EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0511

2003/511/EG: Beschikking van de Commissie van 14 juli 2003 inzake de bekendmaking van referentienummers van algemeen erkende normen voor producten voor elektronische handtekeningen overeenkomstig Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2439)

OJ L 175, 15.7.2003, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2016; opgeheven door 32016D0650

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/511/oj

32003D0511

2003/511/EG: Beschikking van de Commissie van 14 juli 2003 inzake de bekendmaking van referentienummers van algemeen erkende normen voor producten voor elektronische handtekeningen overeenkomstig Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2439)

Publicatieblad Nr. L 175 van 15/07/2003 blz. 0045 - 0046


Beschikking van de Commissie

van 14 juli 2003

inzake de bekendmaking van referentienummers van algemeen erkende normen voor producten voor elektronische handtekeningen overeenkomstig Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2439)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/511/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen(1), en met name artikel 3, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage II, onder f), en bijlage III van Richtlijn 1999/93/EG zijn de eisen vastgelegd waaraan veilige producten voor elektronische handtekeningen moeten voldoen.

(2) De technische specificaties voor het produceren en op de markt brengen van producten worden opgesteld door bevoegde normalisatie-instellingen, die daarbij rekening houden met de stand van de techniek.

(3) CEN (Europees Comité voor Normalisatie) en ETSI (Europees Instituut voor Telecommunicatienormen) bieden in het kader van EESSI (European Electronic Signature Standardisation Initiative) een open, compleet en flexibel Europees platform voor consensusvorming teneinde de ontwikkeling van de informatiemaatschappij in Europa te bevorderen. Zij hebben op basis van de bijlagen bij Richtlijn 1999/93/EG normen ontwikkeld voor producten voor elektronische handtekeningen (CWA-CEN workshop agreement, en ETSI TS-ETSI technical specification).

(4) De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor elektronische handtekeningen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De referentienummers van algemeen erkende normen voor producten voor elektronische handtekeningen zijn opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

De Commissie zal binnen twee jaar na de bekendmaking van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie de werking ervan evalueren en daarover verslag uitbrengen aan het bij artikel 9, lid 1, van Richtlijn 1999/93/EG ingestelde comité.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2003.

Voor de Commissie

Erkki Liikanen

Lid van de Commissie

(1) PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12.

BIJLAGE

A. Lijst van algemeen erkende normen voor producten voor elektronische handtekeningen bij toepassing waarvan de lidstaten uitgaan van de veronderstelling dat voldaan is aan de eisen van bijlage II, onder f), van Richtlijn 1999/93/EG.

- CWA 14167-1 (March 2003): security requirements for trustworthy systems managing certificates for electronic signatures - Part 1: System Security Requirements

- CWA 14167-2 (March 2002): security requirements for trustworthy systems managing certificates for electronic signatures - Part 2: cryptographic module for CSP signing operations - Protection Profile (MCSO-PP)

B. Lijst van algemeen erkende normen van producten voor elektronische handtekeningen bij toepassing waarvan de lidstaten uitgaan van de veronderstelling dat voldaan is aan de eisen van bijlage III, van Richtlijn 1999/93/EG.

- CWA 14169 (March 2002): secure signature-creation devices

Top