EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0145

2004/145/EG: Beschikking van de Commissie van 12 februari 2004 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria in de sector veterinaire aspecten van de volksgezondheid (biologische risico's) voor het jaar 2004 (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 349)

OJ L 47, 18.2.2004, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/145(1)/oj

18.2.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 47/35


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 februari 2004

tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria in de sector veterinaire aspecten van de volksgezondheid (biologische risico's) voor het jaar 2004

(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 349)

(Slechts de teksten in de Spaanse, de Duitse, de Engelse, de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

(2004/145/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en met name op artikel 28, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voorzien moet worden in financiële steun van de Gemeenschap voor de communautaire referentielaboratoria die zijn aangewezen voor het vervullen van de functies en de taken die zijn omschreven in de onderstaande richtlijnen, beschikkingen en verordening:

Richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van melk (3),

Richtlijn 92/117/EEG van de Raad van 17 december 1992 inzake maatregelen voor de bescherming tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren en in producten van dierlijke oorsprong teneinde door voedsel overgedragen infecties en vergiftigingen te voorkomen (4),

Beschikking 93/383/EEG van de Raad van 14 juni 1993 met betrekking tot de referentielaboratoria voor de controle op mariene biotoxines (5),

Beschikking 1999/313/EG van de Raad van 29 april 1999 met betrekking tot de referentielaboratoria voor de controle op bacteriologische en virale besmettingen bij tweekleppige weekdieren (6),

Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (7).

(2)

De financiële bijdrage van de Gemeenschap moet worden verleend op voorwaarde dat de voorgenomen maatregelen efficiënt worden uitgevoerd en dat de autoriteiten de vereiste gegevens meedelen binnen de daarvoor vastgestelde termijnen.

(3)

Er moet ook aanvullende financiële steun worden verleend voor het organiseren van workshops op het bevoegdheidsgebied van de communautaire referentielaboratoria; er moeten afwijkingen op de regel inzake het voor subsidiëring in aanmerking komende mximumaantal deelnemers, als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 156/2004 van de Commisie van 29 januari 2004 inzake de communautaire financiële steun aan communautaire referentielaboratoria uit hoofde van artikel 28 van Beschikking 90/424/EEG van de Raad (8), worden toegestaan aan twee communautaire referentielaboratoria die steun nodig hebben voor de organisatie van workshops waaraan meer dan dertig personen zullen deelnemen om ervoor te zorgen dat de workshops de best mogelijke resultaten opleveren.

(4)

De door de communautaire referentielaboratoria ingediende werkprogramma's en bijbehorende begrotingsramingen voor het jaar 2004 zijn door de diensten van de Commissie geëvalueerd.

(5)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad (9) worden de veterinaire en fytosanitaire maatregelen die volgens de communautaire voorschriften worden uitgevoerd, gefinancierd uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw; met het oog op de financiële controle zijn de artikelen 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van toepassing.

(6)

Verordening (EG) nr. 156/2004 stelt de bepalingen inzake de communautaire financiële steun aan communautaire referentielaboratoria uit hoofde van artikel 28 van Beschikking 90/424/EEG vast.

(7)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1.   De Gemeenschap verleent aan Frankrijk financiële steun voor de in bijlage D, hoofdstuk II, bij Richtlijn 92/46/EEG vastgestelde functies en taken die, met betrekking tot de analyses en tests inzake melk en producten op basis van melk, moeten worden vervuld door het Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires van het Agence française de sécurité sanitaire des aliments (voorheen Laboratoire d'études et de recherches sur l'hygiène et la qualité des aliments genaamd), in Maisons-Alfort, Frankrijk.

2.   De financiële steun, als bedoeld in lid 1, bedraagt ten hoogste 203 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004.

3.   De aanvullende communautaire financiële steun voor de organisatie van een technische workshop bedraagt ten hoogste 27 000 EUR.

