EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0144

Verordening (EG) nr. 144/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de binnenlandse markt van zachte tarwe die in het bezit is van het Franse interventiebureau

OJ L 24, 29.1.2004, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/144/oj

32004R0144

Verordening (EG) nr. 144/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de binnenlandse markt van zachte tarwe die in het bezit is van het Franse interventiebureau

Publicatieblad Nr. L 024 van 29/01/2004 blz. 0036 - 0037


Verordening (EG) nr. 144/2004 van de Commissie

van 28 januari 2004

betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de binnenlandse markt van zachte tarwe die in het bezit is van het Franse interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus(2) is met name bepaald dat de verkoop van graan dat in het bezit is van het interventiebureau, bij inschrijving te koop wordt aangeboden tegen prijzen waarmee verstoring van de markt kan worden voorkomen.

(2) Frankrijk beschikt nog over interventievoorraden zachte tarwe.

(3) Als gevolg van de zeer slechte weersomstandigheden in een groot deel van de Gemeenschap valt de graanproductie in het verkoopseizoen 2003/2004 veel lager uit dan verwacht. Deze situatie heeft op plaatselijk vlak tot hoge prijzen geleid en dat veroorzaakt bijzondere problemen voor de veehouderij en de diervoederindustrie, die moeite hebben om zich te bevoorraden tegen concurrentiële prijzen.

(4) Bijgevolg moeten de voorraden zachte tarwe die in het bezit zijn van het Franse interventiebureau, beschikbaar worden gesteld voor de markt van de Gemeenschap.

(5) In verband met de situatie op de markt van de Gemeenschap moet de openbare inschrijving door de Commissie worden beheerd

(6) Het is belangrijk dat in de mededeling van het Franse interventiebureau aan de Commissie de anonimiteit van de inschrijvers wordt bewaard.

(7) Met het oog op de modernisering van het beheer dient te worden bepaald dat de door de Commissie gevraagde gegevens worden verstrekt langs elektronische weg.

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Franse interventiebureau gaat over tot de verkoop op de markt van de Gemeenschap, via een permanente openbare inschrijving, van 200000 t zachte tarwe uit de eigen voorraden.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 2131/93 is van toepassing op de in artikel 1 bedoelde verkoop.

In afwijking evenwel van die verordening:

a) hebben de biedingen betrekking op de reële kwaliteit van de desbetreffende partij;

b) wordt de minimumverkoopprijs vastgesteld op een zodanig niveau dat de graanmarkt niet wordt verstoord.

Artikel 3

In afwijking van artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 wordt de zekerheid voor de biedingen vastgesteld op 10 EUR per ton.

Artikel 4

1. Voor de eerste deelinschrijving verstrijkt de termijn voor de indiening van de biedingen op 5 februari 2004 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

Voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt deze termijn telkens op donderdag om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), behalve op 8 april en 20 mei 2004.

Voor de laatste deelinschrijving verstrijkt deze termijn op 24 juni 2004 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2. De offertes moeten worden ingediend bij het Franse interventiebureau. Office national interprofessionel des céréales 21, avenue Bosquet F - 75341 Paris Cedex 07 Fax (33) 144 18 20 80

Artikel 5

Het Franse interventiebureau stelt de Commissie uiterlijk twee uur na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de offertes in kennis van de ontvangen inschrijvingen. De inschrijvingen moeten per e-mail zijn ingediend met gebruikmaking van het formulier dat is vermeld in de bijlage.

Artikel 6

Volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 stelt de Commissie de minimumverkoopprijs vast of besluit zij aan de ontvangen offertes geen gevolg te geven.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003 (PB L 158 van 27.6.2003, blz. 1).

(2) PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1630/2000 (PB L 187 van 26.7.2000, blz. 24).

BIJLAGE

Permanente openbare inschrijving voor de verkoop van 200000 t zachte tarwe uit de voorraad van het Franse interventiebureau

Verordening (EG) nr. 144/2004

>PIC FILE= "L_2004024NL.003702.TIF">

Elektronisch adres voor verzending van de gegevens overeenkomstig artikel 5:

agri-c1-revente-marche-ue@cec.eu.int

Top