EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0014

Verordening (EG) nr. 14/2004 van de Commissie van 30 december 2003 tot vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de voorziening van bepaalde essentiële producten voor menselijke consumptie, voor verwerking of voor verbruik als productiemiddel in de landbouw en voor de levering van levende dieren en eieren aan de ultraperifere regios overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad

OJ L 3, 7.1.2004, p. 6–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; opgeheven door 32006R0793 . Latest consolidated version: 16/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/14/oj

7.1.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 3/6


VERORDENING (EG) Nr. 14/2004 VAN DE COMMISSIE

van 30 december 2003

tot vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de voorziening van bepaalde essentiële producten voor menselijke consumptie, voor verwerking of voor verbruik als productiemiddel in de landbouw en voor de levering van levende dieren en eieren aan de ultraperifere regios overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1452/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen, houdende wijziging van Richtlijn 72/462/EEG en houdende intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 525/77 en (EEG) nr. 3763/91 (Poseidom) (1), en met name op artikel 3, lid 6, artikel 6, lid 5, en artikel 7, lid 2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1453/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1600/92 (Poseima) (2), en met name op artikel 3, lid 6, en artikel 4, lid 5,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1454/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische Eilanden en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/92 (Poseima) (3), en met name op artikel 3, lid 6, en artikel 4, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De uitvoeringsbepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 wat betreft de specifieke regelingen voor de voorziening („RSA”) van de Franse overzeese departementen (DOM), Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden (hierna „ultraperifere regio's” genoemd) met bepaalde landbouwproducten zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 20/2002 van de Commissie (4).

(2)

Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 2 van de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, artikel 2 van (EG) nr. 1453/2001 en artikel 2 van (EG) nr. 1454/2001 dienen de geraamde voorzieningsbalans voor de producten waarvoor specifieke voorzieningsregelingen gelden, alsmede de hoeveelheden producten waarvoor specifieke voorzieningsregelingen gelden, en de voor leveranties uit de Gemeenschap toegekende steun te worden vastgesteld.

(3)

Overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001/, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 en op grond van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 20/2002 wordt het steunbedrag vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de extra kosten om de producten naar de markten van de ultraperifere regios te brengen, de bij uitvoer naar derde landen toegepaste prijzen en, voor producten voor verwerking of voor verbruik als productiemiddel in de landbouw, de extra kosten die voortvloeien uit het insulaire karakter en de ultraperifere ligging van de regios.

(4)

Tussen de Commissie en de lidstaten wordt nog overleg gevoerd over de definitie en de berekening van de extra kosten, hetgeen mogelijk kan leiden tot aanpassing van de bedragen in de bijlage.

(5)

Bijgevolg moet per product, naargelang van zijn bestemming, het forfaitaire steunbedrag worden vastgesteld. Om rekening te houden met de handelsstromen uit en naar de rest van de Gemeenschap en met het economische aspect van de voorgenomen steun, moet bovendien een steunbedrag worden vastgesteld, op basis van de restituties die voor de uitvoer van soortgelijke producten naar derde landen worden toegekend, en dat bedrag moet worden toegepast wanneer het groter is dan de bovengenoemde forfaitaire bedragen.

(6)

Om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de verschillende producten van elke sector dienen zo nodig de bepalingen voor de toekenning van de steun of de vaststelling van de hoeveelheden voor de levering van de communautaire producten in de ultraperifere regio's als bedoeld in respectievelijk artikel 3 van de Verordening (EG) nr. 1452/2001, artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1453/2001 en artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1454/2001, te worden gepreciseerd.

(7)

In Verordening (EG) nr. 98/2003 van de Commissie van 20 januari 2003 tot vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de voorziening van bepaalde essentiële producten voor menselijke consumptie, voor verwerking of voor verbruik als productiemiddel in de landbouw en voor de levering van levende dieren en eieren aan de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad (5) is bepaald dat zij van toepassing zou zijn van 1 januari tot en met 31 december 2003. Ter wille van de rechtszekerheid moet die verordening worden ingetrokken en vervangen door een nieuwe verordening.

