EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1036

Verordening (EG) nr. 1036/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten

OJ L 171, 2.7.2005, p. 19–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 195–199 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 064 P. 115 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 064 P. 115 - 119
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 136 - 140

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stilzwijgende opheffing door 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1036/oj

2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/19


VERORDENING (EG) Nr. 1036/2005 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2005

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 29, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie (2) zijn, onder andere, bepalingen vastgesteld voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelproducten, van de invoerregelingen waarin is voorzien bij de Europaovereenkomsten tussen de Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en bepaalde landen van Midden- en Oost-Europa anderzijds. Voor de uitvoering van de concessies die zijn vastgesteld bij de Besluiten 2005/430/EG (3) en 2005/431/EG (4) van de Raad en van de Commissie betreffende de sluiting van Aanvullende Protocollen bij de Europaovereenkomsten waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bulgarije en Roemenië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, moeten de nieuwe tariefcontingenten worden geopend en moeten sommige bestaande contingenten worden verhoogd met ingang van 1 juli 2005, de datum van inwerkingtreding van de aanvullende protocollen.

(2)

In Verordening (EG) nr. 747/2001 (5) van de Raad is bepaald dat contingent nr. 09.1302 betreffende bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Israël wordt beheerd volgens het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 308 bis tot en met 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (6). Het is dienstig bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 rekening te houden met dat contingent.

(3)

Bijlage XII bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 bevat een verwijzing naar de met de afgifte van certificaten belaste instelling in Cyprus, die moet worden geschrapt vanwege de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie.

(4)

Verordening (EG) nr. 2535/2001 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2535/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5, onder b), komt als volgt te luiden:

„b)

de in de Besluiten 2005/430/EG (7) en 2005/431/EG (8) van de Raad en van de Commissie bedoelde contingenten,

2)

Artikel 19 bis wordt als volgt gewijzigd:

a)

Lid 1 komt als volgt te luiden:

„1.   In het kader van de contingenten die zijn bedoeld in de Verordeningen (EG) nr. 312/2003 (9) en (EG) nr. 747/2001 (10) van de Raad en die zijn opgenomen in bijlage VII bis bij de onderhavige verordening, zijn de artikelen 308 bis tot en met 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van toepassing.

b)

Lid 4 komt als volgt te luiden:

„4.   Het verlaagde recht wordt slechts toegepast na overlegging van het ter uitvoering van bijlage III bij de overeenkomst met Chili of protocol nr. 4 bij de Overeenkomst met Israël afgegeven bewijs van oorsprong.”.

3)

Deel B van bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening.

4)

Bijlage VII bis wordt vervangen door bijlage II bij deze verordening.

5)

In bijlage XII wordt de rij betreffende Cyprus geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De punten 1 en 3 van artikel 1 zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 341 van 22.12.2001, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 810/2004 (PB L 149 van 30.4.2004, blz. 138).

(3)  PB L 155 van 17.6.2005, blz. 1.

(4)  PB L 155 van 17.6.2005, blz. 26.

(5)  PB L 109 van 19.4.2001, blz. 2. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 503/2005 van de Commissie (PB L 83 van 1.4.2005, blz. 13).

(6)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 883/2005 (PB L 148 van 11.6.2005, blz. 5).

(7)  PB L 155 van 17.6.2005, blz. 1.

(8)  PB L 155 van 17.6.2005, blz. 26.”.

(9)  PB L 46 van 20.2.2003, blz. 1.

(10)  PB L 109 van 19.4.2001, blz. 2.”.


BIJLAGE I

„I, deel B

TARIEFCONTINGENTEN IN HET KADER VAN DE EUROPAOVEREENKOMSTEN TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN BULGARIJE EN ROEMENIË

1.   Producten van oorsprong uit Roemenië

Contingentnummer

GN-code

Omschrijving (1)

Recht (% van MFN)

Hoeveelheden (in t)

Jaarlijks contingent

van 1.7.2005 tot 30.6.2006

Jaarlijkse toename vanaf 1 juli 2006

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

Mageremelkpoeder

Vrijstelling

1 500

0

0402 21 19

0402 21 91

Vollemelkpoeder

09.4772

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Yoghurt, niet gearomatiseerd

Vrijstelling

1 000

0

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Overige, niet gearomatiseerd

09.4758

0406

Kaas en wrongel

Vrijstelling (2)

3 000

200


2.   Producten van oorsprong uit Bulgarije

Contingentnummer

GN-code

Omschrijving (1)

Recht (% van MFN)

Hoeveelheden (in t)

Jaarlijks contingent

van 1.7.2005 tot 30.6.2006

Jaarlijkse toename vanaf 1 juli 2006

09.4773

0402 10

Mageremelkpoeder

Vrijstelling (2)

3 300

300

0402 21

Vollemelkpoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

09.4675

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Yoghurt, niet gearomatiseerd

Vrijstelling

770

70

09.4660

0406

Kaas en wrongel

Vrijstelling (2)

7 000

300


(1)  Onverminderd de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien de preferentiële regeling in het kader van deze bijlage wordt bepaald door de draagwijdte van de GN-codes. Wanneer ex GN-codes zijn vermeld, is de GN-code tezamen met de daarbijbehorende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.

(2)  Deze concessie is uitsluitend van toepassing op producten die niet in aanmerking komen voor enige vorm van exportsubsidie.”


BIJLAGE II

„BIJLAGE VII bis

1.   Tariefcontingent in het kader van bijlage I bij de associatieovereenkomst met de Republiek Chili

 

Jaarlijkse hoeveelheden (in t)

(basis = kalenderjaar)

 

Contingentnummer

GN-code

Omschrijving (1)

Recht (% van het MFN-recht)

van 1.2.2003

tot 31.12.2003

2004

Jaarlijkse toename vanaf 2005

09.1924

0406

Kaas en wrongel

Vrijstelling

1 375

1 500

75


2.   Tariefcontingent in het kader van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 747/2001 betreffende bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Israël

 

Jaarlijkse hoeveelheden (in t)

(basis = kalenderjaar)

Contingentnummer

GN-code

Omschrijving (1)

Recht

2004

2005

2006

vanaf 2007

09.1302

0404 10

Wei en gewijzigde wei

Vrijstelling

824

848

872

896


(1)  Onverminderd de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien de preferentiële regeling in het kader van deze bijlage wordt bepaald door de draagwijdte van de GN-codes. Wanneer ex GN-codes zijn vermeld, is de GN-code tezamen met de daarbijbehorende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.”


Top