EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1804

Verordening (EG) nr. 1804/2005 van de Commissie van 3 november 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2807/83 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de lidstaten

OJ L 290, 4.11.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 478–481 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 117 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 117 - 118

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; opgeheven door 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1804/oj

4.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 290/10


VERORDENING (EG) Nr. 1804/2005 VAN DE COMMISSIE

van 3 november 2005

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2807/83 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de lidstaten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 22, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1954/2003 van de Raad van 4 november 2003 betreffende het beheer van de visserijinspanning voor bepaalde vangstgebieden en visbestanden van de Gemeenschap, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 685/95 en (EG) nr. 2027/95 (2) zijn de criteria en procedures vastgesteld ten behoeve van een systeem voor het beheer van de visserijinspanning in de westelijke wateren.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1415/2004 van de Raad van 19 juli 2004 tot vaststelling van het maximale jaarlijkse visserijinspanningsniveau voor bepaalde visserijgebieden en visserijtakken (3) is voor iedere lidstaat de maximale jaarlijkse visserijinspanning vastgesteld voor de in de artikelen 3 en 6 van Verordening (EG) nr. 1954/2003 omschreven visserijgebieden en visserijtakken.

(3)

Verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie van 22 september 1983 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de lidstaten (4) is wat de westelijke wateren betreft niet langer in overeenstemming met het bepaalde in de Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1415/2004. Derhalve moet bijlage VI bis van Verordening (EEG) nr. 2807/93 worden gewijzigd om rekening te houden met de nieuwe regelingen.

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 779/97 van de Raad (5) is een regeling voor het beheer van de visserijinspanning in de Oostzee ingesteld. De bestaande verplichtingen inzake de registratie van de visserijinspanning in de Oostzee moeten van kracht blijven.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VI bis van Verordening (EEG) nr. 2807/83 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 november 2005.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 358 van 20.12.2002, blz. 59.

(2)  PB L 289 van 7.11.2003, blz. 1.

(3)  PB L 258 van 19.7.2004, blz. 1.

(4)  PB L 276 van 10.10.1983, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1965/2001 (PB L 268 van 9.10.2001, blz. 23).

(5)  PB L 113 van 30.4.1997, blz. 1.


BIJLAGE

„BIJLAGE VI bis

Tabel 1

VISSERIJINSPANNING — WESTELIJKE WATEREN — Verordening (EG) Nr. 1954/2003 van de Raad

Visserijtak

Doelsoorten

Opmerkingen

Inspanningszones

Demersaal

Demersale soorten, behalve de onder Verordening (EG) nr. 2347/2002 vallende soorten (1)

A

:

ICES V-VI

B

:

ICES VII (behalve biologisch kwetsbaar gebied)

C

:

ICES VIII

Sint-Jakobsschelpen

Sint-Jakobsschelpen

D

:

ICES IX

E

:

ICES X

Krabben

Noordzeekrab, spinkrab

F

:

CECAF 34.1.1

G

:

CECAF 34.1.2

H

:

CECAF 34.2.0

J

:

biologisch kwetsbaar gebied als gedefinieerd in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1954/2003


Tabel 2

VISSERIJINSPANNING — OOSTZEE — Verordening (EG) Nr. 779/97 van de Raad

Visserijtak

Doelsoorten

Opmerkingen

Inspanningszones

Demersaal

 

T

:

deelsectoren 22 tot en met 32

Pelagisch

Haring, sprot

U

:

deelsectoren 30 tot en met 31

X

:

deelsectoren 22-29 en deelsector 32

Anadroom en zoetwater

Zalm, zeeforel en zoetwatervis

T

:

deelsectoren 22 tot en met 32”


(1)  Verordening (EG) nr. 2347/2002 van de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de toegang tot diepzeebestanden en bij de visserij daarop in acht te nemen voorschriften (PB L 351 van 28.12.2002, blz. 6).


Top