(8)

Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de operaties in 2004 ordelijk verloopt, moet deze verordening met ingang van 1 januari 2004 van toepassing worden verklaard.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van de betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De hoeveelheden van de geraamde voorzieningsbalans in het kader van de specifieke voorzieningsregeling waarvoor een vrijstelling van het invoerrecht bij invoer uit derde landen geldt of waarvoor steun voor producten uit de Gemeenschap wordt verleend, alsmede de steunbedragen voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap, worden per product vastgesteld:

a)

in bijlage I voor de Franse overzeese departementen (DOM);

b)

in bijlage III voor Madeira en de Azoren;

c)

in bijlage V voor de Canarische Eilanden.

2.   Voor elk product:

a)

gelden de bedragen in kolom I voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap, met uitzondering van landbouwproductiemiddelen en te verwerken producten;

b)

gelden de bedragen in kolom II voor de voorziening in de ultraperifere regios met landbouwproductiemiddelen en te verwerken producten uit de Gemeenschap;

c)

gelden de bedragen waarnaar wordt verwezen in kolom III voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap, wanneer deze bedragen hoger zijn dan die in de kolommen I en II.

Artikel 2

Het aantal dieren en eieren dat wordt geleverd in het kader van de ondersteuning van de veehouderij en de pluimveehouderij in de ultraperifere gebieden en, in voorkomend geval, de steun voor deze leveringen worden vastgesteld:

a)

in bijlage II voor de Franse overzeese departementen (DOM);

b)

in bijlage IV voor Madeira en de Azoren;

c)

in bijlage VI voor de Canarische Eilanden.

Artikel 3

Verordening (EG) nr. 98/2003 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 december 2003.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 198 van 21.7.2001, blz. 11. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(2)  PB L 198 van 21.7.2001, blz. 26. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003.

(3)  PB L 198 van 21.7.2001, blz. 45. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003.

(4)  PB L 8 van 11.1.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1174/2003 (PB L 164 van 02.07.2002, blz. 3).

(5)  PB L 14 van 21.1.2003, blz. 32. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1987/2003 (PB L 295 van 13.11.2003, blz. 47).


BIJLAGE I

Deel 1   Granen en graanproducten bestemd voor voeding of vervoedering; oliehoudende gewassen, eiwithoudende gewassen, gedroogde voedergewassen

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Departement

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Guadeloupe

Zachte tarwe, gerst, maïs en mout

1001 90, 1003 00, 1005 90 en 1107 10

55 000

42

 (1)

Guyana

Zachte tarwe, gerst, maïs, voor diervoeding gebruikte producten en mout

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 en 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinique

Zachte tarwe, gerst, maïs, gries en griesmeel van harde tarwe, haver en mout

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 en 1107 10

52 000

42

 (1)

Réunion

Zachte tarwe, gerst, maïs en mout

1001 90, 1003 00, 1005 90 en 1107 10

166 000

48

 (1)

Deel 2   Plantaardige oliën

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Departement

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Plantaardige oliën (2)

1507 tot en met 1516 (3)

Martinique

300

71

 (4)

Réunion

11 000

91

 (4)

Totaal

11 300

 

 

 

Deel 3   Op basis van groenten en fruit verwerkte producten

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Departement

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Vruchtenmoes, door koken verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, bestemd voor verwerking

ex 2007

Alle

0

395

Vruchtenpulp, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen, bestemd voor verwerking

ex 2008

Guyana

450

586

Guadeloupe

408

Martinique

408

Réunion

456

Geconcentreerde ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen), zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, bestemd voor verwerking

ex 2009

Guyana

300

 

727

 

Guadeloupe

311

 (5)

Martinique

311

 

Réunion

311

 

Deel 4   Zaden

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Departement

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Pootaardappelen

0701 10 00

Réunion

200

 

94

 


(1)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 (PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7) toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.

(2)  Bestemd voor de verwerkende industrie.

(3)  Met uitzondering van 1509 en 1510.

(4)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 136/66/EEG toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.

(5)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 2201/96 toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.


