EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0037

Richtlijn 2005/37/EG van de Commissie van 3 juni 2005 tot wijziging van de Richtlijnen 86/362/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in en op granen en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 141, 4.6.2005, p. 10–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 363–376 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 064 P. 14 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 064 P. 14 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; stilzwijgende opheffing door 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/37/oj

4.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/10


RICHTLIJN 2005/37/EG VAN DE COMMISSIE

van 3 juni 2005

tot wijziging van de Richtlijnen 86/362/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in en op granen en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen (1), en met name op artikel 10,

Gelet op Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (2), en met name op artikel 7,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (3), en met name op artikel 4, lid 1, onder f),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De volgende bestaande werkzame stoffen zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG: maleïnehydrazide bij Richtlijn 2003/31/EG van de Commissie (4), propyzamide bij Richtlijn 2003/39/EG van de Commissie (5) en mecoprop en mecoprop-P bij Richtlijn 2003/70/EG van de Commissie (6).

(2)

De nieuwe werkzame stoffen isoxaflutool, trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl en fenamidone zijn bij Richtlijn 2003/68/EG van de Commissie (7) opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.

(3)

De betrokken werkzame stoffen zijn in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen op grond van de evaluatie die is verstrekt met betrekking tot het voorgestelde gebruik. Sommige lidstaten hebben informatie betreffende dit gebruik verstrekt overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG. De beschikbare informatie is onderzocht en is toereikend om een aantal maximumresidugehalten (MRL's) vast te stellen.

(4)

Wanneer nog geen communautair MRL of voorlopig MRL bestaat, moeten de lidstaten overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG een nationaal voorlopig MRL vaststellen voordat gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten, mogen worden toegelaten.

(5)

De communautaire MRL's en de door de Codex Alimentarius aanbevolen gehalten worden volgens vergelijkbare procedures vastgesteld en geëvalueerd. Voor maleïnehydrazide bestaat een beperkt aantal door de Codex vastgestelde maximumgehalten. Er staan al communautaire MRL's in Richtlijn 90/642/EEG voor maleïnehydrazide (Richtlijn 93/58/EG van de Raad (8)) en in de Richtlijnen 86/362/EEG en 90/642/EEG voor propyzamide (Richtlijnen 96/32/EG (9) en 96/33/EG van de Raad (10)). Daarmee is rekening gehouden bij de vaststelling van de MRL's waarop deze richtlijn betrekking heeft. Met Codex-MRL's waarvoor in de nabije toekomst aanbevelingen tot intrekking zullen worden gedaan, is geen rekening gehouden. De op Codex-MRL's gebaseerde MRL's zijn geëvalueerd in het licht van het risico voor de consument. Er is geen risico geconstateerd wanneer gebruik werd gemaakt van de toxicologische eindpunten die zijn vervat in de studies waarover de Commissie beschikt.

(6)

Met betrekking tot de opneming van de betrokken werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG zijn de desbetreffende technische en wetenschappelijke evaluaties verwerkt in het evaluatieverslag van de Commissie. De evaluatieverslagen voor de genoemde stoffen zijn goedgekeurd op de data die zijn vermeld in de in de overwegingen 1 en 2 genoemde richtlijnen van de Commissie. In deze evaluatieverslagen is de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI), en zo nodig de acute referentiedosis (ARfD), vastgesteld. De blootstelling van consumenten aan met de betrokken werkzame stof behandelde levensmiddelen is geraamd en geëvalueerd volgens de communautaire procedures. Voorts is rekening gehouden met de door de Wereldgezondheidsorganisatie gepubliceerde richtsnoeren (11) en met het advies van het Wetenschappelijk Comité voor planten (12) over de gebruikte methoden. De conclusie is dat de voorgestelde MRL's niet leiden tot overschrijding van de ADI of de ARfD.

(7)

Om ervoor te zorgen dat de consument op adequate wijze wordt beschermd tegen blootstelling aan residuen als gevolg van ongeoorloofd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moeten voor dergelijke combinaties product/bestrijdingmiddel voorlopige MRL's worden vastgesteld op de ondergrens van de analytische bepaling.

(8)

De vaststelling op communautair niveau van dergelijke voorlopige MRL's laat onverlet dat de lidstaten overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), en bijlage VI bij Richtlijn 91/414/EEG voorlopige MRL's mogen vaststellen voor de betrokken stoffen. Een periode van vier jaar wordt voldoende geacht om verdere toepassingen van de betrokken werkzame stoffen toe te staan. Daarna moeten de voorlopige MRL's definitief worden.

