EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1777

Verordening (EG) nr. 1777/2004 van de Commissie van 14 oktober 2004 houdende aanpassing van Verordening (EG) nr. 2342/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot de premieregelingen in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

OJ L 316, 15.10.2004, p. 66–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1777/oj

15.10.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 316/66


VERORDENING (EG) Nr. 1777/2004 VAN DE COMMISSIE

van 14 oktober 2004

houdende aanpassing van Verordening (EG) nr. 2342/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot de premieregelingen in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Lithouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije,

Gelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 57, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2342/1999 van de Commissie (1) moet op een aantal punten worden aangepast in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (hierna de „nieuwe lidstaten” genoemd).

(2)

In artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de lidstaten de Commissie vóór een bepaalde datum in kennis moeten stellen van hun besluit hun grondgebied in regio’s in te delen of de binnen hun grondgebied bestaande regio’s te wijzigen. Bepaald dient te worden op welke datum de nieuwe lidstaten die informatie voor het jaar 2004 uiterlijk moeten verstrekken.

(3)

In artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de lidstaten de Commissie vóór een bepaalde datum in kennis moeten stellen van hun besluit het maximumaantal van 90 dieren per bedrijf en per leeftijdstranche te wijzigen of niet toe te passen. Vóór dezelfde datum moeten zij de Commissie in voorkomend geval in kennis stellen van het minimumaantal dieren per bedrijf waarop de evenredige vermindering niet wordt toegepast als het niet wordt overschreden. Bepaald dient te worden op welke datum de nieuwe lidstaten die informatie voor het jaar 2004 uiterlijk moeten verstrekken.

(4)

In artikel 10 van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de lidstaten de Commissie vóór een bepaalde datum in kennis moeten stellen van hun besluit het bij hoofdstuk I, afdeling 2, van die verordening vastgestelde systeem toe te passen. Bepaald dient te worden op welke datum de nieuwe lidstaten die informatie voor het jaar 2004 uiterlijk moeten verstrekken.

(5)

In artikel 11, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de Commissie besluit in welke lidstaten de seizoencorrectiepremie kan worden toegekend voor het volgende kalenderjaar. Rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid dat nieuwe lidstaten voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (2). In artikel 11, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de lidstaten de Commissie vóór een bepaalde datum in kennis moeten stellen van hun besluit artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1254/1999 toe te passen. Bepaald dient te worden op welke datum de nieuwe lidstaten die informatie voor het jaar 2004 uiterlijk moeten verstrekken.

(6)

In artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de lidstaten de Commissie vóór een bepaalde datum in kennis moeten stellen van hun besluit het in artikel 6, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1254/1999 vastgestelde maximum voor de individuele referentiehoeveelheid te wijzigen of niet toe te passen. Bepaald dient te worden op welke datum de nieuwe lidstaten die informatie voor het jaar 2004 uiterlijk moeten verstrekken.

(7)

In artikel 21, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de lidstaten de Commissie diverse gegevens met betrekking tot de zoogkoeienpremie moeten verstrekken. Bepaald dient te worden op welke datum de nieuwe lidstaten die informatie voor het jaar 2004 uiterlijk moeten verstrekken.

(8)

In artikel 29, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de Commissie besluit welke lidstaten aan de bij artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1254/1999 vastgestelde voorwaarden voldoen. Rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid dat nieuwe lidstaten aan die voorwaarden voldoen. In artikel 29, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de betrokken lidstaten de Commissie vóór een bepaalde datum in kennis moeten stellen van hun voornemen de bij artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 vastgestelde regeling al dan niet toe te passen. Bepaald dient te worden op welke datum de nieuwe lidstaten die informatie uiterlijk moeten verstrekken.

(9)

In artikel 29, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de betrokken lidstaten de Commissie vóór een bepaalde datum in kennis moeten stellen van de vastgestelde criteria. Bepaald dient te worden op welke datum de nieuwe lidstaten die informatie voor het jaar 2004 uiterlijk moeten verstrekken.

(10)

In artikel 32, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de lidstaten de Commissie vóór een bepaalde datum moeten meedelen welke definitie van „grasland” zij voor de toepassing van artikel 13, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 1254/1999 gebruiken. Bepaald dient te worden op welke datum de nieuwe lidstaten die informatie uiterlijk moeten verstrekken.

(11)

In artikel 32, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de Commissie besluit welke lidstaten voldoen aan de bij artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1254/1999 vastgestelde voorwaarden. Rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid dat nieuwe lidstaten aan die voorwaarden voldoen.

(12)

In artikel 32, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat een producent die op grond van lid 6 van dat artikel in aanmerking wenst te komen voor het extensiveringsbedrag, een bepaald aantal melkkoeien moet houden gedurende een periode van ten minste zes opeenvolgende maanden die ingaat op de dag na die waarop de aanvraag is ingediend. Voor de nieuwe lidstaten moet ten aanzien van de aanhoudperiode van zes maanden rekening worden gehouden met de toetredingsdatum.

(13)

In artikel 32, lid 9, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de lidstaten de Commissie vóór een bepaalde datum in kennis moeten stellen van hun besluit de bij artikel 13, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1254/1999 geboden mogelijkheid toe te passen of niet langer toe te passen. Bepaald dient te worden op welke datum de nieuwe lidstaten die informatie voor het jaar 2004 uiterlijk moeten verstrekken.

(14)

In artikel 35, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de lidstaten de Commissie vóór een bepaalde datum in kennis moeten stellen van hun besluit de bij dat lid 2 vastgestelde afwijking toe te passen. Bepaald dient te worden op welke datum de nieuwe lidstaten die informatie uiterlijk moeten verstrekken.

