EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0112

2003/112/EG: Besluit van de Raad van 18 februari 2003 tot verlenging van de geldigheidsduur van Besluit 2002/148/EG houdende afsluiting van het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst

OJ L 46, 20.2.2003, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 56 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 56 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 56 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 56 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 56 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 56 - 57
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 56 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 56 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 56 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2004; stilzwijgende opheffing door 32004D0157

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/112(1)/oj

32003D0112

2003/112/EG: Besluit van de Raad van 18 februari 2003 tot verlenging van de geldigheidsduur van Besluit 2002/148/EG houdende afsluiting van het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst

Publicatieblad Nr. L 046 van 20/02/2003 blz. 0025 - 0026


Besluit van de Raad

van 18 februari 2003

tot verlenging van de geldigheidsduur van Besluit 2002/148/EG houdende afsluiting van het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst

(2003/112/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 300, lid 2, tweede alinea,

Gelet op het Intern Akkoord inzake de maatregelen en procedures voor de tenuitvoerlegging van de op 23 juni 2000 te Cotonou ondertekende ACS-EG-partnerschapsovereenkomst(1), zoals voorlopig van toepassing verklaard bij het besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van 18 september 2000, en met name op artikel 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Besluit 2002/148/EG(2) werd het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst(3) afgesloten en werden de in de bijlage bij het besluit omschreven passende maatregelen genomen.

(2) Overeenkomstig artikel 2, derde alinea, van het besluit verstrijkt de geldigheidsduur ervan op 21 februari 2003.

(3) De essentiële elementen zoals genoemd in artikel 9 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst blijven door de regering van Zimbabwe geschonden worden en de huidige omstandigheden in Zimbabwe voorzien niet in een klimaat waarin de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtstaat geëerbiedigd worden.

(4) De geldigheidsperiode van het besluit dient derhalve te worden verlengd,

BESLUIT:

Artikel 1

De geldigheid van de in artikel 2 van Besluit 2002/148/EG bedoelde maatregelen wordt met een periode van twaalf maanden verlengd, tot 20 februari 2004. Zij worden regelmatig, en ten minste binnen zes maanden, herzien.

De in de bijlage bij dit besluit opgenomen brief wordt naar de president van Zimbabwe gezonden.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 18 februari 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

N. Christodoulakis

(1) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 376.

(2) PB L 50 van 21.2.2002, blz. 64.

(3) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.

BIJLAGE

Brussel,

BRIEF AAN DE PRESIDENT VAN ZIMBABWE

De Europese Unie hecht zeer groot belang aan de bepalingen van artikel 9 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst. Het eerbiedigen van de mensenrechten, de democratische instellingen en de rechtstaat zijn essentiële elementen van de partnerschapsovereenkomst en vormen als zodanig de basis van onze betrekkingen.

Bij brief van 19 februari 2002 heeft de Unie u in kennis gesteld van haar besluit het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst af te sluiten en een aantal "passende maatregelen" te nemen in de zin van artikel 96, lid 2, onder c), van de overeenkomst.

De Europese Unie is op dit ogenblik, na verloop van meer dan twaalf maanden en diverse bemiddelingspogingen, van oordeel dat de democratische beginselen in Zimbabwe nog steeds niet worden geëerbiedigd en dat door de regering van Zimbabwe geen noemenswaardige vooruitgang is geboekt op de vijf gebieden waarop het besluit van de Raad van februari betrekking heeft (beëindiging van het politiek gemotiveerde geweld, vrije en eerlijke verkiezingen, de vrijheid van de media, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, en de beëindiging van de illegale bezettingen).

In het licht van het voorgaande is de Europese Unie van oordeel dat de passende maatregelen niet kunnen worden ingetrokken.

De maatregelen zullen slechts worden ingetrokken zodra er een klimaat is ontstaan waarin de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtstaat worden geëerbiedigd. De Europese Unie behoudt zich bovendien het recht voor aanvullende beperkende maatregelen te treffen.

De Europese Unie zal de ontwikkelingen in Zimbabwe op de voet volgen en wenst nogmaals erop te wijzen dat het niet haar bedoeling is de bevolking van Zimbabwe te straffen en dat zij zal doorgaan met haar bijdragen aan operaties van humanitaire aard en projecten ter directe ondersteuning van de bevolking, vooral die in de sociale sector, waarop bedoelde maatregelen geen betrekking hebben.

De Europese Unie wenst met Zimbabwe een politieke dialoog te blijven voeren op basis van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, en hoopt dat u alles in het werk zult stellen om de essentiële beginselen van de partnerschapsovereenkomst opnieuw te doen naleven en het aldus mogelijk te maken dat in de afzienbare toekomst de activiteiten in het kader van alle samenwerkingsinstrumenten opnieuw op gang worden gebracht.

Hoogachtend,

Voor de Commissie

Voor de Raad

Top