EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0066

Richtlijn 2003/66/EG van de Commissie van 3 juli 2003 tot wijziging van Richtlijn 94/2/EG houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan betreft (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 170, 9.7.2003, p. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 7 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 7 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2011; stilzwijgende opheffing door 32010R1060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/66/oj

32003L0066

Richtlijn 2003/66/EG van de Commissie van 3 juli 2003 tot wijziging van Richtlijn 94/2/EG houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan betreft (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 170 van 09/07/2003 blz. 0010 - 0014


Richtlijn 2003/66/EG van de Commissie

van 3 juli 2003

tot wijziging van Richtlijn 94/2/EG houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten(1), inzonderheid op de artikelen 9 en 12,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het elektriciteitsverbruik van koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan maakt een belangrijk deel van de totale energiebehoefte van de huishoudens in de Gemeenschap uit. Er zijn aanzienlijke mogelijkheden om het energieverbruik van deze apparaten verder te verlagen.

(2) Het welslagen van de etiketteringsregeling die is ingevoerd bij Richtlijn 94/2/EG van de Commissie(2), in combinatie met Richtlijn 96/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 september 1996 betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan(3), heeft tussen 1996 en 2000 tot een stijging van de energie-efficiëntie-index van nieuwe koelkasten en diepvriezers met 30 % geleid.

(3) Ongeveer 20 % van de in 2000 verkochte koelapparatuur viel in de hoogste efficiëntieklasse (A) en op sommige markten bedroeg dit aandeel meer dan 50 %. Het marktaandeel van apparatuur van klasse A groeit snel. Bijgevolg moeten bij wijze van tussentijdse oplossing twee extra klassen, aan te duiden als A+ en A++, worden ingevoerd totdat een volledige herziening van de efficiëntieklassen wordt doorgevoerd.

(4) Het effect van de etikettering op de energie-efficiëntie zal afnemen of geheel verdwijnen, tenzij nieuwe, nog efficiëntere klassen worden vastgelegd.

(5) Richtlijn 94/2/EG dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd. Bij deze gelegenheid zal deze richtlijn ook kunnen worden afgestemd op soortgelijke richtlijnen ter uitvoering van Richtlijn 92/75/EEG die onlangs zijn vastgesteld.

(6) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 10 van Richtlijn 92/75/EEG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 94/2/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1 komen de leden 2, 3 en 4 als volgt te luiden:

"2. De door deze richtlijn vereiste informatie wordt verkregen door middel van metingen in overeenstemming met geharmoniseerde, door de Europese normalisatie-instellingen (CEN, CENELEC en ETSI) in opdracht van de Commissie en in overeenstemming met Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad(4) vastgestelde normen, waarvan de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt en waarvoor de lidstaten de referentienummers van de nationale normen waarin deze geharmoniseerde normen zijn omgezet hebben gepubliceerd.

3. De bepalingen in de bijlagen I, II en III bij deze richtlijn op grond waarvan geluidsinformatie moet worden verstrekt zijn alleen van toepassing indien deze informatie krachtens artikel 3 van Richtlijn 86/594/EEG door de lidstaten wordt geëist. Deze informatie wordt overeenkomstig die richtlijn gemeten.

4. In deze richtlijn zijn de in artikel 1, lid 4, van Richtlijn 92/75/EEG gegeven definities van toepassing.".

2. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) In lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:"Wanneer de informatie betreffende een bepaalde modellencombinatie verkregen is door een berekening op grond van het ontwerp, en/of door extrapolatie uitgaande van andere combinaties, dient de documentatie bijzonderheden van deze berekeningen en/of extrapolaties te vermelden, alsmede van tests die zijn verricht ter verificatie van de nauwkeurigheid van de uitgevoerde berekeningen (Details van het wiskundige model ter berekening van het prestatievermogen en van metingen die zijn verricht om dit model te verifiëren).".

b) lid 5 komt als volgt te luiden:

"5. Wanneer de apparaten te koop, te huur, of in huurkoop worden aangeboden door middel van een gedrukte of geschreven mededeling dan wel op enigerlei andere wijze, waarbij mag worden verwacht dat de potentiële koper het apparaat niet met eigen ogen zal kunnen zien, zoals een schriftelijke aanbieding, een postordercatalogus, advertenties op het internet of via andere elektronische media, moet deze mededeling alle in bijlage III vermelde informatie omvatten.".

