EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0065

Richtlijn 2003/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2003 tot wijziging van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 230, 16.9.2003, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 56 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 56 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 56 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 09/05/2013; stilzwijgende opheffing door 32010L0063

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/65/oj

32003L0065

Richtlijn 2003/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2003 tot wijziging van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 230 van 16/09/2003 blz. 0032 - 0033


Richtlijn 2003/65/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 22 juli 2003

tot wijziging van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 23 maart 1998 heeft de Raad Besluit 1999/575/EG vastgesteld betreffende de sluiting door de Gemeenschap van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt(4) (hierna "de overeenkomst" te noemen).

(2) Richtlijn 86/609/EEG van de Raad(5) is het uitvoeringsinstrument voor de overeenkomst en bevat dezelfde doelstellingen als de overeenkomst.

(3) Bijlage II van Richtlijn 86/609/EEG met richtsnoeren voor huisvesting en verzorging omvat bijlage A van de overeenkomst. De bepalingen in bijlage A van de overeenkomst en de bijlagen van genoemde richtlijn zijn van technische aard.

(4) Er moet voor worden gezorgd dat de bijlagen van Richtlijn 86/609/EEG in overeenstemming zijn met de meest recente wetenschappelijke en technische ontwikkelingen en resultaten van het onderzoek op de betrokken gebieden. Momenteel kunnen wijzigingen in de bijlagen alleen via de langzame medebeslissingsprocedure worden vastgesteld, hetgeen betekent dat zij inhoudelijk achterblijven bij de meest recente ontwikkelingen op dit gebied.

(5) De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(6).

(6) Richtlijn 86/609/EEG dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In Richtlijn 86/609/EEG worden de volgende artikelen 24 bis en 24 ter ingevoegd:

"Artikel 24 bis

De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen die betrekking hebben op de volgende aangelegenheden, worden volgens de regelgevingsprocedure als bedoeld in artikel 24 ter, lid 2, vastgesteld:

- bijlagen bij deze richtlijn.

Artikel 24 ter

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.".

Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 16 september 2004 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2003.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

P. Cox

Voor de Raad

De voorzitter

G. Alemanno

(1) PB C 25 E van 29.1.2002, blz. 536.

(2) PB C 94 van 18.4.2002, blz. 5.

(3) Advies van het Europees Parlement van 2 juli 2002 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 17 maart 2003 (PB C 113 E van 13.5.2003, blz. 59) en besluit van het Europees Parlement van 19 juni 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(4) PB L 222 van 24.8.1999, blz. 29.

(5) PB L 358 van 18.12.1986, blz. 1.

(6) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

Top