EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1863

Verordening (EG) nr. 1863/2005 van de Commissie van 15 november 2005 met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van zachte tarwe die in het bezit is van het Letse interventiebureau, met het oog op de verwerking ervan tot meel in de Gemeenschap

OJ L 299, 16.11.2005, p. 40–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1863/oj

16.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 299/40


VERORDENING (EG) Nr. 1863/2005 VAN DE COMMISSIE

van 15 november 2005

met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van zachte tarwe die in het bezit is van het Letse interventiebureau, met het oog op de verwerking ervan tot meel in de Gemeenschap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus (2) is vastgesteld dat, om marktverstoringen te voorkomen, dergelijke verkopen via inschrijvingen plaatsvinden tegen een verkoopprijs die niet lager mag liggen dan de prijs die voor een overeenkomstige kwaliteit en voor een representatieve hoeveelheid wordt geconstateerd op de markt van de plaats waar het graan is opgeslagen of, bij ontbreken daarvan, op de dichtstbijzijnde markt, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de transportkosten.

(2)

Vanwege ongunstige klimaatomstandigheden bij de oogst van 2005 is de hoeveelheid zachte baktarwe in Letland onvoldoende om aan de interne vraag te voldoen. Letland beschikt over moeilijk af te zetten interventievoorraden zachte tarwe waarvoor een markt moet worden gevonden. Bijgevolg moet de mogelijkheid worden geboden om met het oog op de verwerking van de zachte tarwe tot meel openbare inschrijvingen voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap te organiseren.

(3)

In verband met de situatie op de markt van de Gemeenschap moet de openbare inschrijving door de Commissie worden beheerd. Bovendien moet voor biedingen op het niveau van de minimumverkoopprijs een toewijzingscoëfficiënt worden vastgesteld.

(4)

Met het oog op de controle van de bijzondere bestemming van de voorraden waarop de inschrijvingen betrekking hebben, moet erop worden toegezien dat de zachte tarwe wordt geleverd en tot meel wordt verwerkt. Met het oog op die controle moet worden voorzien in de verplichte toepassing van de procedures van Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van producten uit interventie (3).

(5)

Met het oog op een geslaagde uitvoering van de procedure moet de inschrijver een zekerheid stellen die, met inachtneming van de aard van de betrokken operaties, moet worden vastgesteld in afwijking van de bij Verordening (EEG) nr. 2131/93 vastgestelde bepalingen, met name met betrekking tot het niveau, dat voldoende hoog moet zijn om een goed gebruik van de producten te garanderen, en tot de voorwaarden voor het vrijgeven van de zekerheid, zoals het leveren van het bewijs dat de producten tot meel zijn verwerkt.

(6)

Het is belangrijk dat in de mededeling van het Letse interventiebureau aan de Commissie de anonimiteit van de inschrijvers wordt bewaard.

(7)

Met het oog op de modernisering van het beheer dient te worden bepaald dat de door de Commissie gevraagde gegevens elektronisch moeten worden verstrekt.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Letse interventiebureau gaat, via een permanente openbare inschrijving, over tot de verkoop op de markt van de Gemeenschap van 24 276 ton zachte tarwe uit de eigen voorraden, met het oog op de verwerking ervan tot meel.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 2131/93 is van toepassing op de in artikel 1 bedoelde verkoop.

In afwijking:

a)

van artikel 13, lid 1, van die verordening geldt evenwel dat de biedingen betrekking hebben op de reële kwaliteit van de desbetreffende partij;

b)

van artikel 10, tweede alinea, van die verordening geldt evenwel dat de minimumverkoopprijs wordt vastgesteld op een zodanig niveau dat de graanmarkt niet wordt verstoord.

Artikel 3

De biedingen zijn slechts geldig, wanneer ze vergezeld gaan van:

a)

het bewijs dat de inschrijver een inschrijvingszekerheid heeft gesteld die, in afwijking van artikel 13, lid 4, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2131/93, wordt vastgesteld op 10 EUR per ton;

b)

de schriftelijke verbintenis van de inschrijver om de zachte tarwe uiterlijk 60 dagen na de uitslag en in elk geval vóór 31 augustus 2006 te gebruiken met het oog op verwerking ervan tot meel in de Gemeenschap en om uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van het bericht van toewijzing van de inschrijving, een uitvoeringszekerheid van 40 EUR per ton te stellen;

c)

de verbintenis om een voorraadboekhouding bij te houden waaruit blijkt dat de toegewezen hoeveelheden zachte tarwe in de Gemeenschap tot meel zijn verwerkt.

