EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2250

Verordening (EG) nr. 2250/2004 van de Commissie van 27 december 2004 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 429/90, (EG) nr. 2571/97, (EG) nr. 174/1999, (EG) nr. 2771/1999, (EG) nr. 2799/1999, (EG) nr. 214/2001, (EG) nr. 580/2004, (EG) nr. 581/2004 en (EG) nr. 582/2004 wat de termijnen voor de indiening van de offertes en de mededeling ervan aan de Commissie betreft

OJ L 381, 28.12.2004, p. 25–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 144–147 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 185 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 185 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2250/oj

28.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 381/25


VERORDENING (EG) Nr. 2250/2004 VAN DE COMMISSIE

van 27 december 2004

tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 429/90, (EG) nr. 2571/97, (EG) nr. 174/1999, (EG) nr. 2771/1999, (EG) nr. 2799/1999, (EG) nr. 214/2001, (EG) nr. 580/2004, (EG) nr. 581/2004 en (EG) nr. 582/2004 wat de termijnen voor de indiening van de offertes en de mededeling ervan aan de Commissie betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op de artikelen 10, 15 en 31,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de volgende verordeningen zijn de termijnen vastgesteld waarbinnen de inschrijvers hun offertes moeten indienen bij de bevoegde autoriteiten en de lidstaten de offertes aan de Commissie moeten meedelen:

Verordening (EEG) nr. 429/90 van de Commissie van 20 februari 1990 betreffende de toekenning, via openbare inschrijving, van steun voor boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (2),

Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15 december 1997 betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (3),

Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (4),

Verordening (EG) nr. 2799/1999 van de Commissie van 17 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder (5),

Verordening (EG) nr. 214/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (6),

Verordening (EG) nr. 580/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 houdende een inschrijvingsprocedure tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten (7),

Verordening (EG) nr. 581/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor bepaalde soorten boter (8), en

Verordening (EG) nr. 582/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor mageremelkpoeder (9).

(2)

Om het systeem van de openbare inschrijvingen soepel te laten werken, en met name de betrokken bevoegde autoriteiten en de diensten van de Commissie voldoende tijd te geven om de gegevens voor elke inschrijving te behandelen, moet de termijn waarbinnen de marktdeelnemers de offertes moeten indienen en de bevoegde autoriteiten de gegevens aan de Commissie moeten meedelen, worden vervroegd.

(3)

Met het oog op het minimaliseren van het speculatiegevaar dat samenhangt met de vervroegde indiening van offertes in het kader van de in de Verordeningen (EG) nr. 581/2004 en (EG) nr. 582/2004 vastgestelde inschrijvingsprocedure moet het onmogelijk worden gemaakt om na de termijn voor indiening van offertes nog over te gaan tot voorfixatie van uitvoerrestituties overeenkomstig Verordening (EG) nr. 174/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten (10).

(4)

De Verordeningen (EEG) nr. 429/90, (EG) nr. 2571/97, (EG) nr. 174/1999, (EG) nr. 2771/1999, (EG) nr. 2799/1999, (EG) nr. 214/2001, (EG) nr. 580/2004, (EG) nr. 581/2004 en (EG) nr. 582/2004 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 429/90 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Lid 2 wordt vervangen door:

„2.   De termijn voor het indienen van de offertes voor deze bijzondere inschrijvingen loopt af op de tweede en de vierde dinsdag van iedere maand om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), met uitzondering van de tweede dinsdag in augustus en vierde dinsdag in december. Wanneer de betrokken dinsdag een feestdag is, loopt de termijn af op de laatste werkdag die daaraan voorafgaat, om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).”.

2.

Het volgende lid 4 wordt toegevoegd:

„4.   Op de dag waarop de in artikel 3, lid 2, bedoelde termijn verstrijkt, delen de lidstaten aan de Commissie mee op welke hoeveelheden en prijzen de offertes van de inschrijvers betrekking hebben.

