 23 wordt lid 2 vervangen door:

„2.   De door de koper te betalen prijs is:

a)

in het in lid 1, onder a), bedoelde geval de in de offerte vermelde prijs;

b)

in de in lid 1, onder b) en c), bedoelde gevallen de in de inschrijvingsvoorwaarden vermelde prijs.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, punt 1, onder b), en de punten 4 tot en met 8, is van toepassing voor de suiker die op of na de datum van inwerkingtreding voor interventie wordt aangeboden.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 februari 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van 10.1.2004, blz. 16).

(2)  PB L 178 van 30.6.2001, blz. 48. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1498/2005 (PB L 240 van 16.9.2005, blz. 39).


Top