EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0463

2005/463/EG: Besluit van de Commissie van 21 juni 2005 tot oprichting van een netwerkgroep voor de uitwisseling en coördinatie van informatie betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde, conventionele en biologische gewassen

OJ L 164, 24.6.2005, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 316–317 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 69 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 69 - 70
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 154 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/463/oj

24.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 164/50


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 2005

tot oprichting van een netwerkgroep voor de uitwisseling en coördinatie van informatie betreffende de coëxistentie van genetisch gemodificeerde, conventionele en biologische gewassen

(2005/463/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Aanbeveling 2003/556/EG van 23 juli 2003 over richtsnoeren voor de ontwikkeling van nationale strategieën en beste werkwijzen ter waarborging van de coëxistentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische landbouw (1), toont de Commissie zich voorstander van een aanpak die de ontwikkeling en uitvoering van beheersmaatregelen voor coëxistentie overlaat aan de lidstaten. De Commissie heeft in dit verband aangekondigd dat zij de uitwisseling van informatie over lopende en geplande onderzoeksprojecten op nationaal en communautair niveau wil vergemakkelijken.

(2)

Overeenkomstig artikel 26 bis van Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (2) moet de Commissie gegevens die zijn gebaseerd op onderzoeken op communautair en nationaal niveau, verzamelen en coördineren en de ontwikkelingen inzake de coëxistentie in de lidstaten observeren.

(3)

Hiertoe moet de Commissie een forum oprichten waar de lidstaten informatie kunnen uitwisselen over de resultaten van wetenschappelijke onderzoeken en over de beste werkwijzen die in het kader van de nationale strategieën voor coëxistentie zijn ontwikkeld. Het is van essentieel belang dat de Commissie, waar nodig, werkgroepvergaderingen kan organiseren waaraan nationale en andere deskundigen mogen deelnemen.

(4)

Derhalve dient een netwerkgroep (met de afkorting COEX-NET) te worden opgericht die de Commissie op het gebied van coëxistentie terzijde kan staan,

BESLUIT:

Artikel 1

Een netwerkgroep voor de uitwisseling en coördinatie van informatie over wetenschappelijke onderzoeken en de beste werkwijzen die op het gebied van de coëxistentie van genetisch gemodificeerde, conventionele en biologische gewassen zijn ontwikkeld (hierna: „de groep” genoemd), wordt hierbij opgericht en aan de Commissie toegevoegd.

Artikel 2

1.   De groep bestaat uit door de lidstaten aangewezen nationale deskundigen en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

2.   De vertegenwoordiger van de Commissie mag andere deskundigen uitnodigen om aan de vergaderingen en werkzaamheden van de groep deel te nemen.

3.   Het met de vergaderingen en de werkzaamheden van de groep gepaard gaande secretariaatswerk wordt door de Commissie verzorgd.

4.   De groep vergadert in de gebouwen van de Commissie en de Commissie bepaalt hoe en wanneer de groep bijeenkomt.

Artikel 3

1.   De onkosten van de deskundigen die aan de in artikel 2 bedoelde vergaderingen deelnemen, worden, met inachtneming van de leden 2 en 3, door de Commissie vergoed overeenkomstig de regels van de Commissie voor de vergoeding van reiskosten en andere kosten en de betaling van verblijfsvergoedingen.

2.   De door de lidstaten aangewezen deskundigen krijgen een reiskostenvergoeding en de door de Commissie uitgenodigde deskundigen krijgen een reiskostenvergoeding en een verblijfsvergoeding.

3.   Van de door de lidstaten aangewezen deskundigen krijgt maar één deskundige per lidstaat een onkostenvergoeding.

4.   De deskundigen worden niet betaald voor de door hen geleverde diensten.

Artikel 4

De bij de werkzaamheden van de groep betrokken deskundigen moeten onafhankelijk zijn van het bedrijfsleven, de handel en het zakenleven en mogen ook geen andere strijdige belangen hebben.

Artikel 5

Onverminderd artikel 287 van het Verdrag zijn de deskundigen gehouden de informatie die hun bij de werkzaamheden van de groep ter kennis is gekomen, niet openbaar te maken wanneer de vertegenwoordiger van de Commissie hun mededeelt dat die informatie vertrouwelijk is.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 21 juni 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 189 van 29.7.2003, blz. 36.

(2)  PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1830/2003 (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24).


Top