EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0739

2004/739/GBVB:Besluit BiH/3/2004 van het Politiek en Veiligheidscomité van 29 september 2004 tot instelling van het Comité van contribuanten aan de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina

OJ L 325, 28.10.2004, p. 64–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 44–46 (MT)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/739/oj

28.10.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 325/64


BESLUIT BiH/3/2004 VAN HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ

van 29 september 2004

tot instelling van het Comité van contribuanten aan de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina

(2004/739/GBVB)

HET POLITIEK EN VEILIGHEIDSCOMITÉ,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 25, derde alinea,

Gelet op Gemeenschappelijk Optreden 2004/570/GBVB van de Raad van 12 juli 2004 inzake de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina (1), en met name op artikel 11, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 11 van Gemeenschappelijk Optreden 2004/570/GBVB heeft de Raad het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) gemachtigd de nodige besluiten te nemen betreffende de instelling van een Comité van contribuanten aan de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina.

(2)

In de conclusies van de Europese Raad van Nice (7, 8 en 9 december 2000) en Brussel (24 en 25 oktober 2002) zijn de regelingen vastgelegd voor de deelneming van derde staten aan crisisbeheersingsoperaties en voor de instelling van een Comité van contribuanten.

(3)

Het Comité van contribuanten zal een essentiële rol vervullen bij de dagelijkse leiding van de operatie; het comité zal het voornaamste forum vormen waarin de contribuerende staten gezamenlijk problemen in verband met de inzet van hun troepen bij de operatie bespreken; het Politiek en Veiligheidscomité, dat de politieke controle en de strategische leiding van de operatie uitoefent, zal met de opvattingen van het Comité van contribuanten rekening houden.

(4)

Overeenkomstig artikel 6 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de uitwerking en uitvoering van besluiten en acties van de Europese Unie die gevolgen hebben op defensiegebied. Denemarken neemt derhalve niet deel aan de financiering van de operatie.

(5)

De Europese Raad van Kopenhagen van 12 en 13 december 2002 heeft een verklaring aangenomen waarin staat dat de Berlijn Plus-regeling en de uitvoering daarvan slechts van toepassing zullen zijn op de lidstaten van de EU die ook ofwel NAVO-leden zijn ofwel partijen bij het partnerschap voor de vrede, en die derhalve bilaterale veiligheidsovereenkomsten met de NAVO hebben gesloten,

BESLUIT:

Artikel 1

Instelling

Er wordt een Comité van contribuanten aan de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina (hierna het CvC genoemd) ingesteld.

Artikel 2

Taken

Het mandaat van het CvC is vastgelegd in de conclusies van de Europese Raad van Nice (7, 8 en 9 december 2000) en Brussel (24 en 25 oktober 2002).

Artikel 3

Samenstelling

1.   Het CvC bestaat uit:

de lidstaten die deelnemen aan EU-operaties die met gemeenschappelijke NAVO-middelen en -capaciteiten worden uitgevoerd, alsmede Denemarken,

vertegenwoordigers van de in de bijlage vermelde derde staten die aan de operatie deelnemen en een aanzienlijke militaire bijdrage leveren, alsmede vertegenwoordigers van andere derde staten.

2.   Ook de directeur-generaal van de Militaire Staf van de EU en de operationeel commandant van de EU zijn gerechtigd op vergaderingen van het CvC aanwezig te zijn of zich daar te laten vertegenwoordigen.

Artikel 4

Voorzitterschap

In overeenstemming met de conclusies van Nice en onverminderd de prerogatieven van het voorzittende land wordt het CvC voor deze operatie voorgezeten door de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger of diens vertegenwoordiger in nauw overleg met het voorzittende land, bijgestaan door de voorzitter van het militair comité van de Europese Unie (CEUMC) of diens vertegenwoordiger.

Artikel 5

Vergaderingen

1.   Het CvC wordt door het voorzitterschap regelmatig bijeengeroepen. Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen op initiatief van het voorzitterschap of op verzoek van een lid spoedvergaderingen worden bijeengeroepen.

2.   Het voorzitterschap verspreidt voorafgaand aan de vergadering een voorlopige agenda en alle daarop betrekking hebbende documenten. De notulen worden na elke vergadering verspreid.

3.   In voorkomend geval kunnen vertegenwoordigers van de Commissie en anderen worden uitgenodigd voor relevante gedeelten van de besprekingen.

Artikel 6

Procedure

1.   Behalve in het in lid 3 genoemde geval en onverminderd de bevoegdheden van het Politiek en Veiligheidscomité en de verantwoordelijkheden van de operationeel commandant van de EU,

is eenparigheid van stemmen van de vertegenwoordigers van de staten die aan de operatie bijdragen vereist wanneer het CvC besluiten neemt over de dagelijkse leiding van de operatie;

is eenparigheid van stemmen van de leden van het CvC vereist wanneer het CvC aanbevelingen doet over eventuele bijstellingen van de operationele planning, alsook van de doelstellingen.

Onthouding van een lid vormt geen beletsel voor eenparigheid van stemmen.

2.   Het voorzitterschap stelt vast dat de meerderheid van de vertegenwoordigers van de staten die gerechtigd zijn om aan de beraadslagingen deel te nemen, aanwezig is.

3.   Alle procedurekwesties worden geregeld met een gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige leden.

4.   Denemarken neemt niet deel aan de besluiten van het CvC.

Artikel 7

Geheimhouding

1.   De beveiligingsvoorschriften van de Raad zijn van toepassing op de vergaderingen en notulen van het CvC. Vertegenwoordigers in het CvC dienen met name over passende machtigingen te beschikken.

2.   De beraadslagingen van het CvC vallen onder de geheimhoudingsplicht, tenzij het CvC met eenparigheid van stemmen anderszins besluit.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Brussel, 29 september 2004.

Voor het Politiek en Veiligheidscomité

De voorzitter

A. HAMER


(1)  PB L 252 van 28.7.2004, blz. 10.


BIJLAGE

LIJST VAN DERDE STATEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, LID 1

Argentinië

Bulgarije

Canada

Chili

Marokko

Nieuw-Zeeland

Noorwegen

Roemenië

Zwitserland

Turkije


Top