EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0124

2003/124/EG: Beschikking van de Commissie van 24 februari 2003 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria in de veterinaire sector (residuen) voor het jaar 2003 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 556)

OJ L 50, 25.2.2003, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/124(1)/oj

32003D0124

2003/124/EG: Beschikking van de Commissie van 24 februari 2003 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria in de veterinaire sector (residuen) voor het jaar 2003 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 556)

Publicatieblad Nr. L 050 van 25/02/2003 blz. 0020 - 0021


Beschikking van de Commissie

van 24 februari 2003

tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria in de veterinaire sector (residuen) voor het jaar 2003

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 556)

(Slechts de teksten in de Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

(2003/124/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/572/EG(2), en met name op artikel 28, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Gemeenschap moet financiële steun verlenen voor de communautaire referentielaboratoria die door de Gemeenschap zijn aangewezen voor het vervullen van de functies en de taken die zijn omschreven in Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan(3).

(2) De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt toegekend op voorwaarde dat de geplande acties efficiënt worden uitgevoerd en de autoriteiten alle nodige inlichtingen binnen de vastgestelde termijn verstrekken.

(3) Om budgettaire redenen wordt de steun van de Gemeenschap voor een periode van één jaar verleend.

(4) Gedurende dezelfde periode kan aanvullende financiële steun worden toegekend voor het organiseren van jaarlijkse workshops op het bevoegdheidsgebied van de communautaire referentielaboratoria.

(5) Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad(4) worden veterinaire en fytosanitaire maatregelen die volgens de communautaire voorschriften worden uitgevoerd, gefinancierd uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw. Met het oog op de financiële controle gelden de artikelen 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 1258/1999.

(6) Verordening (EG) nr. 324/2003 van de Commissie(5) bepaalt de subsidiabele uitgaven van de communautaire referentielaboratoria die financiële steun ontvangen overeenkomstig artikel 28 van Beschikking 90/424/EEG, en bepaalt de procedures voor de indiening van uitgaven en audits.

(7) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De Gemeenschap verleent Nederland financiële steun voor de in bijlage V, hoofdstuk 2, bij Richtlijn 96/23/EG vastgestelde functies en taken die voor de opsporing van residuen van bepaalde stoffen moeten worden vervuld door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne in Bilthoven.

2. De financiële steun bedraagt ten hoogste 410000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2003.

3. De financiële steun voor het organiseren van een technische workshop bedraagt ten hoogste 20000 EUR.

Artikel 2

1. De Gemeenschap verleent Frankrijk financiële steun voor de in bijlage V, hoofdstuk 2, bij Richtlijn 96/23/EG vastgestelde functies en taken die voor de opsporing van residuen van bepaalde stoffen moeten worden vervuld door het Laboratoire d'Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (het voormalige Laboratoire des Médicaments Vétérinaires) in Fougères.

2. De financiële steun bedraagt ten hoogste 410000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2003.

3. De financiële steun voor het organiseren van een technische workshop bedraagt ten hoogste 28000 EUR.

Artikel 3

1. De Gemeenschap verleent Duitsland financiële steun voor de in bijlage V, hoofdstuk 2, bij Richtlijn 96/23/EG vastgestelde functies en taken die voor de opsporing van residuen van bepaalde stoffen moeten worden vervuld door het Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (voorheen het Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin) in Berlijn.

2. De financiële steun bedraagt ten hoogste 410000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2003.

3. De financiële steun voor het organiseren van een technische workshop bedraagt ten hoogste 22000 EUR.

Artikel 4

1. De Gemeenschap verleent Italië financiële steun voor de in bijlage V, hoofdstuk 2, bij Richtlijn 96/23/EG vastgestelde functies en taken die voor de opsporing van residuen van bepaalde stoffen moeten worden vervuld door het Istituto Superiore di Sanità in Rome.

2. De financiële steun bedraagt ten hoogste 410000 EUR voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2003.

3. De financiële steun voor het organiseren van twee technische workshops bedraagt ten hoogste 32000 EUR.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden.

Gedaan te Brussel, 24 februari 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.

(2) PB L 203 van 28.7.2001, blz. 16.

(3) PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10.

(4) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

(5) PB L 47 van 21.2.2003, blz. 14.

Top