Artikel 4

1.   De termijn voor het indienen van biedingen voor de eerste deelinschrijving verstrijkt op 23 november 2005 om 15.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

De termijn voor het indienen van biedingen voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt elke woensdag om 15.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), met uitzondering van de woensdagen 28 december 2005, 12 april 2006 en 24 mei 2006, die in weken vallen waarin geen inschrijving plaatsvindt.

De termijn voor het indienen van biedingen voor de laatste deelinschrijving verstrijkt op 28 juni 2006 om 15.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2.   De biedingen moeten worden ingediend bij het onderstaande Letse interventiebureau.

Rural Support Service

Republic Square 2

LV-1981 Riga

Tel. (371) 702 78 93

Fax (371) 702 78 92

Artikel 5

Het Letse interventiebureau stelt de Commissie uiterlijk twee uur na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de biedingen in kennis van de ontvangen inschrijvingen. Deze gegevens worden elektronisch meegedeeld aan de hand van een formulier volgens het model in bijlage I.

Artikel 6

Overeenkomstig de in artikel 25, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1784/2003 bedoelde procedure stelt de Commissie de minimumverkoopprijs vast of besluit zij aan de ontvangen biedingen geen gevolg te geven. Indien biedingen betrekking hebben op dezelfde partij en op een totale hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid, kan voor elke partij afzonderlijk een minimumverkoopprijs worden vastgesteld.

Voor biedingen op het niveau van de minimumverkoopprijs kan tegelijkertijd met de vaststelling van de minimumverkoopprijs ook een coëfficiënt voor de toewijzing van de aangeboden hoeveelheden worden vastgesteld.

Artikel 7

1.   De in artikel 3, onder a), bedoelde zekerheid wordt volledig vrijgegeven voor de hoeveelheden waarvoor:

a)

de bieding niet in aanmerking is genomen;

b)

de verkoopprijs binnen de opgelegde termijn is betaald en de in artikel 3, onder b), bedoelde zekerheid is gesteld.

2.   De in artikel 3, onder b), bedoelde zekerheid wordt vrijgegeven naar rata van de hoeveelheden zachte tarwe die voor de productie van meel in de Gemeenschap zijn gebruikt.

Artikel 8

1.   Het bewijs dat aan de in artikel 3, onder b), vastgestelde eisen is voldaan, wordt geleverd overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3002/92.

2.   Naast de in Verordening (EEG) nr. 3002/92 bedoelde vermeldingen, moeten in vak 104 van het controle-exemplaar T5 een verwijzing naar de in artikel 3, onder b) en c), bedoelde verbintenissen en één of meer van de in bijlage II opgenomen vermeldingen worden aangebracht.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 november 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).

(2)  PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1169/2005 (PB L 188 van 20.7.2005, blz. 19).

(3)  PB L 301 van 17.10.1992, blz. 17. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1169/2005.


BIJLAGE I

Permanente openbare inschrijving voor de verkoop van 24 276 ton zachte tarwe die in het bezit is van het Letse interventiebureau

Formulier (1)

(Verordening (EG) nr. 1863/2005)

1

2

3

4

Volgnummer van de inschrijvers

Nummer van de partij

Hoeveelheid

(t)

Prijs van de bieding

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

enz.

 

 

 


(1)  Te verzenden naar DG AGRI (D2).


BIJLAGE II

De in artikel 8, lid 2, bedoelde vermeldingen

:

Spaans

:

Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1863/2005

:

Tsjechisch

:

Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1863/2005

:

Deens

:

Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1863/2005

:

Duits

:

Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1863/2005

:

Ests

:

määruse (EÜ) nr 1863/2005 artikli 3 punktides b ja c viidatud töötlemiseks mõeldud toode

:

Grieks

:

Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1863/2005

:

Engels

:

Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1863/2005

:

Frans

:

Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1863/2005

:

Italiaans

:

Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1863/2005

:

Lets

:

Produkts paredzēts tādai pārstrādei, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1863/2005 3. panta b) un c) punktā

:

Litouws

:

produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1863/2005 3 straipsnio b ir c punktuose

:

Hongaars

:

Az 1863/2005/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

:

Nederlands

:

Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1863/2005

:

Pools

:

Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1863/2005

:

Portugees

:

Produto para a transformação a que se referem as alíneas b) e c) do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1863/2005

:

Slowaaks

:

Produkt určený na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1863/2005

:

Sloveens

:

Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1863/2005

:

Fins

:

Asetuksen (EY) N:o 1863/2005 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

:

Zweeds

:

Produkt avsedda för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1863/2005


Top