EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0141

Verordening (EG) nr. 141/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad ten aanzien van de overgangsmaatregelen voor plattelandsontwikkeling die gelden voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

OJ L 24, 29.1.2004, p. 25–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 20 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 20 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/141/oj

32004R0141

Verordening (EG) nr. 141/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad ten aanzien van de overgangsmaatregelen voor plattelandsontwikkeling die gelden voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

Publicatieblad Nr. L 024 van 29/01/2004 blz. 0025 - 0031


Verordening (EG) nr. 141/2004 van de Commissie

van 28 januari 2004

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad ten aanzien van de overgangsmaatregelen voor plattelandsontwikkeling die gelden voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 41, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij hoofdstuk IX bis van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen(1), dat is ingevoegd bij de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, zijn in het algemeen de voorwaarden vastgesteld waaronder tijdelijke extra steun wordt toegekend voor de in de nieuwe lidstaten genomen overgangsmaatregelen voor plattelandsontwikkeling. Het is noodzakelijk uitvoeringsbepalingen ter aanvulling van die voorwaarden vast te stellen en bepaalde voorschriften aan te passen die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 445/2002 van de Commissie van 26 februari 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)(2).

(2) Het is belangrijk dat deze uitvoeringsbepalingen in overeenstemming zijn met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid en derhalve beperkt blijven tot wat nodig is om de nagestreefde doelstellingen te bereiken.

(3) Het is noodzakelijk bepaalde subsidiabiliteitsvoorwaarden voor sommige overgangsmaatregelen te preciseren en de steunmaxima voor de voor Malta geldende specifieke maatregelen vast te stellen.

(4) Ter vergemakkelijking van de opstelling van de plannen voor plattelandsontwikkeling die deze maatregelen bevatten, en van het onderzoek en de goedkeuring ervan door de Commissie moeten gemeenschappelijke voorschriften inzake de structuur en de inhoud van deze plannen worden vastgesteld op basis van het bepaalde in met name artikel 43 van Verordening (EG) nr. 1257/1999.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Toepassingsgebied

Bij deze verordening worden uitvoeringsbepalingen vastgesteld met betrekking tot:

a) de in hoofdstuk IX bis van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde specifieke maatregelen voor plattelandsontwikkeling die gelden voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (hierna "de nieuwe lidstaten" genoemd);

b) de programmering en de evaluatie van alle maatregelen voor plattelandsontwikkeling in de nieuwe lidstaten.

HOOFDSTUK II SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR DE NIEUWE LIDSTATEN

Artikel 2

Steun aan semi-zelfvoorzieningsbedrijven die worden geherstructureerd

Het in artikel 33 ter, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde bedrijfsplan moet gedetailleerd genoeg zijn om ook ten grondslag te kunnen liggen aan een aanvraag om steun voor investeringen in het landbouwbedrijf.

Artikel 3

Technische bijstand

In afwijking van artikel 39 van Verordening (EG) nr. 445/2002 is regel nr. 11 in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1685/2000 van de Commissie(3) van toepassing voor de in artikel 33 sexies van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde maatregel.

Artikel 4

Aanvullingen op rechtstreekse betalingen

De subsidiabiliteitsvoorwaarden voor de toekenning van de steun in het kader van de in artikel 33 nonies van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde maatregel worden vastgesteld in de beschikking van de Commissie waarbij de aanvullende nationale rechtstreekse betaling wordt toegestaan.

HOOFDSTUK III EXTRA STEUN VOOR MALTA

Artikel 5

Aanvullingen op staatssteun in Malta

De subsidiabiliteitsvoorwaarden voor de toekenning van de steun in het kader van de in artikel 33 decies van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde maatregel worden vastgesteld in het kader van het in bijlage XI, hoofdstuk 4, onder A, punt 1, bij de Toetredingsakte bedoelde speciale marktbeleidprogramma voor de Maltese landbouw (SMPPMA).

HOOFDSTUK IV AFWIJKINGEN VOOR BEPAALDE LIDSTATEN

Artikel 6

Landbouwmilieumaatregelen

Het in artikel 33 quaterdecies, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde jaarlijkse maximumbedrag per hectare voor het onderhoud en de instandhouding van stapelmuren in Malta wordt vastgesteld in bijlage I, onder A, van de onderhavige verordening.

Artikel 7

Producentengroeperingen in Malta

1. Alleen de producentengroeperingen waarvan een minimumpercentage van de producenten van de sector lid is en die een minimumpercentage van de productie van de sector vertegenwoordigen, kunnen in aanmerking komen voor de in artikel 33 quinquies, lid 3, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde minimumsteun.

2. Het minimumbedrag van deze steun, berekend aan de hand van de kosten die minimaal moeten worden gemaakt voor de oprichting van een kleine producentengroepering, is vermeld in bijlage I, onder B, van de onderhavige verordening.

HOOFDSTUK V ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 8

Evaluatie

De in de artikelen 56 en 57 van Verordening (EG) nr. 445/2002 bedoelde evaluatie halverwege de looptijd is in de programmeringsperiode 2004-2006 niet van toepassing voor de nieuwe lidstaten.