BIJLAGE II

Deel 1   Rundveehouderij

Aantal dieren en steun voor de levering van dieren uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Departement

Hoeveelheid

Steun

(EUR/dier)

Fokpaarden

0101 11 00

Alle

3

1 100

Levende runderen:

fokrunderen (1)

0102 10

 

 

fokbuffels (2)

ex 0102 10 90

400

1 100

mestrunderen (3)  (4)

0102 90

100

Deel 2   Pluimveehouderij, konijnenhouderij

Aantal dieren en steun voor de levering van dieren uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Departement

Hoeveelheid

(aantal dieren, stuks)

Steun

(EUR/dier, stuk)

Vermeerderingskuikens en fokkuikens (5)

ex 0105 11

Alle

85 240

0,48

Broedeieren bestemd voor de productie van vermeerderings-kuikens en fokkuikens (6)

ex 0407 00 19

800 000

0,17

Fokkonijnen

tamme fokkonijnen

ex 0106 19 10

 

670

33

Deel 3   Varkenshouderij

Aantal dieren en steun voor de levering van dieren uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Departement

Hoeveelheid

Steun

(EUR/dier)

Varkens, fokdieren:

 

Alle

 

 

zeugen

0103 10 00

 

 

ex 0103 91 10

 

 

ex 0103 92 19

300

405

beren

0103 10 00

 

 

ex 0103 91 10

 

 

ex 0103 92 19

63

505

Deel 4   Schapen- en geitenhouderij

Aantal dieren en steun voor de levering van dieren uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Departement

Hoeveelheid

(aantal dieren)

Steun

(EUR/dier)

Schapen en geiten, fokdieren:

 

Alle

 

 

mannelijke dieren

ex 0104 10 en ex 0104 20

10

312

vrouwelijke dieren

ex 0104 10 en ex 0104 20

125

192


(1)  Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

(2)  De steun wordt alleen toegekend voor raszuivere stamboekbuffels.

(3)  Alleen indien van oorsprong uit een derde land.

(4)  Vrijstelling van invoerrechten geldt alleen wanneer:

de importeur bij aankomst van de dieren in de DOM verklaart dat de runderen ter plaatse zullen worden vetgemest gedurende een periode van 60 dagen, te rekenen vanaf de dag van effectieve aankomst en vervolgens in de DOM zullen worden geconsumeerd;

de importeur zich er bij aankomst van de dieren schriftelijk toe verbindt om binnen één maand na de dag van aankomst van de runderen aan de bevoegde autoriteiten te melden op welk bedrijf de runderen zullen worden vetgemest;

de importeur het bewijs levert dat, behalve in geval van overmacht, het rund is vetgemest op het overeenkomstig het bepaalde in het tweede streepje gemelde bedrijf (bedrijven), dat het niet is geslacht vóór het verstrijken van de in het eerste streepje vastgestelde periode of dat het om gezondheidsredenen is geslacht of als gevolg van ziekte of een ongeval is gestorven.

(5)  Overeenkomstig de definitie in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2782/75 van de Raad (PB L 282 van 1.11.1975, blz. 100).

(6)  Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.


BIJLAGE III

Deel 1   Granen en graanproducten bestemd voor voeding of vervoedering; oliehoudende gewassen, eiwithoudende gewassen, gedroogde voedergewassen

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Zachte tarwe van bakkwaliteit, harde tarwe, gerst, maïs, rogge, mout, sojaschroot en gedroogde luzerne

1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1103 13, 1002, 1107 10, 2304, 1214

72 900

 

34

 (1)

AZOREN

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Zachte tarwe van bakkwaliteit, harde tarwe, gerst, maïs, rogge, mout, sojabonen en zonnebloempitten

1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1002, 1107 10, 1201 00 90, 1206 00 99

195 300

 

37

 (2)

Deel 2   Rijst

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Volwitte rijst

1006 30

4 000

55

76

 (3)

AZOREN

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Volwitte rijst

1006 30

2 000

63

81

 (4)

Deel 3   Plantaardige oliën

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Plantaardige oliën (behalve olijfolie):

 

 

 

 

 

plantaardige oliën

1507 tot en met 1516 (5)

2 500

52

70

 (6)

Olijfolie:

 

 

 

 

 

olijfolie, verkregen bij eerste persing

of

1509 10 90

300

52

 (6)

olijfolie

1509 90 00


AZOREN

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Olijfolie:

 

 

 

 

 

olijfolie, verkregen bij eerste persing

of

1509 10 90

400

68

87

 (6)

olijfolie

1509 90 00

Deel 4   Verwerkte producten op basis van groenten en fruit

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

 

 

 

 

 

andere dan gehomogeniseerde bereidingen op basis van andere vruchten dan citrusvruchten

