EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0276

Verordening (EG) nr. 276/2004 van de Commissie van 17 februari 2004 betreffende de verkoop, bij periodieke openbare inschrijving, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus

OJ L 47, 18.2.2004, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 19/02/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/276/oj

32004R0276

Verordening (EG) nr. 276/2004 van de Commissie van 17 februari 2004 betreffende de verkoop, bij periodieke openbare inschrijving, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus

Publicatieblad Nr. L 047 van 18/02/2004 blz. 0016 - 0019


Verordening (EG) nr. 276/2004 van de Commissie

van 17 februari 2004

betreffende de verkoop, bij periodieke openbare inschrijving, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), en met name op artikel 28, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In verscheidene lidstaten zijn voorraden ontstaan door de toepassing van interventiemaatregelen voor rundvlees. Om te voorkomen dat producten te lang opgeslagen blijven, moet een deel van deze voorraden via periodieke inschrijvingen worden verkocht.

(2) Deze verkoop dient plaats te vinden met inachtneming van de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 2173/79 van de Commissie van 4 oktober 1979 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de afzet van rundvlees gekocht door de interventiebureaus en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 216/69(2), en met name van het bepaalde in de titels II en III.

(3) Wegens de frequentie en de aard van de inschrijvingen in het kader van deze verordening moet worden afgeweken van het bepaalde in de artikelen 6 en 7 van Verordening (EEG) nr. 2173/79 ten aanzien van de gegevens en termijnen in het bericht van inschrijving.

(4) Met het oog op een regelmatige en uniforme inschrijvingsprocedure moeten maatregelen worden getroffen ter aanvulling van die welke zijn bepaald in artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(5) Wegens de administratieve moeilijkheden bij de toepassing van het bepaalde in artikel 8, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2173/79 in de betrokken lidstaten, moet kunnen worden afgeweken van deze bepaling.

(6) Om te waarborgen dat de inschrijvingsregeling behoorlijk kan functioneren, moet de in artikel 15, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79 vastgestelde zekerheid worden verhoogd.

(7) Op grond van de ervaring die met de afzet van rundvlees met been uit interventievoorraden is opgedaan, moet de controle van de kwaliteit van de producten vóór levering aan de koper verscherpt worden en moet met name worden nagegaan of ze voldoen aan de voorschriften van bijlage III van Verordening (EG) nr. 562/2000 van de Commissie van 15 maart 2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft(3).

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Er wordt overgegaan tot de verkoop van ongeveer:

- 1,6 t achtervoeten met been, in het bezit van het Franse interventiebureau,

- 4,5 t achtervoeten met been, in het bezit van het Italiaanse interventiebureau,

- 5 t voorvoeten met been, in het bezit van het Franse interventiebureau,

- 8,2 t voorvoeten met been, in het bezit van het Italiaanse interventiebureau,

- 17,9 t rundvlees zonder been, in het bezit van het Franse interventiebureau.

In bijlage I zijn nadere gegevens over de hoeveelheden opgenomen.

2. Onverminderd het bepaalde in deze verordening worden de in lid 1 bedoelde producten verkocht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2173/79, in het bijzonder titel II en titel III daarvan.

Artikel 2

1. De inschrijvingen worden achtereenvolgens gehouden op:

a) 23 februari 2004,

b) 8 maart 2004,

c) 22 maart 2004,

d) 13 april 2004

totdat de te koop aangeboden hoeveelheden volledig verkocht zijn.

2. In afwijking van de artikelen 6 en 7 van Verordening (EEG) nr. 2173/79 gelden de bepalingen van deze verordening als algemeen bericht van openbare inschrijving.

De betrokken interventiebureaus stellen een bericht van inschrijving op waarin met name worden vermeld:

- de te koop aangeboden hoeveelheden rundvlees en

- de termijn waarbinnen en de plaats waar de offertes moeten worden ingediend.

3. Belangstellenden kunnen op de in bijlage II vermelde adressen gegevens verkrijgen over de hoeveelheden en plaatsen waar de producten zijn opgeslagen. Bovendien kunnen de interventiebureaus het in lid 2 bedoelde bericht bekendmaken door aanplakking te hunnen kantore en kunnen zij tot verdere bekendmaking in een andere vorm overgaan.

4. De betrokken interventiebureaus verkopen eerst het vlees dat het langst is opgeslagen. In uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de Commissie mogen de lidstaten van deze regel afwijken.

5. Alleen offertes die op de voor elke verkoop vastgestelde datum om 12.00 uur in het bezit zijn van de betrokken interventiebureaus, worden in aanmerking genomen.

6. In afwijking van artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79 moet de offerte bij het betrokken interventiebureau worden ingediend in een gesloten envelop waarop het nummer van de onderhavige verordening en de inschrijvingsdatum zijn vermeld. Deze envelop mag door het interventiebureau pas na afloop van de in lid 5 bedoelde inschrijvingstermijn worden geopend.

7. In afwijking van artikel 8, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2173/79 worden de koelhuizen waar de producten opgeslagen zijn, niet in de offertes vermeld.

8. In afwijking van artikel 15, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79 wordt de zekerheid vastgesteld op 12 EUR/100 kg.

Artikel 3

1. De lidstaten delen uiterlijk op de dag na de inschrijvingsdatum de gegevens over de ontvangen offertes aan de Commissie mee.

2. Na onderzoek van de ontvangen offertes wordt een minimumverkoopprijs vastgesteld of wordt besloten dat de verkoop niet doorgaat.

Artikel 4

Het interventiebureau zendt elke inschrijver per fax de in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2173/79 bedoelde kennisgeving.

Artikel 5

1. De lidstaten moeten de nodige maatregelen treffen om te garanderen dat het aan de kopers geleverde vlees met been uit interventievoorraden volkomen beantwoordt aan de voorschriften van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 562/2000, en meer in het bijzonder aan die van punt 2, onder a), zesde streepje, van die bijlage.

2. Alle kosten in verband met de in lid 1 bedoelde maatregelen worden gedragen door de lidstaten en mogen niet worden afgewenteld op de koper of op derden.

3. De lidstaten delen de Commissie(4) alle gevallen mee waarin een voorvoet met been uit interventievoorraden niet in overeenstemming met de in lid 1 bedoelde bijlage III bevonden wordt, met vermelding van de kwaliteit en het gewicht van de voorvoet en het slachthuis waar hij verkregen is.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 februari 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(2) PB L 251 van 5.10.1979, blz. 12. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2417/95 (PB L 248 van 14.10.1995, blz. 39).

(3) PB L 68 van 16.3.2000, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1564/2001 (PB L 208 van 1.8.2001, blz. 14).

(4) Directoraat-generaal Landbouw, D2 ( fax (32-2) 295 36 13).

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρέμβασης/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

FRANKRIJK

OFIVAL 80, avenue des Terroirs de France F - 75607 Paris Cedex 12 Tel. (33-1) 44 68 50 00 Telex 215330 Fax (33-1) 44 68 52 33

ITALIË

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura) Via Palestro 81 I - 00185 Roma Tel. (39-06) 49 49 91 Telex 61 30 03 Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

Top