(9)

Alle bestrijdingsmiddelenresiduen die bij het gebruik van deze gewasbeschermingsmiddelen ontstaan, moeten bijgevolg in de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG en 90/642/EEG worden opgenomen of vervangen om te zorgen voor een degelijke bewaking van en controle op dit toepassingsverbod en om de consument te beschermen. Wanneer in de bijlagen bij die richtlijnen al MRL's zijn vastgesteld, moeten ze gewijzigd worden. Zijn nog geen MRL's vastgesteld, dan moet dat nu gebeuren.

(10)

Richtlijn 86/362/EEG en Richtlijn 90/642/EEG moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 86/362/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan deel A van bijlage II worden de in bijlage I bij deze richtlijn vermelde maximumgehalten aan residuen voor isoxaflutool, trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mecoprop, mecoprop-P, maleïnehydrazide en fenamidone toegevoegd;

b)

in deel A van bijlage II worden de maximumgehalten aan residuen voor propyzamide vervangen door de in bijlage II bij deze richtlijn vermelde waarden.

Artikel 2

Richtlijn 90/642/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan bijlage II worden de in bijlage III bij deze richtlijn vermelde maximumgehalten aan residuen voor isoxaflutool, trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mecoprop, mecoprop-P en fenamidone toegevoegd;

b)

in bijlage II worden de maximumgehalten aan residuen voor propyzamide en maleïnehydrazide vervangen door de in bijlage IV bij deze richtlijn vermelde waarden.

Artikel 3

1.   De lidstaten dragen zorg voor vaststelling en bekendmaking uiterlijk op 4 december 2005 van de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mede, alsmede een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 4 december 2006.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 221 van 7.8.1986, blz. 37. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/61/EG van de Commissie (PB L 127 van 29.4.2004, blz. 81).

(2)  PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/115/EG van de Commissie (PB L 374 van 22.12.2004, blz. 64).

(3)  PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/62/EG van de Commissie (PB L 125 van 18.5.2005, blz. 5).

(4)  PB L 101 van 23.4.2003, blz. 3.

(5)  PB L 124 van 20.5.2003, blz. 30.

(6)  PB L 184 van 23.7.2003, blz. 9.

(7)  PB L 177 van 16.7.2003, blz. 12.

(8)  PB L 211 van 23.8.1993, blz. 6.

(9)  PB L 144 van 18.6.1996, blz. 12.

(10)  PB L 144 van 18.6.1996, blz. 35.

(11)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (herziene versie), opgesteld door GEMS/voedselprogramma in samenwerking met het Codex-comité voor residuen van bestrijdingsmiddelen, gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(12)  Opinion of the Scientific Committee on Plants regarding questions relating to amending the annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC (advies van het Wetenschappelijk Comité voor planten van 14 juli 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


BIJLAGE I

Maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Residuen van bestrijdingsmiddelen

Afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn

Isoxaflutool (som van isoxaflutool, RPA 202248 en RPA 203328, uitgedrukt als isoxaflutool) (1)

0,05 (2)  (3)

GRANEN

Gerst, Boekweit, Maïs, Gierst, Haver, Rijst, Rogge, Sorghum, Triticale, Tarwe, Andere granen

Trifloxystrobin

0,3 (3) Gerst

0,05 (3) Rogge

0,05 (3) Triticale, Tarwe

0,02 (2)  (3) Andere granen

Carfentrazone-ethyl (bepaald als carfentrazone en uitgedrukt als carfentrazone-ethyl)

0,05 (2)  (3)

GRANEN

Gerst, Boekweit, Maïs, Gierst, Haver, Rijst, Rogge, Sorghum, Triticale, Tarwe, Andere granen

Fenamidone

0,02 (2)  (3)

GRANEN

Gerst, Boekweit, Maïs, Gierst, Haver, Rijst, Rogge, Sorghum, Triticale, Tarwe, Andere granen

Mecoprop (som van mecoprop-P en mecoprop uitgedrukt als mecoprop)

0,05 (2)  (3)

GRANEN

Gerst, Boekweit, Maïs, Gierst, Haver, Rijst, Rogge, Sorghum, Triticale, Tarwe, Andere granen

Maleïnehydrazide

0,2 (2)  (3)

GRANEN

Gerst, Boekweit, Maïs, Gierst, Haver, Rijst, Rogge, Sorghum, Triticale, Tarwe, Andere granen


(1)  RPA 202248 is 2-cyaan-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluormethylfenyl)propaan-1,3-dion. RPA 203328 is 2-methaansulfonyl-4-trifluormethylbenzoëzuur.