3. De bijlagen I, II, III en V worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze richtlijn.

4. Bijlage VI wordt geschrapt.

Artikel 2

De lidstaten geven uiterlijk op 1 juli 2004 toestemming voor het in het verkeer brengen van etiketten, kaarten en mededelingen bedoeld in artikel 2, lid 5, van Richtlijn 94/2/EG die de bij de onderhavige richtlijn herziene informatie bevatten.

Zij zorgen ervoor dat uiterlijk op 31 december 2004 alle etiketten, kaarten en mededelingen bedoeld in artikel 2, lid 5, van Richtlijn 94/2/EG in overeenstemming zijn met de herziene modellen.

Artikel 3

De lidstaten dienen de bepalingen vast te stellen en bekend te maken om uiterlijk op 30 juni 2004 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 3 juli 2003.

Voor de Commissie

Vice-voorzitter

Loyola De Palacio

(1) PB L 297 van 13.10.1992, blz. 16.

(2) PB L 45 van 17.2.1994, blz. 1.

(3) PB L 236 van 18.9.1996, blz. 36.

(4) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

BIJLAGE

1. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a) Onder het opschrift "Opmerkingen" wordt de laatste zin, "N.B. In bijlage VI zijn de met bovenstaande termen corresponderende termen in andere talen vermeld.", geschrapt.

b) Onder het opschrift "Druk":

i) wordt na de afbeelding het volgende ingevoegd:

"De lettercode voor apparaten van klasse A+ en van klasse A++ dient in overeenstemming te zijn met de volgende afbeeldingen en op dezelfde plaats te worden aangebracht als de A voor apparaten van klasse A:

>PIC FILE= "L_2003170NL.001202.TIF">"

ii) wordt de tekst op het einde, beginnende met de woorden "Volledige drukinformatie is opgenomen in de 'Gids voor koelkasten/diepvries-etikettering' ...", geschrapt.

2. Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a) Punt 4 komt als volgt te luiden:

"4. De energie-efficiëntieklasse van het model omschreven in bijlage V, uitgedrukt als 'energie-efficiëntieklasse ... op een schaal van A++ (efficiënt) tot en met G (inefficiënt)'. Wanneer deze informatie in een tabel wordt verstrekt, mag deze op andere wijze worden aangegeven, op voorwaarde dat duidelijk is dat de schaal van A++ (efficiënt) tot en met G (inefficiënt) loopt.";

b) punt 8 komt als volgt te luiden:

"8. Netto-inhoud van de vriesruimte en van het nulgradencompartiment wanneer dit voorhanden is, volgens de normen waarnaar in artikel 1, lid 2, wordt verwezen niet van toepassing voor de categorieën 1, 2 en 3. Voor apparaten van categorie 3 de netto-inhoud van het 'ijsvak'.";

c) het volgende punt 15 wordt toegevoegd:

"15. Wanneer het model bedoeld is om te worden ingebouwd, moet dit worden vermeld.";

d) de laatste zin beginnende met, "N.B." wordt geschrapt.

3. Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

De laatste zin, beginnende met "N.B." wordt geschrapt.

4. In bijlage V wordt na de titel: "ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE" de volgende tekst ingevoegd:

"DEEL I: Definities van de klassen A+ en A++

Een apparaat wordt ingedeeld in klasse A+ of A++ wanneer de energie-efficiëntie-index alfa (Iα) in het in tabel 1 gespecificeerde bereik ligt.

Tabel 1

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

In tabel 1:

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

waarin:

AC= energieverbruik per jaar van het apparaat (overeenkomstig bijlage I, opmerking V);

SCα= standaardenergieverbruik per jaar α van het apparaat.

SCα wordt als volgt berekend

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

waarin:

Vc: het nettovolume (in liter) van het compartiment (volgens de normen waarnaar in artikel 1, lid 2, wordt verwezen);

Tc: de ontwerptemperatuur (in °C) van het compartiment.

De waarden van Mα en Nα zijn in tabel 2 gegeven, die van FF, CC, BI en CH in tabel 3.

Tabel 2

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Tabel 3

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Wanneer een apparaat niet A+ of A++ is, wordt het ingedeeld in overeenstemming met deel 2.

DEEL 2: Definities van de klassen A tot en met G

..."

Top