EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1274

Verordening (EG) nr. 1274/2004 van de Commissie van 12 juli 2004 houdende overgangsmaatregelen voor de verkoop van maximaal 25000 t tarwe en 10000 t maïs uit de nationale veiligheidsvoorraden van Slowakije

OJ L 241, 13.7.2004, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1274/oj

13.7.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 241/5


VERORDENING (EG) Nr. 1274/2004 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 2004

houdende overgangsmaatregelen voor de verkoop van maximaal 25 000 t tarwe en 10 000 t maïs uit de nationale veiligheidsvoorraden van Slowakije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije,

Gelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 41, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1972/2003 van de Commissie van 10 november 2003 betreffende de overgangsmaatregelen die voor het handelsverkeer van landbouwproducten moeten worden vastgesteld wegens de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (1) hebben de Slowaakse autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van hun voornemen om in het kader van een rouleringssysteem maximaal 25 000 t tarwe en 10 000 t maïs uit de nationale veiligheidsvoorraden op de markt te brengen.

(2)

De verkoop van dergelijke hoeveelheden tarwe en maïs dreigt de communautaire markt voor granen te verstoren. Daarom dienen in overgangsmaatregelen verkoopvoorwaarden te worden vastgesteld die vergelijkbaar zijn met die van Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus (2), zodat de marktdeelnemers gelijk worden behandeld en rekening wordt gehouden met de marktomstandigheden.

(3)

Omdat de eventuele heraanleg van die voorraden eveneens de communautaire markt zou kunnen verstoren, dient de Commissie een procedure voor de goedkeuring van de regeling voor die heraanleg vast te stellen.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bij deze verordening worden overgangsbepalingen vastgesteld voor de verkoop van maximaal 25 000 t tarwe en 10 000 t maïs uit de nationale veiligheidsvoorraden die op 1 mei 2004 in het bezit van de Slowaakse autoriteiten waren, en voor de eventuele heraanleg van die voorraden.

Artikel 2

Het met het beheer van de Slowaakse veiligheidsvoorraden belaste agentschap, waarvan de contactgegevens zijn vermeld in de bijlage, biedt de in artikel 1 vermelde hoeveelheden in de periode tot en met 31 augustus 2004 op de communautaire markt te koop aan door middel van een permanente openbare inschrijving.

In deze verordening wordt onder openbare inschrijving verstaan een procedure waarbij de gegadigden met elkaar in concurrentie worden gebracht door middel van een oproep om een bod te doen en waarbij wordt toegewezen aan degene met het gunstigste bod van de biedingen die met deze verordening in overeenstemming zijn.

Artikel 3

Het in artikel 2, eerste alinea, bedoelde agentschap maakt ten minste drie dagen vóór de datum waarop de eerste termijn voor de indiening van biedingen verstrijkt, een bericht van inschrijving bekend.

In het bericht van inschrijving worden met name vastgesteld:

a)

de indieningstermijn voor elke deelinschrijving en het adres waar de biedingen kunnen worden ingediend;

b)

de minimumhoeveelheden waarop de biedingen betrekking moeten hebben;

c)

de te stellen zekerheden en de voorwaarden waarop deze worden vrijgegeven;

d)

de belangrijkste fysieke en technologische kenmerken van de verschillende partijen;

e)

de plaatsen van opslag en de naam en het adres van de opslaghouder;

f)

de betalingsvoorwaarden.

De uiterste datum voor de indiening van de biedingen voor de eerste deelinschrijving is de vijfde werkdag na de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Het in aanmerking genomen bod moet overeenkomen met de prijs die voor een gelijkwaardige kwaliteit en een representatieve hoeveelheid is geconstateerd op de markt van de plaats van opslag of, bij ontstentenis daarvan, op de dichtstbijzijnde markt, in welk geval rekening wordt gehouden met de vervoerskosten. Dit bod mag niet lager zijn dan 108,76 EUR per ton.

Artikel 5

Het in artikel 2, eerste alinea, bedoelde agentschap neemt alle nodige maatregelen om het de gegadigden mogelijk te maken de kwaliteit van de te koop aangeboden granen te beoordelen vóór de indiening van de biedingen.

Artikel 6

Het in artikel 2, eerste alinea, bedoelde agentschap stelt alle inschrijvers onmiddellijk in kennis van het resultaat van hun deelneming aan de inschrijving. Binnen drie werkdagen te rekenen vanaf deze kennisgeving doet dit agentschap de inschrijvers aan wie is toegewezen, een verklaring van toewijzing toekomen, hetzij bij aangetekende brief, hetzij door middel van schriftelijke telecommunicatie.

Artikel 7

Uiterlijk op de dinsdag van de week na het verstrijken van de termijn voor de indiening van de biedingen deelt het in artikel 2, eerste alinea, bedoelde agentschap de Commissie de hoeveelheid en de gemiddelde prijzen van de verschillende verkochte partijen mee.

Artikel 8

De regeling voor de eventuele heraanleg van de in deze verordening bedoelde tarwe- en maïsvoorraden wordt door de Commissie vooraf goedgekeurd, zodat elke verstoring van de communautaire markt in de sector granen wordt voorkomen.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2004.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 293 van 11.11.2003, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 735/2004 (PB L 114 van 21.4.2004, blz. 13).

(2)  PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 777/2004 (PB L 123 van 27.4.2004, blz. 50).


BIJLAGE

In artikel 2 bedoeld agentschap dat is belast met het beheer van de Slowaakse veiligheidsvoorraden:

Administration of the State Material Reserves of the Slovak Republic

Prazska 29, 81263 Bratislava

Tel. (421) 2 57 278 287

Fax: (421) 2 57 278 306.


Top