2007 99

100

73

91

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

580

168

186

ananas

2008 20

 

 

 

 

peren

2008 40

 

 

 

 

kersen

2008 60

 

 

 

 

perziken

2008 70

 

 

 

 

andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2008 19, daaronder begrepen

 

 

 

 

 

mengsels

2008 92

 

 

 

 

andere dan palmharten en mengsels

2008 99

 

 

 

 

Geconcentreerde ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen), zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, bestemd voor verwerking

ex 2009

100

 

186

 

AZOREN

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Geconcentreerde ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen), zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, bestemd voor verwerking

ex 2009

100

 

186

 

Deel 5   Suiker

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton witte suiker)

Steun

(EUR/100 kg)

I

II

III

Suiker

1701 en 1702 (met uitzondering van glucose en isoglucoses)

7 000

7,4

9,2

 (7)

AZOREN

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton witte suiker)

Steun

(EUR/100 kg)

I

II

III

Ruwe bietsuiker

1701 12 10

6 500

 

6,4

 (8)

Deel 6   Melk en zuivelproducten

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III (9)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (10)

0401

12 000

48

66

 (11)

Mageremelkpoeder (10)

ex 0402

500

48

66

 (11)

vollemelkpoeder (10)

ex 0402

450

48

66

 (11)

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's (10)

ex 0405

1 000

84

102

 (11)

Kaas (10)

0406

1 500

84

102

 (11)

Deel 7   Sector rundvlees

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving

Code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Vlees:

 

 

 

 

 

vlees van runderen, vers of gekoeld

0201

020110009110 (1)

020110009120

020110009130 (1)

020110009140

020120209110 (1)

020120209120

020120309110 (1)

020120309120

020120509110 (1)

020120509120

020120509130 (1)

020120509140

020120909700

4 800

153

171

 (12)

 

020130009100 (2) (6)

020130009120 (2) (6)

020130009060 (6)

123

141

 (12)

vlees van runderen, bevroren

0202

020210009100

020210009900

020220109000

020220309000

020220509100

020220509900

020220909100

1 000

119

137

 (12)

 

020230909200 (6)

95

113

 (12)

NB:

De productcodes en de voetnoten zijn nader bepaald in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), als gewijzigd.

Deel 8   Sector varkensvlees

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving

Code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren:

ex 0203

2 300

 

 

hele en halve dieren

020311109000

 

95

113

 (13)

hammen en delen daarvan

020312119100

 

143

161

 (13)

schouders en delen daarvan

020312199100

 

95

113

 (13)

voorstukken en delen daarvan

020319119100

 

95

113

 (13)

karbonadestrengen en delen daarvan

020319139100

 

143

161

 (13)

buiken (buikspek) en delen daarvan

020319159100

 

95

113

 (13)

andere, zonder been

020319559110

 

176

194

 (13)

andere, zonder been

020319559310

 

176

194

 (13)

hele en halve dieren

020321109000

 

95

113

 (13)

hammen en delen daarvan

020322119100

 

143

161

 (13)

schouders en delen daarvan

020322199100

 

95

113

 (13)

voorstukken en delen daarvan

020329119100

 

95

113

 (13)

karbonadestrengen en delen daarvan

020329139100

 

143

161

 (13)

buiken (buikspek) en delen daarvan

020329159100

 

95

113

 (13)

andere, zonder been

020329559110

 

176

194

 (13)

NB:

Het bedrag is gelijk aan de restitutie voor producten van dezelfde GN-code die, in voorkomend geval, is toegekend op grond van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2759/75 (PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1).

Deel 9   Zaden

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Pootaardappelen

07 011 000

2 000

95

 

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

AZOREN

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Maïs voor zaaidoeleinden

1005 10

150

85

 


(1)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 (PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7) toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.

(2)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 (PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7) toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.

(3)  Het bedrag is gelijk aan de restitutie die van toepassing is op in het kader van communautaire of nationale voedselhulpacties geleverde producten uit de rijstsector.

(4)  Het bedrag is gelijk aan de restitutie die van toepassing is op in het kader van communautaire of nationale voedselhulpacties geleverde producten uit de rijstsector.

(5)  Behalve 1509 en 1510.

(6)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 136/66/EEG toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.

