EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0115

Richtlijn 2003/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt

OJ L 24, 29.1.2004, p. 65–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 226 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 226 - 232
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 212 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; stilzwijgende opheffing door 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/115/oj

32003L0115

Richtlijn 2003/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt

Publicatieblad Nr. L 024 van 29/01/2004 blz. 0065 - 0071


Richtlijn 2003/115/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 22 december 2003

tot wijziging van Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding krachtens artikel 6 van Richtlijn 89/107/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake levensmiddelenadditieven die in voor menselijke voeding bestemde waren mogen worden gebruikt(3),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(4),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Richtlijn 94/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1994 inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt(5) is een lijst vastgesteld van zoetstoffen die in de Gemeenschap mogen worden gebruikt, alsmede de voorwaarden voor het gebruik daarvan.

(2) Sinds 1996 zijn twee nieuwe zoetstoffen, sucralose en het zout van aspartaam-acesulfaam, door het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding aanvaardbaar bevonden voor gebruik in levensmiddelen.

(3) Het advies van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding over cyclaamzuur en het natrium- en calciumzout daarvan (dat heeft geleid tot de vaststelling van een nieuwe aanvaardbare dagelijkse inname (ADI)), alsmede recente studies over de inname van cyclamaten leiden tot een verlaging van de maximale gebruiksdoses voor cyclaamzuur en het natrium- en calciumzout daarvan.

(4) De aanduiding van bepaalde categorieën moet worden aangepast teneinde rekening te houden met Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen(6) en met de bijzondere richtlijnen die vastgesteld zijn voor een aantal groepen levensmiddelen van bijlage I van Richtlijn 89/389/EEG van de Raad(7).

(5) Het gebruik van de betrokken levensmiddelenadditieven voldoet aan de algemene criteria van bijlage II bij Richtlijn 89/107/EEG.

(6) In de artikelen 53 en 54 van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden(8) zijn procedures vastgesteld voor noodmaatregelen met betrekking tot levensmiddelen die afkomstig zijn uit de Gemeenschap of uit een derde land zijn ingevoerd. Krachtens deze artikelen kan de Commissie dergelijke maatregelen nemen wanneer een levensmiddel waarschijnlijk een ernstig risico voor de gezondheid van mens, dier of milieu inhoudt en het risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst met de door de betrokken lidstaten getroffen maatregelen.

(7) De voor de uitvoering van Richtlijn 94/35/EG vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(9).

(8) Derhalve dient Richtlijn 94/35/EG dienovereenkomstig gewijzigd te worden,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 94/35/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 4 wordt vervangen door het volgende artikel:

"Artikel 4

Volgens de in artikel 7 bedoelde procedure kan worden vastgesteld,

- wanneer er een verschil van mening bestaat over de vraag of er in het kader van deze richtlijn in een bepaald levensmiddel zoetstoffen mogen worden gebruikt, of dat levensmiddel moet worden beschouwd als een levensmiddel dat in een van de in de derde kolom van de bijlage bedoelde categorieën is ingedeeld, en

- of een in de bijlagen genoemd en volgens de 'quantum satis'-regel toegestaan levensmiddelenadditief wordt gebruikt conform de in artikel 2 vermelde criteria.".

2. Aan artikel 5, lid 2, wordt een derde streepje toegevoegd:

"- aspartaam- en acesulfaamzouten: 'bevat een bron van fenylalanine';".

3. Artikel 7 wordt vervangen door het volgende artikel:

"Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad(10) ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid (hierna 'het comité' genoemd).

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van de Raad(11) van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.".

4. De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

Uiterlijk op 29 januari 2006 legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de stand van de lopende herbeoordelingen van additieven, alsook het geplande tijdschema voor toekomstige herbeoordelingen, met name van sucralose en het zout van aspartaam-acesulfaam. Bij deze herbeoordelingen wordt uitgegaan van de gegevens over de consumptie die door de lidstaten worden verstrekt en wordt rekening gehouden met de gevolgen van additieven voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

Artikel 3

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn te voldoen, teneinde

- de handel in en het gebruik van producten die aan deze richtlijn voldoen uiterlijk op 29 januari 2005 toe te staan;

- de handel in en het gebruik van producten die niet aan deze richtlijn voldoen uiterlijk op 29 juli 2005 te verbieden; producten die niet aan deze richtlijn voldoen maar die vóór deze datum in de handel zijn gebracht, mogen evenwel tot en met 29 januari 2006 worden verkocht.

Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden bepaald door de lidstaten.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2003.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

P. Cox

Voor de Raad

De voorzitter

A. Matteoli

(1) PB C 262 E van 29.10.2002, blz. 429.

(2) PB C 85 van 8.4.2003, blz. 34.

(3) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 94/34/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 237 van 10.9.1994, blz. 1).

(4) Advies van het Europees Parlement van 10 april 2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 25 juni 2003 (PB C 277 E van 18.11.2003, blz. 1) en standpunt van het Europees Parlement van 22 oktober 2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(5) PB L 237 van 10.9.1994, blz. 3. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 96/83/EG (PB L 48 van 19.2.1997, blz. 16).

(6) PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51.

(7) PB L 186 van 30.6.1989, blz. 27. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/41/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 172 van 8.7.1999, blz. 38).

(8) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(9) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(10) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(11) Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23).

BIJLAGE

De bijlage bij Richtlijn 94/35/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende categorieën levensmiddelen krijgen een nieuwe omschrijving:

a) "Volledige vermageringsdieetbereidingen die bestemd zijn om een maaltijd of een dagrantsoen te vervangen" wordt vervangen door "voedingsmiddelen die zijn bestemd om te worden genuttigd in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering, waarnaar wordt verwezen in Richtlijn 96/8/EG van de Commissie (*)";

b) "volledige voedselbereidingen en aanvullende voeding die onder medisch toezicht worden gebruikt" wordt vervangen door "dieetvoeding voor medisch gebruik, als omschreven in Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie (**)";

c) "vloeibare voedingssupplementen/integratiesubstanties voor dieetproducten" wordt vervangen door "vloeibare voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (***), verstrekt in vloeibare vorm";

d) "vaste voedingssupplementen/integratiesubstanties voor dieetproducten" wordt vervangen door "vaste voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG, verstrekt in vaste vorm";

e) "voedingssupplementen/integratiesubstanties voor dieetproducten op basis van vitaminen en/of mineraalelementen in de vorm van siroop of kauwtabletten" wordt vervangen door "voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG, op basis van vitaminen en/of mineraalelementen in de vorm van siroop of kauwtabletten".

2. Aan het einde van de tabellen worden de volgende voetnoten toegevoegd:

"(*) Richtlijn 96/8/EG van de Commissie van 26 februari 1996 inzake voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering (PB L 55 van 6.3.1996, blz. 22).

(**) Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie van 25 maart 1999 betreffende dieetvoeding voor medisch gebruik (PB L 91 van 7.4.1999, blz. 29).

(***) Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51).".

3. Voor stof E 951, aspartaam, wordt de volgende categorie toegevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

4. Voor stof E 952, cyclaamzuur en Na- en Ca-zouten daarvan:

a) Voor de volgende categorieën levensmiddelen wordt de maximale gebruiksdosis van "400 mg/l" vervangen door "250 mg/l":

- gearomatiseerde dranken op basis van water, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers;

- dranken op basis van melk en daarvan afgeleide producten op basis van vruchtensap, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers;

b) worden de volgende categorieën levensmiddelen en maximale gebruiksdoses geschrapt:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

5. De volgende tabellen worden toegevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top