EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1944

Verordening (EG) nr. 1944/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

OJ L 286, 4.11.2003, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1944/oj

32003R1944

Verordening (EG) nr. 1944/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

Publicatieblad Nr. L 286 van 04/11/2003 blz. 0010 - 0010


Verordening (EG) nr. 1944/2003 van de Commissie

van 31 oktober 2003

inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003(2), en met name op artikel 21, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2341/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot vaststelling, voor 2003, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1754/2003(4), zijn voor 2003 quota voor kabeljauw vastgesteld.

(2) Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren, geacht worden het toegewezen quotum te hebben bereikt.

(3) Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens, hebben de hoeveelheden kabeljauw die in de wateren van de ICES-zones I, II (Noorse wateren) zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren of die in Frankrijk zijn geregistreerd, het voor 2003 toegewezen quotum bereikt. Frankrijk heeft de vangst uit dit bestand verboden met ingang van 17 augustus 2003. Deze datum moet derhalve worden aangehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De hoeveelheden kabeljauw die in de wateren van de ICES-zones I, II (Noorse wateren) zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren of die in Frankrijk zijn geregistreerd, worden geacht het voor 2003 aan Frankrijk toegewezen quotum te hebben bereikt.

De visserij op kabeljauw in de wateren van de ICES-zones I, II (Noorse wateren) door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren of die in Frankrijk zijn geregistreerd, alsmede het aan boord houden, het overladen en het lossen van vis uit dit bestand door deze vaartuigen, is verboden vanaf de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 17 augustus 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2003.

Voor de Commissie

Jörgen Holmquist

Directeur-generaal Visserij

(1) PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3) PB L 356 van 31.12.2002, blz. 12.

(4) PB L 252 van 4.10.2003, blz. 1.

Top