EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0389

2005/389/EG: Beschikking van de Commissie van 18 mei 2005 tot wijziging van Beschikking 1999/217/EG wat het repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1437) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 128, 21.5.2005, p. 73–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 22–25 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 46 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 46 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; opgeheven door 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/389/oj

21.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 128/73


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 mei 2005

tot wijziging van Beschikking 1999/217/EG wat het repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1437)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/389/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 1996 tot vaststelling van een communautaire procedure voor in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aromastoffen (1), en met name op artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2232/96 bevat de communautaire procedure voor het vaststellen van voorschriften betreffende in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aromastoffen. Volgens die verordening wordt er een repertorium van aromastoffen (hierna „het repertorium” genoemd) samengesteld nadat de lidstaten een lijst hebben verstrekt van de aromastoffen die mogen worden gebruikt in of op levensmiddelen die op hun grondgebied in de handel worden gebracht en die lijst door de Commissie is bestudeerd. Dat repertorium is vastgesteld bij Beschikking 1999/217/EG van de Commissie (2).

(2)

Bovendien voorziet Verordening (EG) nr. 2232/96 in een programma ter beoordeling van aromastoffen om na te gaan of die stoffen voldoen aan de algemene criteria voor het gebruik van aromastoffen die in de bijlage bij die verordening vermeld staan.

(3)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna „de Autoriteit” genoemd) heeft in haar advies van 13 juli 2004 over parahydroxybenzoaten geconcludeerd dat propyl-4-hydroxybenzoaat (FL 09.915) van invloed is op de geslachtshormonen en de mannelijke voortplantingsorganen van jonge ratten. De Autoriteit kon geen aanbeveling doen voor een aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) voor deze stof, omdat er geen duidelijke geen-waargenomen-nadelig-effect-concentratie (NOAEL) is. Het gebruik van propyl-4-hydroxybenzoaat als aromastof in levensmiddelen is niet aanvaardbaar, omdat die stof niet voldoet aan de algemene criteria voor het gebruik van aromastoffen zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2232/96. 4 Propylhydroxybenzoaat moet dan ook uit het repertorium worden geschrapt.

(4)

In haar advies van 7 december 2004 over alifatische dialcoholen, diketonen en hydroxyketonen heeft de Autoriteit geconcludeerd dat pentaan-2,4-dion (FL 07.191) in vitro en in vivo genotoxisch is. Daarom is het gebruik van pentaan-2,4-dion als aromastof niet aanvaardbaar, omdat die stof niet voldoet aan de algemene criteria voor het gebruik van aromastoffen zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2232/96. Pentaan-2,4-dion moet dan ook uit het repertorium worden geschrapt.

(5)

Voor een aantal stoffen heeft de kennisgevende lidstaat, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2232/96 en Aanbeveling 98/282/EG van de Commissie van 21 april 1998 betreffende de wijze waarop de lidstaten alsmede de landen die partij zijn de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte de intellectuele eigendom moeten beschermen bij de ontwikkeling en de productie van de aromastoffen zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad (3), verzocht die stoffen zodanig aan te duiden dat het intellectuele eigendomsrecht van de aromastofproducent wordt beschermd.

(6)

De bescherming van die stoffen, die zijn opgenomen in deel B van het repertorium, duurt maximaal vijf jaar vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving. Voor 28 stoffen is die periode inmiddels verstreken, zodat die stoffen naar deel A van het repertorium moeten worden overgebracht.

(7)

Beschikking 1999/217/EG moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 1999/217/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 mei 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 23.11.1996, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(2)  PB L 84 van 27.3.1999, blz. 1. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2004/357/EG (PB L 113 van 20.4.2004, blz. 28).

(3)  PB L 127 van 29.4.1998, blz. 32.


BIJLAGE

De bijlage bij Beschikking 1999/217/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

Deel A wordt als volgt gewijzigd:

a)

De rijen in de tabel voor de stoffen met FL-nummer 07.191 (pentaan-2,4-dion) en 09.915 (propyl-4-hydroxybenzoaat) worden geschrapt.

b)

De volgende rijen worden in de tabel ingevoegd:

FL-nr.

Chemische groep

CAS

Naam

Fema

Einecs

Synoniemen

Opmerkingen

01.070

31

111-66-0

1-octeen

 

203-893-7

 

 

01.071

31

111-67-1

2-octeen

 

203-894-2

 

 

01.072

31

544-76-3

hexadecaan

 

280-878-9

 

 

07.251

21

577-16-2

methylacetofenon

 

 

 

het CAS-nummer is van 2-methylacetofenon

01.073

31

592-99-4

4-octeen

 

 

 

 

01.074

31

593-45-3

octadecaan

 

209-790-3

 

 

16.084

30

627-67-8

3-methyl-1-nitrobutaan

 

211-008-0

 

 

01.075

31

629-78-7

heptadecaan

 

211-108-4

 

 

12.260

20

4131-76-4

methyl-2-methyl-3-mercaptopropionaat

 

223-949-4

 

 

12.261

20

6725-64-0

methaandithiol

 

 

 

 

01.076

31

20996-35-4

3,7-decadieen

 

 

 

 

16.085

20

27959-66-6

4,4-dimethyl-1,3-oxathiaan

 

 

 

 

12.262

20

29414-47-9

(methylthio)methaanthiol

 

 

 

 

05.210

04

30390-51-3

4-dodecenal

 

250-174-9

 

 

05.211

02

30689-75-9

6-methyloctanal

 

 

 

 

14.166

30

32536-43-9

indoolazijnzuur

 

 

 

 

07.252

05

33665-27-9

4-octeen-2-on

 

 

 

 

02.244

04

54393-36-1

4-octeen-1-ol

 

 

 

 

10.070

09

57681-53-5

2-hepteen-4-olide

 

260-902-7

 

 

05.212

04

76261-02-4

6-dodecenal

 

 

 

 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenal

 

 

 

 

15.124

29

103527-75-9

3-methyl-2-butenylthiofeen

 

 

rozenthiofeen

 

05.214

04

121052-28-6

8-dodecenal

 

 

 

 

05.215

03

134998-59-7

2,6-decadienal (cis,cis-)

 

 

 

 

05.216

03

134998-60-0

2,6-decadienal (trans,trans-)

 

 

 

 

12.263

20

 

3-mercapto-3-methylbutanal

 

 

 

 

12.264

20

92585-08-5

4,2-thiopentanon

 

 

 

 

03.021

16

142-96-1

dibutylether

 

205-575-3

 

 

2.

De tabel van deel B wordt vervangen door:

Aromastoffen waarvan kennisgeving is gedaan overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2232/96 en waarvoor bescherming van de intellectuele eigendom van de producent is aangevraagd

Code

Datum van ontvangst van de kennisgeving door de Commissie

Opmerkingen

CN065

26.1.2001

 

CN074

18.4.2003

6

CN075

18.4.2003

6

CN076

18.4.2003

6


Top