(7)  Voor witte suiker is het bedrag gelijk aan het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie die voor witte suiker is vastgesteld in het kader van de permanente inschrijving voor de uitvoer van witte suiker. Wanneer twee permanente inschrijvingen tegelijk plaatsvinden, is het maximumbedrag gelijk aan het bedrag dat het laatst is vastgesteld in het kader van de permanente inschrijving voor uitvoer van het volgende verkoopseizoen. Voor ruwe suiker is het bedrag gelijk aan 92 % van het bedrag dat geldt voor witte suiker. Indien het opbrengstpercentage van ruwe suiker afwijkt van 92 %, wordt het bedrag aangepast door toepassing van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad (PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1).

Voor sacharosestroop is het bedrag gelijk, per 1 % sacharosegehalte en per 100 kg nettogewicht van de betrokken stroop, aan het honderdste deel van het bedrag dat geldt voor witte suiker. Het bepaalde in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 is niet van toepassing.

(8)  92 % van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor witte suiker dat is vastgesteld in het kader van de permanente inschrijving voor de uitvoer van witte suiker. Wanneer twee permanente inschrijvingen tegelijk plaatsvinden, is het maximumbedrag gelijk aan het bedrag dat het laatst is vastgesteld in het kader van de permanente inschrijving voor uitvoer van het volgende verkoopseizoen. Indien het opbrengstpercentage van ruwe suiker afwijkt van 92 %, wordt het bedrag aangepast door toepassing van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad.

Het bepaalde in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 is niet van toepassing.

(9)  In EUR/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven

(10)  De betrokken producten en de voetnoten zijn dezelfde als die van de verordening van de Commissie tot vaststelling van de restituties op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999.

(11)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.

Indien de op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 toegekende restituties uit verschillende bedragen bestaan, is het bedrag gelijk aan het hoogste bedrag dat als restitutie is toegekend voor producten van dezelfde code van de nomenclatuur voor de uitvoerrestituties (Verordening (EG) nr. 3846/87).

(12)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code. Wanneer de op grond van artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 toegekende restituties uit verschillende bestaan, dan is het bedrag gelijk aan het bij de indiening van de steunaanvraag geldende restitutiebedrag dat voor producten van dezelfde code van de nomenclatuur voor de uitvoerrestituties wordt toegekend voor bestemming B 03.

(13)  De productcodes en de voetnoten zijn nader bepaald in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).


BIJLAGE IV

Deel 1   Rundveehouderij

Aantal dieren en steun voor de levering van dieren uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

Steun

(EUR/dier)

Levende runderen

 

 

 

fokrunderen

0102 10 10 tot en met 0102 10 90

160

608

mestrunderen (1)

0102 90

1 000

128

Deel 2   Pluimveehouderij

Aantal dieren en steun voor de levering van dieren uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(aantal dieren, stuks)

Steun

(EUR/dier, stuk)

Fokpluimvee:

 

 

 

vermeerderingskuikens en fokkuikens (2)

ex 0105 11

0

0,12

broedeieren bestemd voor de productie van fok- of vermeerderingskuikens (2)

ex 0407 00 19

0

0,06


AZOREN

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(aantal dieren, stuks)

Steun

(EUR/dier, stuk)

Fokpluimvee.

 

 

 

kuikens (2)

ex 0105 11

20 000

0,12

broedeieren (2)

ex 0407 00 19

1 000 000

0,06

Deel 3   Varkenshouderij

MADEIRA

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

Steun

(EUR/dier)

Varkens, fokdieren van zuiver ras (3)

0103 10 00

 

 

beren

 

10

460

zeugen

 

60

360

AZOREN

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

Steun

(EUR/dier)

Varkens, fokdieren van zuiver ras (4)

 

 

 

beren

0103 10 00

35

460

zeugen

0103 10 00

400

360

Deel 4   Schapen- en geitenhouderij

Aantal dieren en steun voor de levering van dieren uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving

GN-code

Ultraperifere regio

Hoeveelheid

(aantal dieren)

Steun

(EUR/dier)

Fokschapen en fokgeiten:

 

 

 

 

mannelijke dieren

 (5)

0104 10 10 en 0104 20 10

 

5

230

vrouwelijke dieren

 (6)

0104 10 10 en 0104 20 10

 

45

110

Aantal dieren en steun voor de levering van dieren uit de Gemeenschap per kalenderjaar