Artkel 2

1.   De Gemeenschap verleent aan Duitsland financiële steun voor de in bijlage IV, hoofdstuk II, bij Richtlijn 92/117/EEG vastgestelde functies en taken die, met betrekking tot de epidemiologie van zoönoses, moeten worden vervuld door het „Bundesinstitut für Risikobewertung” (voorheen „Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin” genaamd) in Berlijn, Duitsland.

2.   De financiële steun, als bedoeld in lid 1, bedraagt ten hoogste 220 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004.

3.   De aanvullende communautaire financiële steun voor de organisatie van technische workshops bedraagt ten hoogste 62 000 EUR. Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 156/2004 en bij wijze van afwijking kan het in lid 1 hierboven genoemde laboratorium aanspraak maken op financiële steun voor de deelname van maximaal 50 personen aan zijn algemene workshop.

Artikel 3

1.   De Gemeenschap verleent aan Nederland financiële steun voor de in bijlage IV, hoofdstuk II, bij Richtlijn 92/117/EEG vastgestelde functies en taken die, met betrekking tot salmonellae, moeten worden vervuld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven, Nederland.

2.   De financiële steun, als bedoeld in lid 1, bedraagt ten hoogste 212 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004.

3.   De aanvullende communautaire financiële steun voor de organisatie van een technische workshop bedraagt ten hoogste 30 000 EUR.

Artikel 4

1.   De Gemeenschap verleent aan Spanje financiële steun voor de in artikel 4 van Beschikking 93/383/EEG vastgestelde functies en taken die, met betrekking tot de controle op mariene biotoxines, moeten worden vervuld door het Laboratorio de biotoxinas marinas del Área de Sanidad in Vigo, Spanje.

2.   De financiële steun, als bedoeld in lid 1, bedraagt ten hoogste 201 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004.

3.   De aanvullende communautaire financiële steun voor de organisatie van een technische workshop bedraagt ten hoogste 33 000 EUR.

Artikel 5

1.   De Gemeenschap verleent aan het Verenigd Koninkrijk financiële steun voor de in artikel 4 van Beschikking 1999/313/EG vastgestelde functies en taken die, met betrekking tot de controle op bacteriologische en virale besmettingen bij tweekleppige weekdieren, moeten worden vervuld door het laboratorium van het Center for Environment, Fisheries and Aquaculture Science in Weymouth, Verenigd Koninkrijk.

2.   De financiële steun, als bedoeld in lid 1, bedraagt ten hoogste 228 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004.

3.   De aanvullende communautaire financiële steun voor de organisatie van een technische workshop bedraagt ten hoogste 38 000 EUR.

Artikel 6

1.   De Gemeenschap verleent aan het Verenigd Koninkrijk financiële steun voor de in bijlage X, hoofdstuk B, bij Verordening (EG) nr. 999/2001 bedoelde functies en taken die, met betrekking tot de controle op overdraagbare spongiforme encefalopathieën, moeten worden vervuld door The Veterinary Laboratories Agency in Addlestone, Verenigd Koninkrijk.

2.   De financiële steun, als bedoeld in lid 1, bedraagt ten hoogste 380 000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004.

3.   De aanvullende communautaire financiële steun voor de organisatie van technische workshops bedraagt ten hoogste 61 000 EUR. Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 156/2004 en bij wijze van afwijking kan het in lid 1 hierboven genoemde laboratorium aanspraak maken op financiële steun voor de deelname van maximaal 50 personen aan zijn algemene workshop.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 12 februari 2004.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.

(2)  PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3)  PB L 268 van 14.9.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(4)  PB L 62 van 15.3.1993, blz. 38. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003.

(5)  PB L 166 van 8.7.1993, blz. 31. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 1999/312/EG (PB L 120 van 8.5.1999, blz. 37).

(6)  PB L 120 van 8.5.1999, blz. 40.

(7)  PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2245/2003 van de Commissie (PB L 333 van 20.12.2003, blz. 28).

(8)  PB L 27 van 30.1.2004, blz. 5.

(9)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.


Top