EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0013

Richtlijn 2004/13/EG van de Commissie van 29 januari 2004 tot wijziging van Richtlijn 2002/16/EG betreffende het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 27, 30.1.2004, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; stilzwijgende opheffing door 32005R1895

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/13/oj

32004L0013

Richtlijn 2004/13/EG van de Commissie van 29 januari 2004 tot wijziging van Richtlijn 2002/16/EG betreffende het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 027 van 30/01/2004 blz. 0046 - 0047


Richtlijn 2004/13/EG van de Commissie

van 29 januari 2004

tot wijziging van Richtlijn 2002/16/EG betreffende het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/109/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen(1), en met name op artikel 3,

Na raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 2002/16/EG van de Commissie van 20 februari 2002 betreffende het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen(2) stelt bepaalde regels vast die van toepassing zijn op het gebruik/de aanwezigheid van 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propaan-bis(2,3-epoxypropyl)ether ("BADGE"), bis(hydroxyfenyl)methaan-bis(2,3-epoxypropyl)ethers ("BFDGE"), novolac-glycidylethers ("NOGE"), en bepaalde derivaten daarvan, in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

(2) De richtlijn bepaalt dat het gebruik en/of de aanwezigheid van BADGE bij de vervaardiging van deze materialen en voorwerpen slechts mogen worden voortgezet tot en met 31 december 2004.

(3) Het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding (SCF) heeft verzocht om toxicologische gegevens om BADGE binnen een bepaalde termijn te beoordelen. Het SCF heeft eveneens om nieuwe toxicologische gegevens verzocht ter beoordeling van de potentiële carcinogeniteit van chloorderivaten waarvoor eveneens de in bijlage I bij Richtlijn 2002/16/EG vastgestelde limieten gelden die moeten worden toegepast op de migratie van BADGE.

(4) Op 4 december 2002 stelde het SCF de negatieve resultaten vast wat de potentiële carcinogeniteit van de chloorderivaten van BADGE en de lage blootstelling van de Europese consument aan BADGE betreft ingevolge de aanzienlijke beperking van het gehalte aan BADGE dat in voeding in blik werd aangetroffen tijdens het recente onderzoek door de lidstaten en het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie. Daarom wordt het aanvaardbaar geacht om de voorlopige vergunning voor BADGE met één jaar te verlengen, in afwachting van de indiening van nieuwe toxicologische gegevens en de beoordeling daarvan door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid.

(5) Richtlijn 2002/16/EG bepaalt dat de vereisten van deze richtlijn voor BADGE, BFDGE en NOGE niet van toepassing zijn op materialen en voorwerpen voorzien van oppervlaktecoatings en kleefmiddelen die vóór 1 maart 2003 in aanraking met levensmiddelen worden gebracht. Deze materialen en voorwerpen mogen nog in de handel worden gebracht, mits de afvuldatum op de materialen en voorwerpen wordt vermeld. In het belang van een ondubbelzinnige interpretatie van hoe de afvuldatum moet worden aangebracht op materialen en voorwerpen, dient te worden bepaald dat deze datum mag worden vervangen door de uiterste houdbaarheidsdatum zoals voorzien in Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad(3), of een andere vermelding zoals het nummer van de partij zoals voorschreven door Richtlijn 89/396/EEG van de Raad(4) voor de levensmiddelen die in deze materialen en voorwerpen zijn verpakt. Het is evenwel noodzakelijk dat een verband wordt gelegd tussen een dergelijke vermelding en de afvuldatum zodat deze laatste steeds kan worden vastgesteld.

(6) Richtlijn 2002/16/EG moet dus worden gewijzigd.

(7) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2002/16/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2, tweede alinea, wordt de datum "31 december 2004" vervangen door de datum "31 december 2005".

2. Artikel 5 wordt vervangen door:

"Artikel 5

1. De artikelen 2, 3 en 4 zijn niet van toepassing op materialen en voorwerpen zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, tweede alinea, onder b) en c), die vóór 1 maart 2003 in aanraking met levensmiddelen worden gebracht.

Deze materialen en voorwerpen mogen in de handel worden gebracht, mits de afvuldatum op de materialen en voorwerpen wordt vermeld. De afvuldatum mag evenwel worden vervangen door een andere vermelding, op voorwaarde dat aan de hand van deze vermelding de afvuldatum kan worden vastgesteld. Op verzoek wordt de afvuldatum bekendgemaakt aan de bevoegde autoriteiten en aan elke persoon die de vereisten van deze richtlijn handhaaft.

2. Lid 1 geldt onverminderd de vereisten van Richtlijn 2000/13/EG.".

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 29 januari 2005 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mee, alsmede een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 38.

(2) PB L 51 van 22.2.2002, blz. 27.

(3) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.

(4) PB L 186 van 30.6.1989, blz. 21.

Top