(2)  Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(3)  Geeft het voorlopige maximumresidugehalte aan overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG: behoudens wijzigingen wordt dit gehalte definitief met ingang van 24 juni 2009.


BIJLAGE II

Maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Residuen van bestrijdingsmiddelen

Afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn

Propyzamide

0,02 (1)  (2)

GRANEN

Gerst, Boekweit, Maïs, Gierst, Haver, Rijst, Rogge, Sorghum, Triticale, Tarwe, Andere granen


(1)  Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(2)  Geeft het voorlopige maximumresidugehalte aan overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG: behoudens wijzigingen wordt dit gehalte definitief met ingang van 24 juni 2009.


BIJLAGE III

Residuen van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen (mg/kg)

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn

Isoxaflutool (som van isoxaflutool, RPA 202248 en RPA 203328, uitgedrukt als isoxaflutool) (1)

Trifloxystrobin

Carfentrazone-ethyl (bepaald als carfentrazone, uitgedrukt als carfentrazone-ethyl)

Fenamidone

Mecoprop (som van mecoprop-P en mecoprop, uitgedrukt als mecoprop)

1.

Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

CITRUSVRUCHTEN

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Grapefruits

 

 

 

 

 

Citroenen

 

 

 

 

 

Limoenen

 

 

 

 

 

Mandarijnen (inclusief clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten)

 

 

 

 

 

Sinaasappelen

 

 

 

 

 

Pomelo's

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

ii)

NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Amandelen

 

 

 

 

 

Paranoten

 

 

 

 

 

Cashewnoten

 

 

 

 

 

Kastanjes

 

 

 

 

 

Kokosnoten

 

 

 

 

 

Hazelnoten

 

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

 

Pecannoten

 

 

 

 

 

Pijnappels

 

 

 

 

 

Pistaches (pimpernoten)

 

 

 

 

 

Walnoten (okkernoten)

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

iii)

PITVRUCHTEN

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Appelen

 

 

 

 

 

Peren

 

 

 

 

 

Kweeperen

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

iv)

STEENVRUCHTEN

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Abrikozen

 

1 (3)

 

 

 

Kersen

 

1 (3)

 

 

 

Perziken (inclusief nectarines en soortgelijke kruisingen)

 

1 (3)

 

 

 

Pruimen

 

 

 

 

 

Overige

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v)

BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT

 

 

 

 

 

a)

Tafel en -wijndruiven

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Tafeldruiven

 

 

 

 

 

Wijndruiven

 

 

 

 

 

b)

Aardbeien (andere dan bosaardbeien)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Bramen

 

 

 

 

 

Dauwbramen

 

 

 

 

 

Loganbessen

 

 

 

 

 

Frambozen

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

d)

Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Blauwe bosbessen

 

 

 

 

 

Veenbessen

 

 

 

 

 

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

1 (3)

 

 

 

Kruisbessen

 

1 (3)

 

 

 

Overige

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Wilde besvruchten en wilde vruchten

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi)

DIVERSE VRUCHTEN

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avocado's

 

 

 

 

 

Bananen

 

0,05 (3)

 

 

 

Dadels

 

 

 

 

 

Vijgen

 

 

 

 

 

Kiwi's

 

 

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

 

Lychees

 

 

 

 

 

Mango's

 

 

 

 

 

Olijven

 

 

 

 

 

Passievruchten

 

 

 

 

 

Ananassen

 

 

 

 

 

Granaatappels

 

 

 

 

 

Andere

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

WORTEL- EN KNOLGEWASSEN

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Rode bieten

 

 

 

 

 

Wortelen

 

 

 

 

 

Knolselderij

 

 

 

 

 

Mierikswortel (peperwortel)

 

 

 

 

 

Aardperen (topinamboers)

 

 

 

 

 

Pastinaken

 

 

 

 

 

Wortelpeterselie

 

 

 

 

 

Radijs

 

 

 

 

 

Schorseneren

 

 

 

 

 

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

Koolraap

 

 

 

 

 

Rapen

 

 

 

 

 

Yam

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

ii)

BOLGEWASSEN

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Knoflook

 

 

 

 

 

Uien

 

 

 

 

 

Sjalotten

 

 

 

 

 

Bosuien

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

iii)

VRUCHTGROENTEN

 

 

 

 

 

a)

