EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0118

Verordening (EG) nr. 118/2005 van de Commissie van 26 januari 2005 tot wijziging van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 en tot vaststelling, overeenkomstig die verordening, van begrotingsmaxima voor een gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling en van jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake één enkele areaalbetaling

PB L 24 van 27.1.2005, p. 15–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
PB L 330M van 9.12.2008, p. 149–155 (MT)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 16/04/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/118/oj

27.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 24/15


VERORDENING (EG) Nr. 118/2005 VAN DE COMMISSIE

van 26 januari 2005

tot wijziging van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 en tot vaststelling, overeenkomstig die verordening, van begrotingsmaxima voor een gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling en van jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake één enkele areaalbetaling

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (1), en met name op artikel 64, lid 2, artikel 70, lid 2, artikel 71, lid 2, 143ter, lid 3, en artikel 145, onder i),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De bedragen in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 moeten worden herzien voor de lidstaten die gebruikmaken van de bij artikel 62 van die verordening geboden mogelijkheid, en voorts ook in het licht van de verstrekte informatie zoals bedoeld in artikel 145, onder i), van die verordening.

(2)

Voor de lidstaten die in 2005 de bij titel III van Verordening (EG) nr. 1782/2003 vastgestelde bedrijfstoeslagregeling toepassen, moeten voor 2005 de eventuele begrotingsmaxima voor de in de artikelen 66 tot en met 69 van die verordening bedoelde betalingen worden vastgesteld.

(3)

Voor de lidstaten die in 2005 gebruikmaken van de bij artikel 70 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 geboden mogelijkheid, moeten voor 2005 de begrotingsmaxima worden vastgesteld die gelden voor de van de bedrijfstoeslagregeling uitgesloten rechtstreekse betalingen.

(4)

Voor de lidstaten die gebruikmaken van de overgangsperiode waarin artikel 71 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 voorziet, moeten voor 2005 de begrotingsmaxima worden vastgesteld die gelden voor de in bijlage VI bij die verordening genoemde rechtstreekse betalingen.

(5)

Duidelijkheidshalve dienen de begrotingsmaxima te worden bekendgemaakt die in 2005 voor de bedrijfstoeslagregeling zullen gelden nadat op de maxima in de herziene bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 de maxima in mindering zijn gebracht die zijn vastgesteld voor de in de artikelen 66 tot en met 70 van die verordening bedoelde betalingen.

(6)

Voor de in 2004 tot de Gemeenschap toegetreden lidstaten die in 2005 de bij titel IVbis van Verordening (EG) nr. 1782/2003 vastgestelde regeling inzake één enkele areaalbetaling toepassen, moeten overeenkomstig artikel 143ter, lid 3, van die verordening de jaarlijkse totaalbedragen voor 2005 worden vastgesteld.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

1.   De in artikel 64, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde begrotingsmaxima worden voor 2005 vastgesteld in de bijlagen II en III bij de onderhavige verordening.

2.   De in artikel 71, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde begrotingsmaxima worden voor 2005 vastgesteld in bijlage IV bij de onderhavige verordening.

3.   De begrotingsmaxima voor de bedrijfstoeslagregeling worden voor 2005 vastgesteld in bijlage V bij de onderhavige verordening.

4.   De in artikel 143ter, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde jaarlijkse totaalbedragen worden voor 2005 vastgesteld in bijlage VI bij de onderhavige verordening.

Artikel 3

De lidstaten die hebben gekozen voor de regionale uitvoering waarin artikel 58 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 voorziet, delen de uiterlijk op 31 december van het eerste jaar van toepassing van de bedrijfstoeslagregeling vastgestelde regionale maxima uiterlijk op 1 maart van het daaropvolgende jaar aan de Commissie mee.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 januari 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2217/2004 (PB L 375 van 23.12.2004, blz. 1).


BIJLAGE I

„BIJLAGE VIII

NATIONALE MAXIMA ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 41

(1000 EUR)

 

2005

2006

2007, 2008 en 2009

2010 en verdere jaren

België

411 053

530 573

530 053

530 053

Denemarken

943 369

996 165

996 000

996 000

Duitsland

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Griekenland

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Spanje

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Frankrijk

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Ierland

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Italië

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Luxemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

Nederland

386 586

386 586

779 586

779 586

Oostenrijk

613 000

614 000

712 000

712 000

Portugal

452 000

493 000

559 000

561 000

Finland

467 000

467 000

552 000

552 000

Zweden

637 388

650 108

729 000

729 000

Verenigd Koninkrijk

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473”


BIJLAGE II

BEGROTINGSMAXIMA VOOR OP GROND VAN DE ARTIKELEN 65 TOT EN MET 69 VAN VERORDENING (EG) Nr. 1782/2003 TE VERLENEN RECHTSTREEKSE BETALINGEN

Kalenderjaar 2005

(1000 EUR)

 

België

Denemarken

Duitsland

Italië

Oostenrijk

Portugal

Zweden

Verenigd Koninkrijk

 

Vlaanderen

Schotland

Zoogkoeienpremie

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Aanvullende zoogkoeienpremie

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Speciale premie voor mannelijke runderen

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Slachtpremie, volwassen runderen

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Slachtpremie, kalveren

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Ooien- en geitenpremie

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Aanvullende ooien- en geitenpremie

