EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0383

Verordening (EG) nr. 383/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad ten aanzien van de samenvatting van de belangrijkste gegevens uit de productdossiers

OJ L 64, 2.3.2004, p. 16–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 17 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 17 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 17 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 17 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 17 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 17 - 21
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 17 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 17 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 17 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 29/12/2006; opgeheven door 32006R1898

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/383/oj

32004R0383

Verordening (EG) nr. 383/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad ten aanzien van de samenvatting van de belangrijkste gegevens uit de productdossiers

Publicatieblad Nr. L 064 van 02/03/2004 blz. 0016 - 0020


Verordening (EG) nr. 383/2004 van de Commissie

van 1 maart 2004

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad ten aanzien van de samenvatting van de belangrijkste gegevens uit de productdossiers

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(1), en met name op artikel 16,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 is bepaald dat een product in overeenstemming moet zijn met een productdossier om in aanmerking te komen voor een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of een beschermde geografische aanduiding (BGA). Dit productdossier wordt ingediend bij de Commissie.

(2) In artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 is bepaald dat, indien de Commissie tot de conclusie komt dat een productnaam voor bescherming in aanmerking komt, zij de naam en het adres van de aanvrager, de productnaam, de belangrijkste gegevens uit de aanvraag, de verwijzingen naar de nationale bepalingen betreffende de bereiding, productie of vervaardiging en, zo nodig, de overwegingen waarop zij haar oordeel baseert, bekendmaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie om de mogelijkheid te openen eventueel bezwaar tegen registratie aan te tekenen.

(3) Deze procedure geldt ook in geval van een verzoek om wijziging van een productdossier overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2081/92.

(4) Om de doorzichtigheid te garanderen van de bepalingen van de productdossiers betreffende de productnamen die zijn opgenomen in het overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 samengestelde "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen", dient een samenvatting die de belangrijkste gegevens uit elk productdossier bevat overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92, te worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(5) Deze samenvatting moet worden gebruikt in het geval van een registratieaanvraag overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2081/92.

(6) De samenvatting dient bij elke overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 goedgekeurde wijziging van het productdossier te worden bijgewerkt en elke bijwerking dient in het Publicatieblad van de Europese Unie te worden bekendgemaakt.

(7) Het onderzoek van de registratieaanvragen overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 in het in artikel 15 van die verordening bedoelde Comité is op basis van dezelfde gegevens verricht. Deze samenvattingen dienen geleidelijk in het Publicatieblad van de Europese Unie te worden bekendgemaakt. Daartoe vergewissen de lidstaten zich ervan dat de samenvattingen in overeenstemming zijn met het model en doen zij zo nodig naar behoren opgestelde samenvattingen aan de Commissie toekomen.

(8) Er dient derhalve een enkel model te worden vastgesteld voor de opstelling van de in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken samenvattingen van de productdossiers inzake oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.

(9) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor beschermde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor elke oorsprongsbenaming of geografische aanduiding in de zin van Verordening (EEG) nr. 2081/92 wordt overeenkomstig het in bijlage I bij de onderhavige verordening opgenomen formulier een samenvatting opgesteld.

De samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier overeenkomstig artikel 4, lid 2, van die verordening.

In punt 3 van de samenvatting wordt de productcategorie volgens de in bijlage II bij de onderhavige verordening vastgestelde indeling vermeld.

Alle belangrijke productie- en afzetvoorwaarden, met inbegrip van de handelingen die in het geografische gebied moeten worden verricht, moeten duidelijk worden vermeld, bij voorkeur in punt 4.5 van de samenvatting, "Werkwijze voor het verkrijgen van het product" genoemd.

Artikel 2

De lidstaten zien erop toe dat de in artikel 1 bedoelde samenvatting naar behoren wordt opgesteld en aan de Commissie wordt toegezonden:

- samen met elke aanvraag om registratie van een naam als oorsprongsbenaming of geografische aanduiding,

- samen met elk verzoek om wijziging van het productdossier voor een reeds geregistreerde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, wanneer de voorgenomen wijziging tot een wijziging van de samenvatting kan leiden,

- geleidelijk voor elke overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2081/92 geregistreerde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.

Artikel 3

De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaat elk bij de Commissie ingediend verzoek om wijziging van een productdossier vergezeld doen gaan van het in bijlage III opgenomen formulier, in voorkomend geval inclusief de bijgewerkte samenvatting.

Artikel 4

De Commissie maakt de samenvatting en elke eventuele wijziging bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

BIJLAGE I

>PIC FILE= "L_2004064NL.001802.TIF">

BIJLAGE II

Indeling van de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad bedoelde landbouwproducten en levensmiddelen

I. In bijlage I bij het Verdrag genoemde producten voor menselijke consumptie:

Categorie 1.1: Vers vlees (en verse slachtafvallen)

Categorie 1.2: Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt, enz.)

Categorie 1.3: Kaas

Categorie 1.4: Andere producten van dierlijke oorsprong (eieren, honing, diverse zuivelproducten met uitzondering van boter, enz.)

Categorie 1.5: Oliën en vetten (boter, margarine, spijsolie, enz.)

Categorie 1.6: Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

Categorie 1.7: Verse vis en schaal-, schelp- en weekdieren en producten op basis daarvan

Categorie 1.8: Andere in bijlage I genoemde producten (specerijen, enz.)

II. In bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2081/92 genoemde levensmiddelen:

Categorie 2.1: Bier

Categorie 2.2: Natuurlijk mineraalwater en bronwater

Categorie 2.3: Dranken op basis van plantenextracten

Categorie 2.4: Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren

Categorie 2.5: Natuurlijke gommen en harsen

Categorie 2.6: Mosterdpasta

Categorie 2.7: Deegwaren

III. In bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2081/92 genoemde landbouwproducten:

Categorie 3.1: Hooi

Categorie 3.2: Etherische oliën

Categorie 3.3: Kurk

Categorie 3.4: Cochenille (grondstof van dierlijke oorsprong)

Categorie 3.5: Sierbloemen en -planten

Categorie 3.6: Wol

Categorie 3.7: Teenwilgen

BIJLAGE III

>PIC FILE= "L_2004064NL.002002.TIF">

Top