AZOREN

Omschrijving

GN-code

Ultraperifere regio

Hoeveelheid

(aantal dieren)

Steun

(EUR/dier)

Fokschapen en fokgeiten:

 

 

 

 

mannelijke dieren (7)

0104 10 10 en 0104 20 10

 

40

230

vrouwelijke dieren (8)

0104 10 10 en 0104 20 10

 

259

110


(1)  Vrijstelling van invoerrechten geldt alleen wanneer:

de importeur of de aanvrager bij aankomst van de dieren op Madeira verklaart dat de runderen ter plaatse zullen worden vetgemest gedurende een periode van 60 dagen, te rekenen vanaf de dag van effectieve aankomst en vervolgens op Madeira zullen worden geconsumeerd;

de importeur of de aanvrager zich er bij aankomst van de dieren toe verbindt om binnen één maand na de dag van aankomst van de runderen aan de bevoegde autoriteiten te melden op welk bedrijf de runderen zullen worden vetgemest;

de importeur of de aanvrager het bewijs levert dat, behalve in geval van overmacht, het rund is vetgemest op het overeenkomstig het bepaalde in het tweede streepje gemelde bedrijf (bedrijven), dat het niet is geslacht vóór het verstrijken van de in het eerste streepje vastgestelde periode of dat het om gezondheidsredenen is geslacht of als gevolg van ziekte of een ongeval is gestorven.

(2)  Overeenkomstig de definitie in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2782/75 van de Raad (PB L 282 van 1.11.1975, blz. 100).

(3)  Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

(4)  Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

(5)  De dieren in deze groep zijn onderling voor 100 % substitueerbaar.

(6)  De dieren in deze groep zijn onderling voor 100 % substitueerbaar.

(7)  De dieren in deze groep zijn onderling voor 100 % substitueerbaar.

(8)  De dieren in deze groep zijn onderling voor 100 % substitueerbaar.


BIJLAGE V

CANARISCHE EILANDEN

Deel 1   Granen en graanproducten bestemd voor voeding of vervoedering; oliehoudende gewassen, eiwithoudende gewassen, gedroogde voedergewassen

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Zachte tarwe, gerst, haver, maïs, griesmeel van harde tarwe, mout en glucose (2), luzernemeel en luzerne in pellets, perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van soja, sojaolie en andere aanbiedingsvormen van luzerne

1001 90 99, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 90 00, 1103 11 10, 1103 13, 1107, 1702 30, 1702 40, 1214 10 00, 2304 00 en ex 1214 90 99

446 800

35

 (1)

Deel 2   Rijst

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Volwitte rijst

1006 30

13 700

36

54

 (3)

Breukrijst

1006 40

1 600

36

54

 (3)

Deel 3   Plantaardige oliën

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Plantaardige oliën (behalve olijfolie):

 

 

 

 

 

plantaardige oliën (sector verwerking en/of verpakking)

1507 tot en met 1516 (4)

20 000

25

 (4)

plantaardige oliën (rechtstreekse consumptie)

1507 tot en met 1516 (4)

9 000

6

 (5)

Olijfolie:

 

 

 

 

 

olijfolie, verkregen bij eerste persing

1509 10 90

 

 

 

 

olijfolie

1509 90 00

17 500

45

63

 (5)

olie uit afvallen van olijven

1510 00 90

 

 

 

 

Deel 4   Verwerkte producten op basis van groenten en fruit

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

 

 

 

 

 

andere dan gehomogeniseerde bereidingen op basis van andere vruchten dan citrusvruchten

2007 99

4 250 (6)

125

143

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

16 850 (7)

108

126

 

ananas

2008 20

 

citrusvruchten

2008 30

 

peren

2008 40

 

abrikozen

2008 50

 

perziken

2008 70

 

aardbeien

2008 80

 

andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2008 19, daaronder begrepen:

 

 

mengsels

2008 92

 

overige

2008 99

 

Deel 5   Suiker

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton witte suiker)

Steun

(EUR/100 kg)

I

II

III

Suiker

1701 en 1702 (met uitzondering van glucose en isoglucoses)

61 000

0

1,8

 (8)

Deel 6   Hop

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Hop

1210

50

64

 

Deel 7   Pootaardappelen

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Pootaardappelen

0701 10 00

9 000

73

 

