EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0359

Verordening (EG) nr. 359/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van voor Verordening (EG) nr. 2125/95 geldende overgangsmaatregelen in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

OJ L 63, 28.2.2004, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 51 - 52

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; opgeheven door 32004R1864

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/359/oj

32004R0359

Verordening (EG) nr. 359/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot vaststelling van voor Verordening (EG) nr. 2125/95 geldende overgangsmaatregelen in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

Publicatieblad Nr. L 063 van 28/02/2004 blz. 0011 - 0012


Verordening (EG) nr. 359/2004 van de Commissie

van 27 februari 2004

tot vaststelling van voor Verordening (EG) nr. 2125/95 geldende overgangsmaatregelen in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de Toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op de Akte van Toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, en met name op artikel 41, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overgangsmaatregelen moeten worden vastgesteld om importeurs in de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (hierna "de nieuwe lidstaten" genoemd) in staat te stellen gebruik te maken van het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2125/95 van de Commissie van 6 september 1995 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor conserven van paddestoelen van het geslacht Agaricus(1).

(2) Voor het jaar 2004 moeten voorschriften worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat vanaf de toetredingsdatum onderscheid wordt gemaakt tussen traditionele importeurs en nieuwe importeurs in de zin van artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2125/95, enerzijds, en traditionele importeurs en nieuwe importeurs in de nieuwe lidstaten, anderzijds.

(3) Om een correct gebruik van de contingenten te waarborgen en het traditionele importeurs in de nieuwe lidstaten mogelijk te maken in het jaar 2004 aanvragen voor voldoende hoeveelheden in te dienen, moeten voor het jaar 2004 voorschriften worden vastgesteld om de hoeveelheid aan te passen waarop door traditionele importeurs in de nieuwe lidstaten ingediende certificaataanvragen betrekking mogen hebben.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder:

1. "de huidige lidstaten" verstaan de lidstaten van de Gemeenschap in haar samenstelling op 30 april 2004;

2. "de nieuwe lidstaten" verstaan de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Artikel 2

In afwijking van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 2125/95 wordt voor het jaar 2004 en alleen in de nieuwe lidstaten onder "traditionele importeurs" verstaan importeurs die kunnen bewijzen dat zij:

a) in ten minste twee van de drie kalenderjaren vóór 2004 producten als bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2125/95 hebben ingevoerd uit andere oorsprongslanden dan de nieuwe lidstaten of de huidige lidstaten;

b) voorts in het jaar 2003 ten minste 100 t verwerkte producten op basis van groenten en fruit als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad(2) hebben ingevoerd en/of uitgevoerd.

De invoer moet hebben plaatsgevonden in de nieuwe lidstaat waar de betrokken importeur is gevestigd of zijn hoofdkantoor heeft, en de uitvoer moet andere bestemmingen hebben gehad dan de nieuwe lidstaten of de huidige lidstaten.

Artikel 3

In afwijking van artikel 4, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 2125/95 wordt voor het jaar 2004 en alleen in de nieuwe lidstaten onder "nieuwe importeurs" verstaan geen traditionele importeurs in de zin van artikel 2 van de onderhavige verordening zijnde economische subjecten, natuurlijke of rechtspersonen, individueel of in groepsverband, die kunnen bewijzen dat zij in elk van de twee kalenderjaren vóór 2004 ten minste 50 t verwerkte producten op basis van groenten en fruit als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 hebben ingevoerd uit andere oorsprongslanden dan de nieuwe lidstaten of de huidige lidstaten en/of hebben uitgevoerd.

De invoer moet hebben plaatsgevonden in de nieuwe lidstaat waar de betrokken importeur is gevestigd of zijn hoofdkantoor heeft, en de uitvoer moet andere bestemmingen hebben gehad dan de nieuwe lidstaten of de huidige lidstaten.

Artikel 4

1. In afwijking van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2125/95 mogen de certificaataanvragen die in mei 2004 door de traditionele importeurs van de nieuwe lidstaten worden ingediend, betrekking hebben op ten hoogste 65 % van de gemiddelde jaarlijkse invoer in de betrokken lidstaat van oorsprong uit andere landen dan de huidige lidstaten, Polen, Bulgarije en Roemenië in de voorafgaande drie kalenderjaren.

2. In afwijking van artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2125/95 mogen de certificaataanvragen die in mei 2004 door de nieuwe importeurs van de nieuwe lidstaten worden ingediend, betrekking hebben op ten hoogste 8 % van de overeenkomstig artikel 3 van de onderhavige verordening toegewezen hoeveelheid.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2004 onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 212 van 7.9.1995, blz. 16. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1142/2003 (PB L 160 van 28.6.2003, blz. 39).

(2) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1239/2001 (PB L 171 van 26.6.2001, blz. 1).

Top