(15)

In artikel 46, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2342/1999 is bepaald dat de lidstaten de Commissie jaarlijks uiterlijk op een bepaalde datum gegevens moeten verstrekken over het aantal dieren waarvoor de premies zijn aangevraagd. Bepaald dient te worden op welke datum de nieuwe lidstaten die informatie voor het jaar 2004 uiterlijk moeten verstrekken.

(16)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2342/1999 bevat de lijst van de in artikel 14 van die verordening bedoelde runderrassen. In die bijlage moet rekening worden gehouden met de in de nieuwe lidstaten bestaande runderrassen.

(17)

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2342/1999 is de in artikel 18 van die verordening bedoelde gemiddelde melkopbrengst vastgesteld. In die bijlage moet rekening worden gehouden met de in de nieuwe lidstaten geconstateerde gemiddelde melkopbrengsten.

(18)

Verordening (EG) nr. 2342/1999 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Akte van toetreding van de nieuwe lidstaten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2342/1999 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 6, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor het jaar 2004 stellen Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije de Commissie uiterlijk op 30 oktober 2004 van hun besluit zoals bedoeld in de eerste alinea in kennis.”.

2)

Aan artikel 7, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor het jaar 2004 stellen Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije de Commissie uiterlijk op 30 oktober 2004 van hun besluiten zoals bedoeld in de eerste en de tweede alinea in kennis.”.

3)

Aan artikel 10 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor het jaar 2004 stellen Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije de Commissie uiterlijk op 30 oktober 2004 van hun besluit zoals bedoeld in de eerste alinea in kennis.”.

4)

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

a)

na de eerste alinea wordt de volgende alinea ingevoegd:

„Voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije bepaalt de Commissie uiterlijk op 1 november 2004 in welke van die lidstaten de seizoencorrectiepremie kan worden toegekend voor het jaar 2005.”.

b)

de volgende alinea wordt toegevoegd:

„Voor het jaar 2004 stellen Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije de Commissie uiterlijk op 30 oktober 2004 van hun besluit zoals bedoeld in de derde alinea in kennis.”.

5)

Aan artikel 15, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor het jaar 2004 stellen Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije de Commissie uiterlijk op 30 oktober 2004 van hun besluit zoals bedoeld in de eerste alinea in kennis.”.

6)

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije wordt de mededeling zoals bedoeld in de eerste alinea uiterlijk op 30 oktober 2004 gedaan.”.

b)

aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije wordt de oorspronkelijke mededeling zoals bedoeld in de eerste alinea uiterlijk op 30 oktober 2004 gedaan.”.

7)

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de volgende alinea wordt ingevoegd na de eerste alinea:

„Voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije besluit de Commissie uiterlijk op 31 december 2004 welke van die lidstaten voldoen aan de bij artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1254/1999 vastgestelde voorwaarden.”.

ii)

de volgende alinea wordt toegevoegd:

„Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije stellen de Commissie uiterlijk 30 oktober 2004 van hun besluit zoals bedoeld in de derde alinea in kennis.”.

b)

aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor het jaar 2004 wordt voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije de oorspronkelijke mededeling zoals bedoeld in de tweede alinea uiterlijk op 30 oktober 2004 gedaan.”.

8)

Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan lid 5 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije wordt de oorspronkelijke mededeling zoals bedoeld in de eerste alinea uiterlijk op 30 oktober 2004 gedaan.”.

b)

in lid 6 wordt de volgende alinea ingevoegd na de eerste alinea:

„Voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije besluit de Commissie uiterlijk op 31 december 2004 welke van die lidstaten voldoen aan de bij artikel 13, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1254/1999 vastgestelde voorwaarden.”.

c)

in lid 7 wordt de volgende alinea ingevoegd na de tweede alinea:

„In de nieuwe lidstaten moeten de aanvragen voor het jaar 2004 worden ingediend binnen een door de lidstaat vast te stellen totale periode van zes maanden die in 2005 mag eindigen.”.

d)

aan lid 9 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor het jaar 2004 stellen Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije de Commissie uiterlijk op 30 oktober 2004 van hun besluit zoals bedoeld in de eerste alinea in kennis.”.

9)

In artikel 35, lid 2, wordt de volgende alinea ingevoegd na de derde alinea:

„Voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije wordt, indien deze lidstaten besluiten het bepaalde in dit lid toe te passen, de oorspronkelijke mededeling zoals bedoeld in de derde alinea uiterlijk op 30 oktober 2004 gedaan.”.

10)

Aan artikel 46, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije delen de in de eerste alinea, onder a) tot en met d), bedoelde gegevens over de periode van mei tot en met december 2004 uiterlijk op 1 maart 2005 aan de Commissie mee.”.

11)

Bijlage I wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening.

12)

Bijlage II wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 oktober 2004.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 281 van 4.11.1999, blz. 30. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1473/2003 (PB L 211 van 21.8.2003, blz. 12).

(2)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).


BIJLAGE I

„BIJLAGE I

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 14 BEDOELDE RUNDERRASSEN

Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne Pie-noire

Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.”


BIJLAGE II

„BIJLAGE II

IN ARTIKEL 18 BEDOELDE GEMIDDELDE MELKOPBRENGST

(in kg)

België

5 450

Tsjechië

5 682

Denemarken

6 800

Duitsland

5 800

Estland

5 608

Griekenland

4 250

Spanje

4 650

Frankrijk

5 550

Ierland

4 100

Italië

5 150

Cyprus

6 559

Letland

4 796

Litouwen

4 970

Luxemburg

5 700

Hongarije

6 666

Malta

 

Nederland

6 800

Oostenrijk

4 650

Polen

3 913

Portugal

5 100

Slovenië

4 787

Slowakije

5 006

Finland

6 400

Zweden

7 150

Verenigd Koninkrijk

5 900”


Top