EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0101

Richtlijn 2003/101/EG van de Commissie van 3 november 2003 tot wijziging van Richtlijn 92/109/EEG van de Raad inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 286, 4.11.2003, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 647 - 649
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 647 - 649
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 647 - 649
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 647 - 649
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 647 - 649
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 647 - 649
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 647 - 649
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 647 - 649
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 647 - 649

No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2005; stilzwijgende opheffing door 32004R0273

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/101/oj

32003L0101

Richtlijn 2003/101/EG van de Commissie van 3 november 2003 tot wijziging van Richtlijn 92/109/EEG van de Raad inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 286 van 04/11/2003 blz. 0014 - 0016


Richtlijn 2003/101/EG van de Commissie

van 3 november 2003

tot wijziging van Richtlijn 92/109/EEG van de Raad inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/109/EEG van de Raad van 14 december 1992 inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/8/EG van de Commissie(2), en met name op artikel 10, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In verband met de verplichtingen van de Gemeenschap uit hoofde van Besluit 90/611/EEG van de Raad van 22 oktober 1990 betreffende de sluiting namens de Europese Economische Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen(3) is het noodzakelijk uitvoering te geven aan het besluit van de Commissie voor Verdovende Middelen van de Verenigde Naties van maart 2001 om de stoffen azijnzuuranhydride en kaliumpermanganaat op te nemen in tabel 1 van de bijlage bij het VN-Verdrag van 1988.

(2) Richtlijn 92/109/EEG moet in overeenstemming worden gebracht met Verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad van 13 december 1990 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1232/2002 van de Commissie(5).

(3) Kaliumpermanganaat moet worden toegevoegd aan de stoffen die in categorie 2 van bijlage I bij Richtlijn 92/109/EEG zijn opgesomd en moet worden geschrapt in categorie 3 van die bijlage.

(4) Om te voorkomen dat de Gemeenschapshandel nadelige gevolgen ondervindt, moeten grenswaarden voor kaliumpermanganaat en azijnzuuranhydride worden vastgesteld.

(5) Richtlijn 92/109/EEG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 3677/90 opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Richtlijn 92/109/EEG worden vervangen door de tekst van de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 januari 2004 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 3 november 2003.

Voor de Commissie

Erkki Liikanen

Lid van de Commissie

(1) PB L 370 van 19.12.1992, blz. 76.

(2) PB L 39 van 9.2.2001, blz. 31.

(3) PB L 326 van 24.11.1990, blz. 56.

(4) PB L 357 van 20.12.1990, blz. 1.

(5) PB L 180 van 10.7.2002, blz. 5.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

Geregistreerde stoffen in de zin van artikel 1, lid 2, onder a)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top