EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0006

Verordening (EG) nr. 6/2003 van de Commissie van 30 december 2002 betreffende de verspreiding van statistieken inzake het goederenvervoer over de weg (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 1, 4.1.2003, p. 45–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 202 - 206
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 72 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 72 - 76
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 54 - 55

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/6/oj

32003R0006

Verordening (EG) nr. 6/2003 van de Commissie van 30 december 2002 betreffende de verspreiding van statistieken inzake het goederenvervoer over de weg (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 001 van 04/01/2003 blz. 0045 - 0049


Verordening (EG) nr. 6/2003 van de Commissie

van 30 december 2002

betreffende de verspreiding van statistieken inzake het goederenvervoer over de weg

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad van 25 mei 1998 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg(1), en met name op de artikelen 6 en 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De statistische gegevens inzake het goederenvervoer over de weg, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1172/98, moeten zo volledig mogelijk worden geëxploiteerd, waarbij wel de vertrouwelijkheid van de afzonderlijke gegevensbestanden in acht moet worden genomen.

(2) Er moet voor worden gezorgd dat de verspreide informatie een redelijk kwaliteitsniveau heeft en dat de bestaande statistische reeksen worden bijgehouden.

(3) Aan de lidstaten moeten bepaalde gegevens ter beschikking worden gesteld zodat op nationaal niveau een volledige statistische dekking van het wegvervoer mogelijk wordt.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De afzonderlijke gegevensbestanden die de lidstaten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1172/98 bij de Commissie (Eurostat) hebben ingediend, worden gebruikt voor de samenstelling van statistische tabellen met geaggregeerde waarden die zijn verkregen door optelling van de onderliggende gegevens. De Commissie (Eurostat) verspreidt de statistische tabellen die daarvan het resultaat zijn, overeenkomstig de artikelen 2 en 3.

Artikel 2

Er wordt goedkeuring verleend voor verspreiding van de statistische tabellen in de bijlage.

Artikel 3

1. Tabellen worden alleen onder andere gebruikers dan de autoriteiten van de lidstaten verspreid als iedere cel, afhankelijk van de variabele, op ten minste tien voertuigbestanden is gebaseerd. Als een cel op minder dan tien voertuigbestanden is gebaseerd, wordt deze geaggregeerd met andere cellen of vervangen door de juiste vlag. Deze regel geldt niet voor de onder deel A van deze bijlage bedoelde tabellen.

2. Tabellen met geaggregeerde waarden op basis van minder dan tien voertuigbestanden kunnen aan de voor de communautaire vervoersstatistiek bevoegde nationale autoriteiten worden verstrekt, mits deze zich houden aan de in lid 1 genoemde voorwaarde voor de verspreiding van tabellen onder andere gebruikers.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 december 2002.

Voor de Commissie

Pedro Solbes Mira

Lid van de Commissie

(1) PB L 163 van 6.6.1998, blz. 1.

BIJLAGE

LIJST VAN VOOR VERSPREIDING BESTEMDE TABELLEN

A. Continuïteit van bestaande tabellen

Met het oog op de continuïteit kan de Commissie (Eurostat) de bestaande tabellen verspreiden.

B. Hoofdtabellen

De volgende reeks tabellen en deelbestanden kunnen worden verspreid.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

C. Tabellen over cabotage

Om gegevens over cabotage te verstrekken die gelijkwaardig zijn aan die welke in het kader van Verordening (EG) nr. 3118/93 van de Raad(1) beschikbaar komen, kunnen de volgende tabellen en deelbestanden worden verspreid:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

D. Tabellen voor de autoriteiten van de lidstaten

Om de autoriteiten van andere lidstaten dan het rapporterende land in staat te stellen volledige statistieken over het wegvervoer in eigen land te produceren kunnen aan hen de volgende geaggregeerde gegevensbestanden worden verstrekt:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Afhankelijk van de gebruikersbehoeften kunnen, als de lidstaten daarmee instemmen, de kenmerken en eenheden in de tabellen voor de autoriteiten van de lidstaten ook aanvullende variabelen omvatten die zijn gebaseerd op de gegevens die in het kader van Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad zijn verzameld.

E. Samenvatting van activiteiten naar aard van de verrichting en naar vervoerssoort

>PIC FILE= "L_2003001NL.004901.TIF">

(1) PB L 279 van 12.11.1993, blz. 1.

Top