Deel 8   Sector rundvlees

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

Code

Hoeveelheid

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Vlees:

vlees van runderen, vers of gekoeld

0201

020110009110 (1)

020110009120

020110009130 (1)

020110009140

020120209110 (1)

020120209120

020120309110 (1)

020120309120

020120509110 (1)

020120509120

020120509130 (1)

020120509140

020120909700

21 200

140

158

 (9)

 

020130009100

020130009120

020130009060

112

130

 (9)

vlees van runderen, bevroren

0202

020210009100

020210009900

020220109000

020220309000

020220509100

020220509900

020220909100

14 500

106

124

 (9)

 

020230909200 (6)

85

103

 (9)

NB:

De productcodes en de voetnoten zijn nader bepaald in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), als gewijzigd.

Deel 9   Sector varkensvlees

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

Code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Vlees van varkens (huisdieren), bevroren

ex 0203

17 000 (10)

 

 

 

hele en halve dieren

020321109000

85

103

 (11)

hammen en delen daarvan

020322119100

128

146

 (11)

schouders en delen daarvan

020322199100

85

103

 (11)

voorstukken en delen daarvan

020329119100

85

103

 (11)

karbonadestrengen en delen daarvan

020329139100

128

146

 (11)

buiken (buikspek) en delen daarvan

020329159100

85

103

 (11)

andere, zonder been

020329559110

157

175

 (11)

NB:

De productcodes en de voetnoten zijn nader bepaald in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).

Deel 10   Sector vlees van pluimvee en eieren

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Vlees:

 

 

 

 

 

ex 0207; vlees en eetbare slachtafvallen, bevroren, van pluimvee van GN-code 0105, met uitzondering van producten van onderverdeling 0207 33

020712109900

020712909190

020712909990

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

40 200 (12)

85

103

 (13)

Eieren:

 

 

 

 

 

ex 0408; vogeleieren uit de schaal en eigeel, gedroogd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, voor menselijke consumptie

040811809100

040891809100

40

46

64

 (14)

Deel 11   Melk en zuivelproducten

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III (15)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (16)

0401

114 800 (17)

41

59

 (18)

Melk en room, ingedikt, of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (16)

0402

28 000 (19)

41

59

 (18)

Melk en room, ingedikt, of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een gehalte aan vetvrije melkdroge stof van 15 gewichtspercenten of meer en met een vetgehalte van niet meer dan 3 gewichtspercenten (20)

040291199310

97

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's (16)

0405

4 000

72

90

 (18)

Kaas (16)

0406

15 000

72

90

 (18)

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 86

1 900

0406 90 87

0406 90 88

Melkbereidingen zonder vetstoffen

1901 90 99

800

59

 (21)

Melkbereidingen voor kinderen, bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, enz

2106 90 92

45

 

 

 


(1)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 (PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7) toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.

(2)  Andere dan de producten van GN-codes 1702 30 10 en 1702 40 10.

(3)  Het bedrag is gelijk aan de restitutie die van toepassing is op in het kader van communautaire of nationale voedselhulpacties geleverde producten uit de rijstsector

(4)  Behalve 1509 en 1510.

(5)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 136/66/EEG toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.

(6)  Waarvan 750 ton voor de sector verwerking en/of verpakking.

(7)  Waarvan 5 300 ton voor de sector verwerking en/of verpakking.

(8)  Voor witte suiker is het bedrag gelijk aan het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie die voor witte suiker is vastgesteld in het kader van de permanente inschrijving voor de uitvoer van witte suiker. Wanneer twee permanente inschrijvingen tegelijk plaatsvinden, is het maximumbedrag gelijk aan het bedrag dat het laatst is vastgesteld in het kader van de permanente inschrijving voor uitvoer van het volgende verkoopseizoen.

Voor ruwe suiker is het bedrag gelijk aan 92 % van het bedrag dat geldt voor witte suiker. Indien het opbrengstpercentage van ruwe suiker afwijkt van 92 %, wordt het bedrag aangepast door toepassing van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad.

Voor sacharosestroop en voor suiker van de GN-codes 1701 91 00 en 1701 99 90 is het bedrag gelijk, per 1 % sacharosegehalte en per 100 kg nettogewicht van het betrokken product, aan het honderdste deel van het bedrag dat geldt voor witte suiker.

