EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0374

Verordening (EG) nr. 374/2005 van de Raad van 28 februari 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2000 tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie

OJ L 59, 5.3.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 110–111 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 203 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; stilzwijgende opheffing door 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/374/oj

5.3.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 59/1


VERORDENING (EG) Nr. 374/2005 VAN DE RAAD

van 28 februari 2005

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2000 tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In het kader van Verordening (EG) nr. 2007/2000 (1) heeft de Gemeenschap de toegang zonder douanerechten voor de invoer van de meeste landbouwproducten, inclusief suiker, uit de betrokken landen uitgebreid.

(2)

In het geval van suiker heeft de toegang zonder douanerechten voor onbeperkte hoeveelheden de productie in de westelijke Balkanlanden dermate gestimuleerd dat deze, gelet op de te verwachten ontwikkelingen, een onhoudbaar niveau heeft bereikt.

(3)

De wijziging van de invoerregeling voor elk van de westelijke Balkanlanden zal hun sector met inachtneming van de huidige handelsconcessies voorbereiden op de aanpassingen die nodig zijn om te opereren in realistische en economisch duurzame omstandigheden.

(4)

Verordening (EG) nr. 2007/2000 moet worden gewijzigd om duidelijk te stellen dat de preferentiële invoer van wijn uit de westelijke Balkanlanden in de Gemeenschap in het kader van de autonome maatregelen alleen in aanmerking komt voor tariefcontingenten, en niet voor de onbeperkte toegang zonder douanerechten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2007/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

„1.   Onverminderd de bijzondere bepalingen in de artikelen 3 en 4 gelden voor producten van oorsprong uit de republieken Albanië, Bosnië en Herzegovina en Kroatië alsook Kosovo, andere dan die welke onder de posten 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 en 2204 van de gecombineerde nomenclatuur vallen, bij invoer in de Gemeenschap geen kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking noch douanerechten en heffingen van gelijke werking.”

b)

het volgende lid wordt toegevoegd:

„3.   Voor de invoer van suikerproducten van de posten 1701 en 1702 van de gecombineerde nomenclatuur, van oorsprong uit Albanië, Bosnië en Herzegovina en Servië en Montenegro, inclusief Kosovo, gelden de in artikel 4 bedoelde concessies.”;

2)

Aan artikel 4 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

„4.   Voor de invoer van suikerproducten van de posten 1701 en 1702 van de gecombineerde nomenclatuur, van oorsprong uit Albanië, Bosnië en Herzegovina en Servië en Montenegro, inclusief Kosovo, gelden de volgende tariefcontingenten zonder douanerechten:

a)

1 000 t voor suikerproducten van oorsprong uit Albanië

b)

12 000 t voor suikerproducten van oorsprong uit Bosnië en Herzegovina;

c)

180 000 t voor suikerproducten van oorsprong uit Servië en Montenegro, inclusief Kosovo.”.

3)

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de titel wordt vervangen door:

„Toepassing van de tariefcontingenten voor „baby-beef” en suiker”;

b)

de volgende alinea wordt toegevoegd:

„Nadere regels voor de toepassing van de tariefcontingenten voor suikerproducten van de posten 1701 en 1702 van de gecombineerde nomenclatuur worden door de Commissie vastgesteld volgens de procedure bedoeld in artikel 42, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van 19 juni 2001 (2).”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

F. BODEN


(1)  PB L 240 van 23.9.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 607/2003 (PB L 86 van 3.4.2003, blz. 18).

(2)  PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van 10.1.2004, blz. 16).


Top