Artikel 9

Programmering

1. Voor de toepassing van bijlage II, punt 8, bij Verordening (EG) nr. 445/2002 gebruiken de nieuwe lidstaten de tabel inzake de programmering per jaar en de indicatieve algemene financiële tabel die zijn opgenomen in bijlage II bij de onderhavige verordening.

2. Ter aanvulling van de in bijlage II, punt 9, bij Verordening (EG) nr. 445/2002 bedoelde gegevens bevatten de in titel III, hoofdstuk II, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedoelde plannen voor plattelandsontwikkeling de in bijlage III bij de onderhavige verordening vermelde gegevens.

HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN

Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2004 onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

(2) PB L 74 van 15.3.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 963/2003 (PB L 138 van 5.6.2003, blz. 32).

(3) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 39.

BIJLAGE I

Tabellen met de bedragen voor de specifieke maatregelen voor Malta

A. Maximumbedrag zoals bedoeld in artikel 6

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. Bedrag zoals bedoeld in artikel 7, lid 2

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>PIC FILE= "L_2004024NL.002802.TIF">

>PIC FILE= "L_2004024NL.002901.TIF">

BIJLAGE III

In het plan voor plattelandsontwikkeling op te nemen gegevens over de specifieke maatregelen en afwijkingen zoals bedoeld in hoofdstuk IX bis van Verordening (EG) nr. 1257/1999

1. Maatregelen die gelden voor alle nieuwe lidstaten

I. Steun aan semi-zelfvoorzieningsbedrijven die worden geherstructureerd

A. Hoofdkenmerken

- Definitie van een semi-zelfvoorzieningsbedrijf aan de hand van de minimum- en/of maximumomvang van het bedrijf, het aandeel van de in de handel gebrachte productie en/of het inkomensniveau van een subsidiabel bedrijf.

- Definitie van economische levensvatbaarheid.

B. Andere elementen

- De inhoud van het bedrijfsplan.

II. Producentengroeperingen

A. Hoofdkenmerken

- Alleen voor Malta, vermelding van de sector of sectoren waarvoor de afwijking geldt, met motivering inzake de uiterst geringe totale productie, en vermelding van de subsidiabiliteitsvoorwaarden om voor de afwijking in aanmerking te komen: procentueel aandeel in de totale productie van de sector dat de groepering minimaal voor haar rekening moet nemen, minimumpercentage van de producenten van de sector dat lid moet zijn van de groepering.

- Alleen voor Malta, verantwoording en berekening van de jaarlijkse bedragen.

B. Andere elementen

- Beschrijving van de procedure voor de officiële erkenning van de groeperingen, met inbegrip van de selectiecriteria.

- Betrokken sectoren.

III. Technische bijstand

A. Hoofdkenmerken

- Geen.

B. Andere elementen

- Beschrijving van de begunstigden.

IV. Maatregelen van het type Leader+

Verwerving van vaardigheden (artikel 33 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1257/1999)

A. Hoofdkenmerken

- Procedure en tijdschema voor de selectie van de met de uitvoering van de acties te belasten contractanten.

B. Andere elementen

- Geen.

Geïntegreerde territoriale strategieën voor plattelandsontwikkeling van experimentele aard (artikel 33 septies, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1257/1999)

A. Hoofdkenmerken:

- Procedure en tijdschema voor de selectie van de voor de maatregel in aanmerking komende lokale actiegroepen, inclusief de selectiecriteria en het beoogde maximumaantal begunstigden.

- Criteria om de administratieve capaciteit en de ervaring met benaderingen van het type "lokale plattelandsontwikkeling" op het niveau van de regio's aan te tonen.

B. Andere elementen

- Geen.

V. Aanvullingen op rechtstreekse betalingen

A. Hoofdkenmerken

- Communautaire bijdrage per programmeringsjaar.

B. Andere elementen

- Aanwijzing van het betaalorgaan.

2. Voor Malta geldende maatregelen

I. Aanvullingen op staatssteun

A. Hoofdkenmerken

- Geen.

B. Andere elementen

- Aanwijzing van het betaalorgaan.

3. Voor alle nieuwe lidstaten geldende afwijkingen

I. Verbetering van de verwerking en afzet van landbouwproducten

A. Hoofdkenmerken

- Geen.

B. Andere elementen

- Lijst van de ondernemingen waarvoor een overgangsperiode zoals bedoeld in artikel 33 terdecies, lid 3, geldt.

4. Voor Estland geldende afwijking

I. Bebossing van landbouwgrond

A. Hoofdkenmerken

- Geen.

B. Andere elementen

- Beschrijving van de controle op het gebruik van de grond in de laatste vijf jaar vóór de bebossing.

5. Voor Malta geldende afwijking

I. Landbouwmilieumaatregelen

A. Hoofdkenmerken

- Verantwoording en berekening van de jaarlijkse maxima voor het onderhoud en de instandhouding van stapelmuren.

B. Andere elementen

- Geen.

Top