Het bepaalde in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 is niet van toepassing.

(9)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code. Wanneer de op grond van artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 toegekende restituties gedifferentieerd zijn, dan is het bedrag gelijk aan het bij de indiening van de steunaanvraag geldende restitutiebedrag dat voor producten van dezelfde code van de nomenclatuur voor de uitvoerrestituties wordt toegekend voor bestemming B 03.

(10)  Waarvan 4 800 ton voor de sector verwerking en/of verpakking.

(11)  Het bedrag is gelijk aan de restitutie voor producten van dezelfde GN-code die is toegekend op grond van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2759/75 (PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1).

(12)  Waarvan 200 ton voor de sector verwerking en/of verpakking.

(13)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code. Indien de op grond van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 toegekende restituties bestaan uit verschillende bedragen, is het bedrag gelijk aan het hoogste bedrag dat als restitutie is toegekend voor producten van dezelfde code van de nomenclatuur voor de uitvoerrestituties (Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie van 17 december 1987, blz. 1).

(14)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2771/75 toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code. Indien de op grond van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2771/75 toegekende restituties uit verschillende bedragen bestaan, is het bedrag gelijk aan het hoogste bedrag dat als restitutie is toegekend voor producten van dezelfde code van de nomenclatuur voor de uitvoerrestituties (Verordening (EEG) nr. 3846/87).

(15)  In EUR/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven

(16)  De betrokken producten en de voetnoten zijn dezelfde als die van de verordening van de Commissie tot vaststelling van de restituties op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999.

(17)  Waarvan 1 300 ton voor de sector verwerking en/of verpakking.

(18)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.

Indien de op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 toegekende restituties uit verschillende bedragen bestaan, is het bedrag gelijk aan het hoogste bedrag dat als restitutie is toegekend voor producten van dezelfde code van de nomenclatuur voor de uitvoerrestituties (Verordening (EG) nr. 3846/87).

(19)  Als volgt te verdelen:

7 250 ton van GN-codes 0402 91 en/of 0402 99 voor rechtstreekse consumptie,

4 750 ton van GN-codes 0402 91 en/of 0402 99 voor de sector verwerking en/of verpakking,

16 000 ton van GN-codes 0402 10 en/of 0402 21 voor de sector verwerking en/of verpakking.

(20)  Indien het gehalte aan melkeiwitten (stikstofgehalte x 6,38) in de vetvrije melkdrogestof van een product van deze onderverdeling lager is dan 34 %, wordt geen steun toegekend. Indien, voor producten in poedervorm van deze onderverdeling, het watergehalte hoger is dan 5 gewichtspercenten, wordt geen steun toegekend.

Bij het vervullen van de douaneformaliteiten moet de belanghebbende in de daarvoor bedoelde aangifte het minimumgehalte aan melkeiwitten in de vetvrije melkdrogestof vermelden en, voor de producten in poedervorm, het maximumgehalte aan water.

(21)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van Verordening (EG) nr. 1520/2000 toegekende restitutie die is vastgesteld bij de verordening van de Commissie tot vaststelling van de restitutievoeten voor bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet onder bijlage I vallende goederen.


BIJLAGE VI

Deel 1   Rundveehouderij

Aantal dieren en steun voor de levering van dieren uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

Steun

(EUR/dier)

Levende runderen:

 

 

 

runderen, fokdieren van zuiver ras

0102 10 10 tot en met 0102 10 90

3 200

621

Deel 2   Varkenshouderij

Aantal dieren en steun voor de levering van dieren uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

Steun

(EUR/dier)

Varkens, fokdieren van zuiver ras (1)

 

 

 

beren

0103 10 00

200

470

zeugen

0103 10 00

5 500

370

Deel 3   Pluimveehouderij en konijnenhouderij

Aantal dieren en steun voor de levering van dieren uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving

GN-code

Hoeveelheid

(aantal dieren, stuks)

Steun

(EUR/dier, stuk)

Fokpluimvee:

 

 

 

kuikens met een gewicht van niet meer dan 185 g

ex 0105 11 91

ex 0105 11 99

935 000

0,25

Fokkonijnen:

 

 

 

zuivere lijnen (grootouderdieren)

ex 0106 19 10

2 200

30

ouderdieren

 

5 200

24


(1)  Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.


Top