EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0110

Verordening (EG) nr. 110/2005 van de Commissie van 24 januari 2005 betreffende de toekenning van de compenserende vergoeding aan de producentenorganisaties voor in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2003 aan de verwerkende industrie geleverde tonijn

OJ L 21, 25.1.2005, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/110/oj

25.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 21/5


VERORDENING (EG) Nr. 110/2005 VAN DE COMMISSIE

van 24 januari 2005

betreffende de toekenning van de compenserende vergoeding aan de producentenorganisaties voor in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2003 aan de verwerkende industrie geleverde tonijn

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (1), en met name op artikel 27, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De in artikel 27 van Verordening (EG) nr. 104/2000 bedoelde compenserende vergoeding wordt op bepaalde voorwaarden aan de organisaties van tonijnproducenten uit de Gemeenschap toegekend voor de hoeveelheden tonijn die aan de verwerkende industrie werden geleverd in het kalenderkwartaal waarop de prijsconstateringen betrekking hadden, wanneer zowel de driemaandelijkse gemiddelde verkoopprijs op de interne markt als de invoerprijs, in voorkomend geval vermeerderd met de compenserende heffing die erop was toegepast, lager was dan 87 % van de communautaire productieprijs voor het betrokken product.

(2)

Uit het onderzoek van de situatie op de interne markt is gebleken dat in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2003 de in artikel 27 van Verordening (EG) nr. 104/2000 bedoelde driemaandelijkse gemiddelde verkoopprijs en invoerprijs voor geelvintonijn (Thunnus albacares) met een gewicht van meer dan 10 kg per stuk lager waren dan 87 % van de geldende communautaire productieprijs die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2346/2002 van de Raad (2).

(3)

Ter bepaling van het recht op de vergoeding dient te worden uitgegaan van de verkopen waarvoor in het betrokken kwartaal facturen zijn opgesteld en die in aanmerking zijn genomen voor de berekening van de maandelijkse gemiddelde verkoopprijs zoals bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2183/2001 van de Commissie (3).

(4)

De vergoeding zoals bedoeld in artikel 27, lid 2, van Verordening (EG) nr. 104/2000 mag in geen geval meer bedragen dan het verschil tussen de interventiedrempel en de gemiddelde verkoopprijs van het betrokken product op de interne markt, of dan een forfaitair bedrag dat gelijk is aan 12 % van die drempel.

(5)

De hoeveelheden waarvoor de in artikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 104/2000 bedoelde vergoeding mag worden toegekend, mogen in geen geval groter zijn dan de in lid 3 van dat artikel voor het betrokken kwartaal vastgestelde hoeveelheden.

(6)

Voor geelvintonijn (Thunnus albacares) met een gewicht van meer dan 10 kg per stuk zijn de hoeveelheden die in het betrokken kwartaal aan de op het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde verwerkende bedrijven zijn verkocht en geleverd, groter dan de hoeveelheden die in het overeenkomstige kwartaal van de laatste drie visseizoenen zijn verkocht en geleverd. Aangezien deze hoeveelheden het in artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 104/2000 vastgestelde maximum overschrijden, moeten de totale hoeveelheden van die producten die voor vergoeding in aanmerking komen, worden begrensd.

(7)

De verdeling over de producentenorganisaties van de hoeveelheden die voor vergoeding in aanmerking komen, moet worden bepaald naar verhouding van hun productie in hetzelfde kwartaal van de visseizoenen 2000, 2001 en 2002, met inachtneming van de maxima die overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 104/2000 gelden voor de berekening van de aan elke producentenorganisatie toe te kennen vergoeding.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor visserijproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 27 van Verordening (EG) nr. 104/2000 bedoelde compenserende vergoeding wordt voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2003, met inachtneming van de volgende maxima, toegekend voor de volgende producten:

Product

Maximumbedrag van de vergoeding

(EUR/t)

Geelvintonijn (Thunnus albacares) met een gewicht van meer dan 10 kg per stuk

24

Artikel 2

1.   De totale hoeveelheid waarvoor deze compenserende vergoeding wordt toegekend, bedraagt:

voor geelvintonijn (Thunnus albacares) met een gewicht van meer dan 10 kg per stuk: 11 433,536 t.

2.   De totale hoeveelheid wordt over de betrokken producentenorganisaties verdeeld zoals is aangegeven in de bijlage.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 januari 2005.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22.

(2)  PB L 351 van 28.12.2002, blz. 3.

(3)  PB L 293 van 10.11.2001, blz. 11.


BIJLAGE

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 104/2000 berekende verdeling over de producentenorganisaties van de voor de compenserende vergoeding in aanmerking komende hoeveelheden tonijn voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2003, uitgesplitst per vergoedingspercentage

(t)

Geelvintonijn (Thunnus albacares) met een gewicht van meer dan 10 kg per stuk

Hoeveelheden met een vergoeding van 100 % (artikel 27, lid 4, eerste streepje)

Hoeveelheden met een vergoeding van 50 % (artikel 27, lid 4, tweede streepje)

Totale, voor vergoeding in aanmerking komende hoeveelheden (artikel 27, lid 4, eerste en tweede streepje)

Opagac

1 880,530

0

1 880,530

OPTUC

3 837,843

445,778

4 283,621

OP 42 (CAN.)

0

0

0

Orthongel

4 720,123

549,262

5 269,385

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Totaal EU

10 438,496

995,040

11 433,536


Top