Indien geen offertes zijn ingediend, delen de lidstaten dit binnen dezelfde termijn aan de Commissie mee.”.

Artikel 2

Artikel 14 van Verordening (EG) nr. 2571/97 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Lid 2 wordt vervangen door:

„2.   De termijn voor het indienen van de offertes voor deze bijzondere inschrijvingen loopt af op de tweede en de vierde dinsdag van iedere maand om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), met uitzondering van de tweede dinsdag in augustus en vierde dinsdag in december. Wanneer de betrokken dinsdag een feestdag is, loopt de termijn af op de laatste werkdag die daaraan voorafgaat, om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).”.

2.

Het volgende lid 3 wordt toegevoegd:

„3.   Op de dag waarop de in artikel 14, lid 2, bedoelde termijn verstrijkt, delen de lidstaten aan de Commissie mee op welke hoeveelheden en prijzen de offertes van de inschrijvers betrekking hebben.

Indien geen offertes zijn ingediend, delen de lidstaten dit binnen dezelfde termijn aan de Commissie mee, indien in de betrokken lidstaat boter beschikbaar is voor de verkoop.”.

Artikel 3

Artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 174/1999 wordt vervangen door:

„3.   Met betrekking tot certificaataanvragen voor alle in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad (11) genoemde producten, die overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie (12) zijn ingediend op de woensdag en de donderdag volgende op het einde van de inschrijvingsperiode zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 581/2004 van de Commissie (13) en artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 582/2004 van de Commissie (14), wordt de op die donderdag volgende werkdag als de datum van indiening beschouwd.”.

Artikel 4

Verordening (EG) nr. 2771/1999 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 16, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   De termijn voor het indienen van de offertes voor deze bijzondere inschrijvingen loopt af op de tweede en de vierde dinsdag van iedere maand om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), met uitzondering van de tweede dinsdag in augustus. Wanneer de betrokken dinsdag een feestdag is, loopt de termijn af op de laatste werkdag die daaraan voorafgaat, om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).”.

2.

Artikel 17 ter, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Op de dag waarop de in artikel 16, lid 3, bedoelde termijn verstrijkt, delen de lidstaten aan de Commissie mee op welke hoeveelheden en prijzen de offertes van de inschrijvers betrekking hebben.

Indien geen offertes zijn ingediend, delen de lidstaten dit binnen dezelfde termijn aan de Commissie mee.”.

3.

Artikel 22, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   De termijn voor het indienen van de offertes voor deze bijzondere inschrijvingen loopt af op de tweede en de vierde dinsdag van iedere maand om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), met uitzondering van de tweede dinsdag in augustus en vierde dinsdag in december. Wanneer de betrokken dinsdag een feestdag is, loopt de termijn af op de laatste werkdag die daaraan voorafgaat, om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).”.

4.

Artikel 24 bis, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Op de dag waarop de in artikel 22, lid 2, bedoelde termijn verstrijkt, delen de lidstaten aan de Commissie mee op welke hoeveelheden en prijzen de offertes van de inschrijvers betrekking hebben.

Indien geen offertes zijn ingediend, delen de lidstaten dit binnen dezelfde termijn aan de Commissie mee, indien in de betrokken lidstaat boter beschikbaar is voor de verkoop.”.

Artikel 5

Verordening (EG) nr. 2799/1999 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 27, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   De termijn voor het indienen van de biedingen voor deze bijzondere inschrijvingen loopt af op de tweede en de vierde dinsdag van iedere maand om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), met uitzondering van de tweede dinsdag in augustus en vierde dinsdag in december. Wanneer de betrokken dinsdag een feestdag is, loopt de termijn af op de laatste werkdag die daaraan voorafgaat, om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).”.

2.

In artikel 30, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Indien geen biedingen zijn ingediend, delen de lidstaten dit binnen dezelfde termijn aan de Commissie mee, indien in de betrokken lidstaat mageremelkpoeder beschikbaar is voor de verkoop.”.

