EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0269

2005/269/EG: Besluit van de Raad van 28 februari 2005 betreffende de sluiting van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds

PB L 84 van 2.4.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/269/oj

Related international agreement

2.4.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 84/19


BESLUIT VAN DE RAAD

van 28 februari 2005

betreffende de sluiting van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds

(2005/269/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 310, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, tweede zin, en artikel 300, lid 3, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, (hierna „de associatieovereenkomst” genoemd) is op 18 november 2002 te Brussel namens de Gemeenschap ondertekend.

(2)

De associatieovereenkomst dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

1.   De Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, alsmede de daaraan gehechte bijlagen en protocollen en de aan de slotakte gehechte verklaringen die de Gemeenschap eenzijdig dan wel gezamenlijk met andere partijen heeft doen uitgaan, worden namens de Gemeenschap goedgekeurd.

2.   De teksten van de associatieovereenkomst, de bijlagen, de protocollen en de slotakte zijn aan dit besluit gehecht (2).

Artikel 2

1.   Het standpunt dat de Gemeenschap inneemt in de associatieraad en het associatiecomité die bij de associatieovereenkomst worden ingesteld, wordt vastgesteld door de Raad op voorstel van de Commissie, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Verdrag.

2.   Het voorzitterschap van de associatieraad wordt bekleed door een vertegenwoordiger van de Raad, die het standpunt van de Gemeenschap verwoordt. Het voorzitterschap van het associatiecomité wordt bekleed door een vertegenwoordiger van de Commissie, die het standpunt van de Gemeenschap verwoordt.

3.   De Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door de Commissie in de speciale commissies die worden ingesteld bij de overeenkomst of door de Raad overeenkomstig artikel 7.

Artikel 3

1.   Voor de toepassing van artikel 29, lid 2, van bijlage V bij de associatieovereenkomst wordt de Commissie gemachtigd volgens de procedure van artikel 75 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 (3) de voor wijziging van de overeenkomsten benodigde instrumenten vast te stellen.

2.   Voor de toepassing van artikel 16, lid 2, van bijlage VI bij de associatieovereenkomst wordt de Commissie gemachtigd volgens de procedure van artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 1576/89 (4) de voor wijziging van de overeenkomst benodigde instrumenten vast te stellen.

Artikel 4

De voorzitter van de Raad verricht namens de Europese Gemeenschap de in artikel 198, lid 1, van de overeenkomst bepaalde kennisgeving.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

F. BODEN


(1)  Instemming betuigd op 12.2.2003.

(2)  Zie PB L 352 van 30.12.2002, blz. 3 en PB L 332 van 19.12.2003, blz. 64.

(3)  PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1795/2003 van de Commissie (PB L 262 van 14.10.2003, blz. 13).

(4)  PB L 160 van 12.6.1989, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).


Top