EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0545

2004/545/EG: Beschikking van de Commissie van 8 juli 2004 inzake de harmonisatie van het radiospectrum in de 79 GHz-band voor gebruik door kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 2591)(Voor de EER relevante tekst)

OJ L 267M , 12.10.2005, p. 34–35 (MT)
OJ L 241, 13.7.2004, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 124 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 124 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 104 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/545/oj

13.7.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 241/66


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 2004

inzake de harmonisatie van het radiospectrum in de 79 GHz-band voor gebruik door kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen in de Gemeenschap

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 2591)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/545/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking) (1), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In haar mededeling aan de Raad en het Europees Parlement van 15 september 2003, getiteld „Informatie- en communicatietechnologie voor veilige en intelligente voertuigen” (2), heeft de Commissie aangekondigd voornemens te zijn de verkeersveiligheid in Europa te verbeteren door middel van het eSafety-initiatief. Een dergelijke verbetering kan in het bijzonder worden bereikt door gebruik te maken van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en intelligente verkeersveiligheidssystemen, zoals kortbereikradarapparatuur (SRR) voor motorvoertuigen. Voorts heeft de Raad in zijn conclusies van 5 december 2003 (3) met betrekking tot de verkeersveiligheid het verzoek gedaan de verkeersveiligheid te verbeteren door de bevordering van nieuwe technologieën zoals elektronische veiligheidssystemen.

(2)

Voor een snelle en gecoördineerde ontwikkeling en introductie van kortbereikradar in de Gemeenschap is het noodzakelijk dat geharmoniseerde radiofrequentiebanden onverwijld op stabiele en permanente basis beschikbaar worden gesteld, zodat de industrie het vertrouwen krijgt dat nodig is om de noodzakelijke investeringen te doen.

(3)

Met het oog op een dergelijke harmonisatie heeft de Commissie op 5 augustus 2003 de Europese Conferentie van PTT-administraties (CEPT) uit hoofde van artikel 4, lid 2, van Besluit 676/2002/EG een mandaat (4) gegeven voor de harmonisatie van radiospectrum ter bevordering van de gecoördineerde introductie van kortbereikradarsystemen (SRR) voor motorvoertuigen in de EU.

(4)

Naar aanleiding van dat mandaat heeft de CEPT, via haar Comité voor elektronische communicatie („het ECC”), de 79 GHz-band aangewezen als de meest geschikte band voor de ontwikkeling en introductie van kortbereikradar op lange termijn of op permanente basis. Het ECC heeft geconcludeerd dat de exploitatie van de band dient te geschieden op interferentievrije en onbeschermde basis, conform het Radioreglement van de Internationale Telecommunicatie-unie en de technische specificaties die door het ECC in zijn besluit van 19 maart 2004 zijn vastgelegd.

(5)

De resultaten van de werkzaamheden naar aanleiding van het aan de CEPT gegeven mandaat inzake de aanwijzing van een voor de lange termijn geschikte of permanente band voor kortbereikradar zijn aanvaardbaar en dienen in de Gemeenschap te worden toegepast teneinde ervoor te zorgen dat het voor de totstandbrenging en de goede werking van de interne markt noodzakelijke radiospectrum beschikbaar wordt gesteld en doelmatig wordt gebruikt. Het gebruik van kortbereikradar in de 79 GHz-band dient daarom zo snel mogelijk doch uiterlijk op 1 januari 2005 te worden toegestaan teneinde de industrie te stimuleren om voor die frequentieband geschikte kortbereikradarapparatuur te ontwikkelen, te vervaardigen en op de markt te brengen.

(6)

Bij het gebruik van kortbereikradar dienen de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en andere personen te worden beschermd, waartoe met name rekening dient te worden gehouden met Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz-300 GHz (5), alsmede met artikel 3, lid 1, onder a), van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (6).

(7)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Radiospectrumcomité,

DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het doel van deze beschikking is de harmonisatie van de voorwaarden voor de beschikbaarstelling en het doelmatig gebruik van de 79 GHz-band van het radiospectrum ten behoeve van kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen.

Artikel 2

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a)

„79 GHz-band van het radiospectrum”: het frequentiebereik tussen 77 en 81 Gigahertz;

b)

„kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen”: in motorvoertuigen aangebrachte apparatuur waarmee radartoepassingen worden gerealiseerd ter vermindering van de gevolgen van botsingen en ter verhoging van de verkeersveiligheid;

c)

„op interferentievrije en onbeschermde basis”: er mag geen schadelijke interferentie voor andere gebruikers van de band worden veroorzaakt en er kan geen aanspraak worden gemaakt op bescherming tegen schadelijke interferentie die door andere systemen of exploitanten van diensten in dezelfde band wordt veroorzaakt.

Artikel 3

De 79 GHz-band van het radiospectrum wordt zo snel mogelijk doch uiterlijk op 1 januari 2005 op interferentievrije en onbeschermde basis aangewezen en beschikbaar gesteld voor kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen.

De maximale gemiddelde vermogensdichtheid bedraagt – 3dBm/MHz, effectief isotroop uitgestraald vermogen (e.i.r.p.), met een piekwaarde van 55 dBm e.i.r.p.

De maximale gemiddelde vermogensdichtheid buiten een voertuig als gevolg van het gebruik van kortbereikradarapparatuur mag niet meer bedragen dan – 9dBm/MHz e.i.r.p.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2004.

Voor de Commissie

Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 108 van 24.4.2002, blz. 1.

(2)  COM(2003) 542.

(3)  15058/03 TRANS 307.

(4)  Mandaat voor de CEPT inzake de harmonisatie van het radiospectrum ter bevordering van de gecoördineerde introductie van kortbereikradarsystemen voor auto’s in de EU.

(5)  PB L 199 van 30.7.1999, blz. 59.

(6)  PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).


Top