Artikel 6

Verordening (EG) nr. 214/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 14, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   De termijn voor het indienen van de offertes voor deze bijzondere inschrijvingen loopt af op de tweede en de vierde dinsdag van iedere maand om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), met uitzondering van de tweede dinsdag in augustus. Wanneer de betrokken dinsdag een feestdag is, loopt de termijn af op de laatste werkdag die daaraan voorafgaat, om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).”.

2)

Artikel 17, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   Op de dag waarop de in artikel 14, lid 2, bedoelde termijn verstrijkt, delen de lidstaten aan de Commissie mee op welke hoeveelheden en prijzen de offertes van de inschrijvers betrekking hebben.

Indien geen offertes zijn ingediend, delen de lidstaten dit binnen dezelfde termijn aan de Commissie mee.”.

3.

Artikel 22, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   De termijn voor het indienen van de offertes voor deze bijzondere inschrijvingen loopt af op de tweede en de vierde dinsdag van iedere maand om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), met uitzondering van de tweede dinsdag in augustus en vierde dinsdag in december. Wanneer de betrokken dinsdag een feestdag is, loopt de termijn af op de laatste werkdag die daaraan voorafgaat, om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).”.

4.

Artikel 24 bis, lid 1, derde alinea, wordt vervangen door:

„Indien geen offertes zijn ingediend, delen de lidstaten dit binnen dezelfde termijn aan de Commissie mee, indien in de betrokken lidstaat mageremelkpoeder beschikbaar is voor de verkoop.”.

Artikel 7

Artikel 4, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 580/2004 wordt vervangen door:

„Binnen drie uur na afloop van elke inschrijvingsperiode delen de lidstaten de Commissie alle geldige offertes overeenkomstig het model in de bijlage mee, zonder de inschrijvers met name te noemen.”.

Artikel 8

Artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 581/2004 wordt vervangen door:

„2.   Elke inschrijvingsperiode begint om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de eerste en de derde dinsdag van de maand, met uitzondering van de eerste dinsdag in augustus en de derde dinsdag in december. Indien de betrokken dinsdag een feestdag is, begint de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de volgende werkdag.

Elke inschrijvingsperiode eindigt om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de tweede en de vierde dinsdag van de maand, met uitzondering van de tweede dinsdag in augustus en de vierde dinsdag in december. Indien de betrokken dinsdag een feestdag is, eindigt de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de voorgaande werkdag.”.

Artikel 9

Artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 582/2004 wordt vervangen door:

„2.   Elke inschrijvingsperiode begint om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de eerste en de derde dinsdag van de maand, met uitzondering van de eerste dinsdag in augustus en de derde dinsdag in december. Indien de betrokken dinsdag een feestdag is, begint de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de volgende werkdag.

Elke inschrijvingsperiode eindigt om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de tweede en de vierde dinsdag van de maand, met uitzondering van de tweede dinsdag in augustus en de vierde dinsdag in december. Indien de betrokken dinsdag een feestdag is, eindigt de periode om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de voorgaande werkdag.”.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 december 2004.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 45 van 21.2.1990, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 921/2004 (PB L 163 van 30.4.2004, blz. 94).

(3)  PB L 350 van 20.12.1997, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 921/2004.

(4)  PB L 333 van 24.12.1999, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1932/2004 (PB L 333 van 9.11.2004, blz. 4).

(5)  PB L 340 van 31.12.1999, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1992/2004 (PB L 344 van 20.11.2004, blz. 11).

(6)  PB L 37 van 7.2.2001, blz. 100. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1838/2004 (PB L 322 van 23.10.2004, blz. 3).

(7)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 58.

(8)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 64.

(9)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 67.

(10)  PB L 20 van 27.1.1999, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1846/2004 (PB L 322 van 23.10.2004, blz. 16).

(11)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

(12)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.

(13)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 64.

(14)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 67.


Top