EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0217

Verordening (EG) nr. 217/2003 van de Commissie van 4 februari 2003 tot vaststelling van de op ramingen berustende balans voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en gedroogde voedergewassen in 2003, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3175/94 houdende bepalingen voor de toepassing van de specifieke regeling voor de voorziening

OJ L 29, 5.2.2003, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/217/oj

32003R0217

Verordening (EG) nr. 217/2003 van de Commissie van 4 februari 2003 tot vaststelling van de op ramingen berustende balans voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en gedroogde voedergewassen in 2003, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3175/94 houdende bepalingen voor de toepassing van de specifieke regeling voor de voorziening

Publicatieblad Nr. L 029 van 05/02/2003 blz. 0003 - 0004


Verordening (EG) nr. 217/2003 van de Commissie

van 4 februari 2003

tot vaststelling van de op ramingen berustende balans voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en gedroogde voedergewassen in 2003, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3175/94 houdende bepalingen voor de toepassing van de specifieke regeling voor de voorziening

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2019/93 van de Raad van 19 juli 1993 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 442/2002(2), en met name op artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 2958/93 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1820/2002(4), zijn de gemeenschappelijke bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2019/93 wat de specifieke regeling voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met bepaalde landbouwproducten betreft en tegelijk, op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2019/93, de betrokken steunbedragen vastgesteld.

(2) Voor de tenuitvoerlegging van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2019/93, zijn bij Verordening (EG) nr. 3175/94 van de Commissie(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 140/2002(6), de op ramingen berustende voorzieningsbalansen voor graanproducten en voor gedroogde voedergewassen voor 2002 vastgesteld. Deze balansen dienen nu voor 2003 te worden vastgesteld. Verordening (EG) nr. 3175/94 dient derhalve te worden gewijzigd.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van de gezamenlijke comités van beheer voor de betrokken sectoren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Ter uitvoering van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2019/93 worden in de bijlage de hoeveelheden van de geraamde balans voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en gedroogde voedergewassen uit de rest van de Gemeenschap voor 2003 vastgesteld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 februari 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 184 van 27.7.1993, blz. 1.

(2) PB L 68 van 12.3.2002, blz. 4.

(3) PB L 267 van 28.10.1993, blz. 4.

(4) PB L 276 van 12.10.2002, blz. 22.

(5) PB L 335 van 23.12.1994, blz. 54.

(6) PB L 24 van 26.1.2002, blz. 9.

BIJLAGE

Geraamde balans voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en gedroogde voedergewassen voor 2003

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De samenstelling van de groepen A en B is vastgesteld in de bijlagen I en II bij Verordening (EEG) nr. 2958/93.

Top