EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0406

Verordening (EG) nr. 406/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 houdende aanpassing van een aantal verordeningen met betrekking tot de olijfoliesector in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

OJ L 67, 5.3.2004, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 41 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 41 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 41 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 41 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 41 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 41 - 42
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 41 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 41 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 41 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 18 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 18 - 19
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 142 - 143

No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2012; stilzwijgende opheffing door 32012R0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/406/oj

32004R0406

Verordening (EG) nr. 406/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 houdende aanpassing van een aantal verordeningen met betrekking tot de olijfoliesector in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

Publicatieblad Nr. L 067 van 05/03/2004 blz. 0010 - 0011


Verordening (EG) nr. 406/2004 van de Commissie

van 4 maart 2004

houdende aanpassing van een aantal verordeningen met betrekking tot de olijfoliesector in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 57, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie moeten technische wijzigingen worden aangebracht aan een aantal verordeningen van de Commissie met betrekking tot de olijfoliesector.

(2) Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2543/95 van de Commissie van 30 oktober 1995 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen voor de uitvoercertificatenregeling in de sector olijfolie(1) bevat vermeldingen in alle talen van de lidstaten. In deze bepalingen moeten de taalversies van de nieuwe lidstaten worden opgenomen.

(3) Artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 312/2001 van de Commissie van 15 februari 2001 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van olijfolie van oorsprong uit Tunesië en tot afwijking van een aantal bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 1476/95 en (EG) nr. 1291/2000(2) bevat vermeldingen in alle talen van de lidstaten. In deze bepalingen moeten de taalversies van de nieuwe lidstaten worden opgenomen.

(4) In artikel 9, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1019/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 betreffende de handelsnormen voor olijfolie(3) is bepaald dat de lidstaten de Commissie uiterlijk op 31 december 2002 de maatregelen meedelen die nodig zijn om de inachtneming van de genoemde verordening te garanderen, inclusief die ten aanzien van de sanctieregeling. Teneinde de nieuwe lidstaten de mogelijkheid te bieden deze verplichting na te komen, dient voor deze landen een datum na hun toetreding te worden vastgesteld.

(5) De Verordeningen (EG) nr. 2543/95, (EG) nr. 312/2001 en (EG) nr. 1019/2002 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2543/95 wordt de tweede alinea vervangen door:

"In vak 22 van het certificaat wordt ten minste een van de volgende vermeldingen aangebracht:

- Restitución valida por ... toneladas (cantidad por la que se expida en certificado)

- Náhrada platná pro ... tun (mnozství, pro nez je vydána licence).

- Restitutionen omfatter ... tons (den mængde, licensen vedrører).

- Erstattung gültig für ... Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

- Toetust makstakse ... tonni puhul (kogus, mille kohta on litsents välja antud).

- Επιστροφή ισχύουσα για ... τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)

- Refund valid for ... tons (quantity for which the licence is issued)

- Restitution valide pour ... tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)

- Restituzione valida per ... t (quantitativo per il quale il titolo è stato rilasciato)

- Kompensacija paredzeta ... t (daudzums, attieciba uz ko ir izsniegta atlauja)

- Grazinamoji ismoka taikoma ... tonoms (kiekis, kuriam isduota licencija)

- A visszatérítés ... tonnára érvényes (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiállították)

- Rifuzjoni valida gal ... tunnellata (kwantità li galiha gie marug ic-certifikat)

- Restitutie geldig voor ... ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

- Refundacja wazna dla ... ton (ilosc, dla której pozwolenie zostao wydane)

- Restituição válida para ... toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

- Náhrada platná pre ... ton (mnozstvo, na ktoré sa povolenie vydáva)

- Nadomestilo veljavno za ... ton (kolicina, za katero je bilo izdano dovoljenje)

- Tuki on voimassa ... tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)

- Ger rätt till exportbidrag för ... ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats)."

Artikel 2

In artikel 3 van Verordening (EG) nr. 312/2001 wordt lid 2 vervangen door:

"2. In vak 20 van de in artikel 1, lid 2, bedoelde invoercertificaten wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht:

- Derechos de aduana fijados por la Decisión 2000/822/CE del Consejo

- Clo stanovené rozhodnutím Rady 2000/822/ES

- Told fastsat ved Rådets afgørelse 2000/822/EF

- Zoll gemäß Beschluss 2000/822/EG des Rates

- Tollimaks kindlaksmääratud nõukogu otsusega 2000/822/EÜ

- Δασμός που καθορίστηκε από την απόφαση του Συμβουλίου 2000/822/EK

- Customs duty fixed by Council Decision 2000/822/EC

- Droit de douane fixé par la décision 2000/822/CE du Conseil

- Dazio doganale fissato con la decisione 2000/822/CE del Consiglio

- Ar Padomes Lemumu 2000/822/EK noteiktais muitas nodoklis

- Muito mokestis nustatytas Tarybos sprendime 2000/822/EB

- A vámokat a 2000/822/EK tanácsi határozat rögzítette.

- Dazju stabbilit mid-Decizjoni tal-Kunsill nru. 2000/822/EC

- Bij Besluit 2000/822/EG van de Raad vastgesteld douanerecht

- Co ustalone decyzja Rady 2000/822/WE

- Direito aduaneiro fixado pela Decisão 2000/822/CE do Conselho

- Clo stanovené rozhodnutím Rady 2000/822/ES

- Carina, dolocena s Sklepom Sveta 2000/822/ES

- Neuvoston päätöksessä 2000/822/EY vahvistettu tulli

- Tull fastställd genom rådets beslut 2000/822/EG"

Artikel 3

Aan artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1019/2002 wordt de volgende alinea toegevoegd:"Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije delen de Commissie uiterlijk op 31 december 2004 de hiertoe genomen maatregelen mee, alsmede de wijzigingen van die maatregelen vóór het einde van de maand na die van de goedkeuring ervan.".

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2004 onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 maart 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 260 van 31.10.1995, blz. 33. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2731/2000 (PB L 316 van 15.12.2000, blz. 42).

(2) PB L 46 van 16.2.2001, blz. 3.

(3) PB L 155 van 14.6.2002, blz. 27. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1176/2003 (PB L 164 van 2.7.2003, blz. 12).

Top