Solanaceae

 

 

 

 

 

Tomaten

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Pepers (paprika's)

 

 

 

 

 

Aubergines

 

 

 

 

 

Overige

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Komkommers

 

 

 

 

 

Augurken

 

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

 

 

 

 

Meloenen

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Pompoenen

 

 

 

 

 

Watermeloenen

 

 

 

 

 

Overige

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Suikermaïs

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv)

KOOLSOORTEN

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

 

 

 

Broccoli

 

 

 

 

 

Bloemkool

 

 

 

 

 

Andere

 

 

 

 

 

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

 

 

 

Spruitjes

 

 

 

 

 

Sluitkool

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

c)

Bladkoolachtigen

 

 

 

 

 

Chinese kool

 

 

 

 

 

Boerenkool

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

d)

Koolrabi

 

 

 

 

 

v)

BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Sla en dergelijke

 

 

 

2 (3)

 

Tuinkers

 

 

 

 

 

Veldsla

 

 

 

 

 

Sla

 

 

 

 

 

Andijvie

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

b)

Spinazie en dergelijke

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Spinazie

 

 

 

 

 

Snijbiet

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

c)

Waterkers

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Witlof

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Kruiden

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Kervel

 

 

 

 

 

Bieslook

 

 

 

 

 

Peterselie

 

 

 

 

 

Selderijbladeren

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

vi)

PEULGROENTEN (vers)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Bonen (met peul)

 

 

 

 

 

Bonen (zonder peul)

 

 

 

 

 

Erwten (met peul)

 

 

 

 

 

Erwten (zonder peul)

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

vii)

STENGELGROENTEN (vers)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Asperges

 

 

 

 

 

Kardoen

 

 

 

 

 

Bleekselderij, groene selder

 

 

 

 

 

Knolvenkel

 

 

 

 

 

Artisjokken

 

 

 

 

 

Prei

 

 

 

 

 

Rabarber

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

viii)

FUNGI

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Gekweekte paddestoelen

 

 

 

 

 

b)

Wilde paddestoelen

 

 

 

 

 

3.

Peulvruchten (droog)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Bonen

 

 

 

 

 

Linzen

 

 

 

 

 

Erwten

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

4.

Oliehoudende zaden

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Lijnzaad

 

 

 

 

 

Pinda's

 

 

 

 

 

Papaverzaad

 

 

 

 

 

Sesamzaad

 

 

 

 

 

Zonnebloempitten

 

 

 

 

 

Kool- en raapzaad

 

 

 

 

 

Sojabonen

 

 

 

 

 

Mosterdzaad

 

 

 

 

 

Katoenzaad

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

5.

Aardappelen

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Vroege aardappelen

 

 

 

 

 

Bewaaraardappelen

 

 

 

 

 

6.

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 is 2-cyaan-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluormethylfenyl)propaan-1,3-dion. RPA 203328 is 2-methaansulfonyl-4-trifluormethylbenzoëzuur.

(2)  Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(3)  Geeft het voorlopige maximumresidugehalte aan overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG: behoudens wijzigingen wordt dit gehalte definitief met ingang van 24 juni 2009.


BIJLAGE IV

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarop de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn

Propyzamide

Maleïnehydrazide

1.

Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i)

CITRUSVRUCHTEN

 

 

Grapefruits, pompelmoezen

 

 

Citroenen

 

 

Lemmetjes

 

 

Mandarijnen (clementines en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten)

 

 

Sinaasappelen

 

 

Pomelo's

 

 

Andere

 

 

ii)

NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)

 

 

Amandelen

 

 

Paranoten

 

 

Cashewnoten

 

 

Kastanjes

 

 

Kokosnoten

 

 

Hazelnoten

 

 

Macadamia

 

 

Pecannoten

 

 

Pijnappels

 

 

Pistaches (Pimpernoten)

 

 

Walnoten (Okkernoten)

 

 

Andere

 

 

iii)

PITVRUCHTEN

 

 

Appelen

 

 

Peren

 

 

Kweeperen

 

 

Andere

 

 

iv)

STEENVRUCHTEN

 

 

Abrikozen

 

 

Kersen

 

 

Perziken (nectarines en soortgelijke kruisingen daaronder begrepen)

 

 

Pruimen

 

 

Andere

 

 

v)

BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT

 

 

a)

Tafel en -wijndruiven

 

 

Tafeldruiven

 

 

Wijndruiven

 

 

b)

Aardbeien (andere dan bosaardbeien)

 

 

c)

Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)

 

 

Bramen

 

 

Dauwbramen

 

 

Loganbessen

 

 

Frambozen

 

 

Andere

 

 

d)

Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)

 

 

Blauwe bosbessen

 

 

Veenbessen

 

 

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

 

Kruisbessen

 

 

Andere

 

 

e)

Wilde besvruchten en wilde vruchten

 

 

vi)

DIVERSE VRUCHTEN

 

 

Avocado's

 

 

Bananen

 

 

Dadels

 

 

Vijgen

 

 

Kiwi's

 

 

Kumquats

 

 

Litchi's

 

 

Mango's

 

 

Olijven

 

 

Passievruchten

 

 

Ananassen

 

 

Granaatappels

 

 

Andere

 

 

2.

Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd

 

 

i)

WORTEL- EN KNOLGEWASSEN

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Rode bieten

 

 

Wortelen

 

 

Knolselderij

 

 

Mierikswortel (peperwortel)

 

 

Aardperen (topinamboers)

 

 

Pastinaken

 

 

Wortelpeterselie

 

 

Radijs

 

 

Schorseneren

 

 

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

Koolraap

 

 

Rapen

 

 

Yam

 

 

Andere

 

 

ii)

BOLGEWASSEN

0,02 (1)  (2)

 

Knoflook

 

15 (2)

Uien

 

15 (2)

Sjalotten

 

15 (2)

Bosuien

 

 

Andere

 

0,2 (1)  (2)

iii)

VRUCHTGROENTEN

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Solanaceae

 

 

Tomaten

 

 

Pepers (paprika's)

 

 

Aubergines

 

 

Andere

 

 

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

 

Komkommers

 

 

Augurken

 

 

Courgettes

 

 

Andere

 

 

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

 

Meloenen

 

 

Pompoenen

 

 

Watermeloenen

 

 

Andere

 

 

d)

Suikermaïs

 

 

iv)

KOOLSOORTEN

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Bloemkoolachtigen

 

 

Broccoli

 

 

Bloemkool

 

 

Andere

 

 

b)

Sluitkoolachtigen

 

 

Spruitjes

 

 

Sluitkool

 

 

Andere

 

 

c)

Bladkoolachtigen

 

 

Chinese kool

 

 

Boerenkool

 

 

Andere

 

 

d)

Koolrabi

 

 

v)

BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN

 

0,2 (1)  (2)

a)

Sla en dergelijke

1 (2)

 

Tuinkers

 

 

Veldsla

 

 

Sla

 

 

Andijvie

 

 

Andere

 

 

b)

Spinazie en dergelijke

0,02 (1)  (2)

 

Spinazie

 

 

Snijbiet

 

 

Andere

 

 

c)

Waterkers

0,02 (1)  (2)

 

d)

Witlof

0,02 (1)  (2)

 

e)

Kruiden

1 (2)

 

Kervel

 

 

Bieslook

 

 

Peterselie

 

 

Selderijbladeren

 

 

Andere

 

 

vi)

PEULGROENTEN (vers)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Bonen (met peul)

 

 

Bonen (zonder peul)

 

 

Erwten (met peul)

 

 

Erwten (zonder peul)

 

 

Andere

 

 

vii)

STENGELGROENTEN (vers)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Asperges

 

 

Kardoen

 

 

Bleekselderij, groene selder

 

 

Knolvenkel

 

 

Artisjokken

 

 

Prei

 

 

Rabarber

 

 

Andere

 

 

viii)

FUNGI

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Gekweekte paddestoelen

 

 

b)

Wilde paddestoelen

 

 

3.

Peulvruchten (droog)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Bonen

 

 

Linzen

 

 

Erwten

 

 

Andere

 

 

4.

Oliehoudende zaden

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Lijnzaad

 

 

Pinda's

 

 

Papaverzaad

 

 

Sesamzaad

 

 

Zonnebloempitten

 

 

Kool- en raapzaad

 

 

Sojabonen

 

 

Mosterdzaad

 

 

Katoenzaad

 

 

Andere

 

 

5.

Aardappelen

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Vroege aardappelen

 

 

Bewaaraardappelen

 

 

6.

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.

(2)  Geeft het voorlopige maximumresidugehalte aan overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG: behoudens wijzigingen wordt dit gehalte definitief met ingang van 24 juni 2009.

(3)  Het maximumgehalte voor aardappelen wordt 18 maanden na de bekendmaking opnieuw bezien in het licht van de nog te verkrijgen gegevens.


Top