EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0271

Verordening (EG) nr. 271/2004 van de Commissie van 16 februari 2004 tot machtiging van overboekingen tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten uit Macau

PB L 46 van 17.2.2004, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/271/oj

32004R0271

Verordening (EG) nr. 271/2004 van de Commissie van 16 februari 2004 tot machtiging van overboekingen tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten uit Macau

Publicatieblad Nr. L 046 van 17/02/2004 blz. 0028 - 0029


Verordening (EG) nr. 271/2004 van de Commissie

van 16 februari 2004

tot machtiging van overboekingen tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten uit Macau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad van 12 oktober 1993 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen(1), en met name op artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 7 van de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Macau betreffende de handel in textielproducten(2), die op 19 juli 1986 is geparafeerd en bij Besluit 87/497/EEG van de Raad is goedgekeurd, en die laatstelijk is gewijzigd bij een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, die op 22 december 1994 is geparafeerd en bij Besluit 95/131/EG van de Raad(3) is goedgekeurd, bepaalt dat overboekingen tussen categorieën en contingentjaren kunnen worden toegestaan.

(2) Macau heeft op 26 juni 2003 en op 14 januari 2004 een verzoek om overboekingen tussen contingentjaren ingediend.

(3) De door Macau gevraagde overboekingen vallen binnen de grenzen van de flexibiliteitsbepalingen bedoeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 3030/93 en vastgesteld bij de bijlage VIII bij die Verordening.

(4) Het is derhalve dienstig aan deze verzoeken te voldoen.

(5) Het is wenselijk dat deze verordening in werking treedt op de dag volgende op die van haar bekendmaking, zodat de ondernemingen hiervan zo spoedig mogelijk gebruik kunnen maken.

(6) De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het Comité Textielproducten dat is opgericht bij artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 3030/93,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overboekingen tussen de kwantitatieve maxima voor textielproducten van oorsprong uit Macau, vastgesteld bij de overeenkomst tussen de EG en Macau betreffende de handel in textielproducten, worden voor het contingentjaar 2003 toegestaan overeenkomstig het bepaalde in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 februari 2004.

Voor de Commissie

Pascal Lamy

Lid van de Commissie

(1) PB L 275 van 8.11.1993, blz. 1, verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 138/2003 (PB L 23 van 28.01.2003, blz. 1).

(2) PB L 287 van 9.10.1987, blz. 47.

(3) PB L 94 van 26.4.1995, blz. 1.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top