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Hop

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

Artikel 69

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

Artikel 69, akkerbouwgewassen

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

Artikel 69, rijst

 

 

 

 

 

 

150

 

 

Artikel 69, rundvlees

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

Artikel 69, schapen en geiten

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


BIJLAGE III

BEGROTINGSMAXIMA VOOR OP GROND VAN ARTIKEL 70 VAN VERORDENING (EG) Nr. 1782/2003 TE VERLENEN RECHTSTREEKSE BETALINGEN

Kalenderjaar 2005

(× 1000 EUR)

 

België

Italië

Portugal

Artikel 70, lid 1, onder a)

Productiesteun voor zaaizaad

1 397 (1)

13 321

272

Artikel 70, lid 1, onder b)

Betalingen voor akkerbouwgewassen

 

 

1 871


(1)  De steun voor Triticum spelta L. (100 %) en de steun voor Linum usitatissimum L. (vezelvlas) (100 %) worden van de bedrijfstoeslagregeling uitgesloten.


BIJLAGE IV

BEGROTINGSMAXIMA VOOR OP GROND VAN ARTIKEL 71 VAN VERORDENING (EG) Nr. 1782/2003 TE VERLENEN RECHTSTREEKSE BETALINGEN

Kalenderjaar 2005

(1000 EUR)

 

Griekenland

Finland

Frankrijk (1)

Malta

Nederland

Slovenië

Spanje (1)

Areaalbetalingen voor akkerbouwgewassen 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Areaalbetalingen voor akkerbouwgewassen 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Specifieke regionale steun voor akkerbouwgewassen 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Toeslag voor durumtarwe (291 EUR/ha) en specifiek steunbedrag voor durumtarwe in niet-traditionele productiegebieden (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Steun voor zaaddragende leguminosen

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Steun voor zaaddragende leguminosen, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Steun voor zaaizaad

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Zoogkoeienpremie

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Aanvullende zoogkoeienpremie

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Speciale premie voor mannelijke runderen

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Slachtpremie, volwassen runderen

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Slachtpremie, kalveren

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Extensiveringsbedrag in de sector rundvlees

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Extra betalingen aan rundvleesproducenten

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Ooien- en geitenpremie

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Aanvullende ooien- en geitenpremie

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Extra betalingen aan schapen- en geitenhouders

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Betalingen aan zetmeelaardappelproducenten (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Areaalsteun voor rijst (102 EUR/t)

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Areaalsteun voor rijst (102 EUR/t), Franse overzeese departementen

 

 

3 053

 

 

 

 

Inkomenssteun voor gedroogde voedergewassen

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Aanvullende premies in de sectoren rund- en schapenvlees op de Egeïsche eilanden

1 000

 

 

 

 

 

 

Areaalsteun voor hop

 

 

398

 

 

298

375


(1)  Afgetrokken is de steun die overeenstemt met de premies die in de referentiejaren 2000-2002 in de ultraperifere regio’s zijn betaald in sectoren van de dierlijke productie.


BIJLAGE V

BEGROTINGSMAXIMA VOOR DE BEDRIJFSTOESLAGREGELING IN DE RESPECTIEVE LIDSTATEN EN REGIO’S

Kalenderjaar 2005

(1000 EUR)

Lidstaat en eventueel regio

 

BELGIË (3)

 

Vlaanderen

 

Wallonië

306 318

DENEMARKEN

909 429

DUITSLAND (3)

 

Baden-Württemberg

 

Beieren

 

Brandenburg en Berlijn

 

Hessen

 

Nedersaksen en Bremen

 

Mecklenburg-Voorpommeren

 

Noord-Rijnland-Westfalen

 

Rijnland-Palts

 

Saarland

 

Saksen

 

Saksen-Anhalt

 

Sleeswijk-Holstein en Hamburg

 

Thüringen

5 145 726

IERLAND

1 260 142

ITALIË

2 345 849

LUXEMBURG

33 414

OOSTENRIJK

519 863

PORTUGAL (1)  (2)

302 562

ZWEDEN (3)

 

Regio 1

 

Regio 2

 

Regio 3

 

Regio 4

 

Regio 5

597 073

VERENIGD KONINKRIJK (3)

 

Engeland 1

 

Engeland 2

 

Engeland 3

 

Schotland

 

Wales

 

Noord-Ierland

3 667 728


(1)  Afgetrokken is de steun die overeenstemt met de premies die in de referentiejaren 2000-2002 in de ultraperifere regio’s zijn betaald in sectoren van de dierlijke productie.

(2)  10 000 zoogkoeienpremies en aanvullende zoogkoeienpremies die overeenkomstig artikel 147, punt 3), onder b), van Verordening (EG) nr. 1782/2003 zijn overgedragen aan de Azoren, zijn afgetrokken.

(3)  Deze maxima moeten worden uitgesplitst in de overeenkomstig artikel 3 van de onderhavige verordening meegedeelde regionale maxima.


BIJLAGE VI

JAARLIJKSE MAXIMUMBEDRAGEN VOOR DE REGELING INZAKE ÉÉN ENKELE AREAALBETALING

Kalenderjaar 2005

(1000 EUR)

Lidstaat

 

Tsjechië

249 296

Estland

27 908

Hongarije

375 431

Letland

38 995

Litouwen

104 346

Polen

823 166

Slowakije

106 959

Cyprus

14 274


Top