EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0167

Verordening (EG) nr. 167/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

OJ L 27, 30.1.2004, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/167/oj

32004R0167

Verordening (EG) nr. 167/2004 van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

Publicatieblad Nr. L 027 van 30/01/2004 blz. 0039 - 0040


Verordening (EG) nr. 167/2004 van de Commissie

van 29 januari 2004

tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003(2), en met name op artikel 13, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens artikel 13, lid 8, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 moet bij uitvoer van granen de op de dag van indiening van de aanvraag van een certificaat geldende restitutie, aangepast op grond van de in de maand van uitvoer geldende drempelprijs, op verzoek worden toegepast op uitvoer die tijdens de geldigheidsduur van het certificaat moet plaatsvinden. In dat geval kan op de restitutie een correctiebedrag worden toegepast.

(2) Op grond van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1431/2003(4), kan een correctiebedrag worden vastgesteld voor de in artikel 1, lid 1, onder c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde mout. Het correctiebedrag moet worden berekend met inachtneming van de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95 genoemde elementen.

(3) Uit de bovengenoemde bepalingen volgt dat het correctiebedrag moet worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het in artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde correctiebedrag dat van toepassing is op de vooraf vastgestelde restituties bij uitvoer van mout, wordt vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 januari 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 158 van 28.6.2003, blz. 1.

(3) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7.

(4) PB L 203 van 12.8.2003, blz. 16.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 januari 2004 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1779/2002 (PB L 269 van 5.10.2002, blz. 6).

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top