EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0527

Verordening (EG) nr. 527/2003 van de Raad van 17 maart 2003 houdende machtiging tot het aanbieden en leveren voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde uit Argentinië ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés zijn toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1493/1999

PB L 78 van 25.3.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
PB L 296M van 26.10.2006, p. 3–4 (GA)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; opgeheven door 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/527/oj

32003R0527

Verordening (EG) nr. 527/2003 van de Raad van 17 maart 2003 houdende machtiging tot het aanbieden en leveren voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde uit Argentinië ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés zijn toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1493/1999

Publicatieblad Nr. L 078 van 25/03/2003 blz. 0001 - 0002


Verordening (EG) nr. 527/2003 van de Raad

van 17 maart 2003

houdende machtiging tot het aanbieden en leveren voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde uit Argentinië ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés zijn toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1493/1999

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(1), en met name op artikel 45, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij artikel 45, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 is voorzien in de mogelijkheid om afwijkingen toe te staan voor ingevoerde producten waarop oenologische procédés zijn toegepast die niet bij communautaire voorschriften zijn toegestaan.

(2) Op het grondgebied van Argentinië geproduceerde wijnen mogen worden aangezuurd door toevoeging van appelzuur, een oenologisch procédé dat krachtens de communautaire regelgeving niet is toegestaan.

(3) De Gemeenschap, die is vertegenwoordigd door de Commissie, en Argentinië, voeren momenteel onderhandelingen met het oog op de sluiting van een overeenkomst over de handel in wijn. Deze onderhandelingen hebben met name betrekking op de respectieve oenologische procédés van de twee partijen, en op de bescherming van de geografische aanduidingen.

(4) Om het goede verloop van deze onderhandelingen te bevorderen, lijkt het dienstig te voorzien in een afwijking waarbij toevoeging van appelzuur aan op het grondgebied van Argentinië geproduceerde wijnen die in de Gemeenschap worden ingevoerd, toe te staan gedurende een overgangsperiode, tot de inwerkingtreding van de overeenkomst die uit deze onderhandelingen zal voortvloeien, en uiterlijk tot en met 30 september 2003.

(5) Aangezien zich op het grondgebied van de Gemeenschap reeds appelzuur bevattende Argentijnse wijn bevindt, dient de toepassing van de afwijking tot deze wijn te worden uitgebreid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 45, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 mogen producten van de GN-codes 2204 10, 2204 21, 2204 29 en 2204 30 10 die zijn verkregen uit op het grondgebied van Argentinië geoogste en tot wijn verwerkte druiven, waaraan tijdens de bereiding conform de Argentijnse voorschriften terzake appelzuur kan zijn toegevoegd, in de Gemeenschap voor rechtstreekse menselijke consumptie worden aangeboden of geleverd.

Deze afwijking geldt echter slechts tot de inwerkingtreding van de overeenkomst die zal voortvloeien uit de onderhandelingen met Argentinië met het oog op de sluiting van een overeenkomst over de handel in wijn, die met name betrekking zal hebben op oenologische procédés alsmede op de bescherming van geografische aanduidingen, en uiterlijk tot en met 30 september 2003.

De afwijking geldt ook voor de in de vorige alinea bedoelde Argentijnse wijn die na 1 januari 2001 in de Gemeenschap is ingevoerd.

2. De lidstaten kunnen het aanbieden en de levering voor rechtstreekse menselijke consumptie van wijnen die zijn verkregen uit op het grondgebied van Argentinië geoogste en overeenkomstig de voorschriften van dat land tot wijn verwerkte druiven niet verbieden, om de reden dat aan deze producten appelzuur zou kunnen zijn toegevoegd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Drys

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2585/2001 (PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10).

Top